Urolap mødereferat

Møde dato:

Fredag, 16. januar 2015 – 13:00

 

Mødeferat fra Robot-/Laparoskopiudvalget, 16. januar 2015 i Odense

Deltagere: Bjarne Kromann, Henning Olsen, Johan Poulsen, Lars Lund, Nessn Azawi

Afbud: Malene Rohrsted

1)                   Nye guidelines for laparoskopi? Man vil henvise til EAU og AUA guidelines med et link på DUS hjemmesiden. Har spurgt i afdelingerne og kollegerne går direkte til disse guidelines, når de søger oplysninger. Man finder ikke grund til revidere og genudgive en dansk version. Der foreligger en EUA Guideline for robotkirurgi fra 2013.

2)                   Urolap Databasen blev oprindeligt brugt til at monitorere den “nye” udvikling i urologien, og til bedre at kunne vurdere behovet for uddannelse og “styre” den nye teknologi hen i den rigtige retning. Der er siden 2003 indberettet mere end 15.000 laparoskopiske og robotassisterede operationer. Komplethedsgraden vurderes> 90%

Hvert år er data blevet analyseret og kommenteret, og fremlagt på DUS hjemmeside i sin helhed og ”highlights” ved Forårsmødet. Databasens informationer har været anvendt i en række sammenhænge, senest ved udarbejdelse af MTV-rapport vedr. robotkirurgi. Man har ud over den årlige rapport ønsket publikationer med forankring i databasen.

Forslag til publikationer:
a) Partiel nefrektomi lap/robot, knivtid, kompl., onkologiske resultater
b) Implementering af laparoskopisk og robotass. kirurgi i urologien over en 10 års periode, læringskurver, volumen – og – Hvor blev den åbne kirurgi af??
c) Lymfeknude staging ved c. prostatae., lap/ robot, resultater (antal lymfeknuder), kompl., sengedage
d) Lymfeknude staging , 5-7 års overlevelse (har ikke så stor relation til laparoskopi- skal data sammenlignes med åben kirurgi?)

Den om sig gribende blokering og mistænkeliggørelse af lægers adgang til journaloplysninger kan imidlertid standse, eller i bedste fald forsinke dette kvalitetsarbejde!!!

3)                   HarRobot/ Laparoskopiudvalget overlevet sig selv? Hvis udvalget nedlægges! må følgende strategi overvejes.

Robot/Laparoskopiudvalget har følgende 3 fokusområder: uddannelse, dokumentation og netværk.

Uddannelse: Hvis udvalget nedlægges ønskes et medlem af udvalget “overflyttet ” til uddannelsesudvalget, for at sikre den nødvendige viden vedrørende laparoskopi og robotkirurgi i dette udvalg

Dokumentation: Databasen er godkendt som en forskningsdatabase. Lars vil forespørge i SST, hvordan databasen bedst kan forankres. Rapportgenerering kan ske i samarbejde med MIUC og CEKU og NewOUH.

Netværk: Dette må søges bevaret mellem undervisere på MIUC, CEKU, NewOUH.

4)                   Hvis udvalget bevares skal det revitaliseres! Styrkelse af Robot/Laparoskopiudvalget med nye medlemmer, udvalget foreslår de 7 urologiske afdelinger der opererer med robot præsenteret i udvalget med en repræsentant og en suppleant. Dette vil give mere dynamik og sikre at der ved møderne altid er én repræsentant fra hver afdeling repræsenteret. Et medlem af udvalget ønskes som medlem af uddannelsesudvalget tillige.

5)                   Efter forårsmødet i marts vil udvalget foreslå en ny formand

6)                   Robot/Laparoskopiudvalgetanbefaler formaliseret uddannelse og træning og certificering i robotkirurgi, certifikat kan tildeles, efter gennemført kursus, af MIUC, CEKU og NewOUH. Vil forespørge uddannelsesudvalget om dette kan indgå i målbeskrivelsen.

7)                   Urologisk afd. i Ålborg har uddannet ”assisterende sygeplejerske ved robotkirurgi”. Afdelingen finder dette arrangement frugtbart, både for uddannelsen af yngre robotkirurger og motiverende for operationssygeplejerskerne. Om dette skal udbredes til andre afd., må i høj grad bero på afdelingsledelsernes indstilling til yngre kirurgers uddannelse. (Læs: denne uddannelse kan rationaliseres bort)

8)                   Finansieringen af indtastninger til Urolap databasen (ved projektsygeplejerske i Skejby,) er fra 2013 overgået fra industrisponsorering til indbetalinger fra de urologiske afd. der indberetter til databasen. Hver afd. indbetaler kr. 3000,-/ år. Økonomikontoret på Herlev Hospital fakturerer afdelingerne og betaler projektsygeplejerske.

9)                   Evt.: DUS forårsmøde er i år lagt tidligt 13. marts, og tidsfrist for indberetninger til Urolap er 10. februar. Der er database møde 20. februar og det kan knibe med at få analyseret resultaterne til forårsmødet.

Bjarne Kromann

Formand