Fellowship

Baggrund og formål

I kræftplan IV er der afsat midler til kompetenceløft i kræftkirurgien. Midlerne skal understøtte en systematisk, struktureret og løbende kompetenceudvikling i kræftkirurgien samt styrke rammerne for faglig opdateret og ensartet behandling af kræft i hele landet, herunder etablering af fellowships. Sundhedsdirektørkredsen har besluttet, at der etableres nationale fellowships inden for kolorektalkirurgi, hoved- og halskirurgi og urologi.

Fellowship inden for urologi fastsættes og administreres i Styregruppen for kompetenceløft i kræftkirurgi – urologi. Styregruppen arbejder jf. det vedtaget rammenotat til kompetenceløft i kræftkirurgi (bilag 1) og styregruppens kommissorium (bilag 2)


Overordnet rammer for fellowship programmet

Fellowship programmet inden for urologisk kræftkirurgi består af tre mulige fellowships. Ét for hver af de tre største cancerområder inden for urologien; Prostata-cancer, Blære-cancer og Nyre-cancer.

Fellowship programmerne har en varighed på 12 måneder. Herunder ansættelse på to afdelinger, der komplimenterer hinanden ift. funktioner og volumen af de akutelle sygdomsmanifestationer og indgreb. Begge ansættelser skal være af 6 måneders varighed, for at understøtte et optimalt læringsudbytte. Den ene ansættelse er i udgangspunktet ved den afdeling speciallægen er ansat ved, når et fellowship påbegyndes. Her vil fellowship-ordningen medføre speciel prioritering i denne periode. Dette kunne være med 2-3 ugentlige dage til relevante operative indgreb, 1 dag til relevant ambulatorievirksomhed og 1⁄2-1 ugentlig dag til akademi/fordybelse/undervisning.

I de konkrete fellowships vil der ydermere være mulighed for udenlandsophold. Disse skal aftales i de enkelte forløb og skal have konkrete kompetencer tilknyttet. Hvis de skal indgå i selve de 12 måneders fellowship-forløb skal opholdet være af 6 måneders varighed. Alternativt kan der søges om midler til et kortere efterfølgende udenlandsophold.

Målgruppen for fellowship programmet er afdelingslæger og overlæger i urologi.

Styregruppen ser FEBU eksamen som en læringsmetode blandt flere i forhold til kompetenceerhvervelse. Der stilles ikke krav om FEBU eksamen ved endt fellowship, da fellowship programmet ikke indeholder certificering.

Det enkelte ansættelsessted har ansvaret for vejledning og supervision. Hver afdeling udnævner en mentor for den enkelte fellow. Mentor har til opgave at følge uddannelsesforløbet og løbende gøre status med den enkelte fellow vedr. den planmæssige progression.


Økonomi

I 2020 planlægger styregruppen med, at den enkelte fellow kan finansieres med 75 %-100 % af dennes lønudgifter i 12 måneder + midler til afholdelse af relevante kongresudgifter. Fremadrettet forventer styregruppen en lavere finansiering. Dette vil dog afhænge af antal ansøgere.

Midlerne skal anvendes inden for den fastsatte tidsramme for selve forløbet.

Idet midlerne er tildelt de enkelte regioners er det ikke styregruppen, der udbetaler/udmønter midlerne til de enkelte forløb. Disse tilføres til den primære afdeling (stamafdelingen) fra de respektive regioner og følger den enkelte fellow.

Styregruppen anbefaler, at den enkelte fellow fortsætter sin ansættelse i de første 6 måneder i stamafdelingen, hvorefter denne får orlov i 6 måneder, mod at blive ansat på samarbejdsafdelingen. Samarbejdsafdelingen fakturerer herefter stamafdelingen for lønudgifter svarende til den procentsats af lønudgifter forløbet støttes med. Udgifter til vagter og andre tillæg afholdes af samarbejdsafdelingen.

I ansøgningen skal anføres, hvilket beløb der ansøges om, og hvilken procentsats det svarer til ift. den samlet lønudgift.


Ansøgning om fellowships

Det er afdelingerne, der i samarbejde med en konkret potentiel fellow ansøger om et fellowship. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af specifikke læringsmål, ansættelsesvilkår, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsfunktioner, samarbejdsafdeling og plan for akademisk indhold og øvrige kompetencer. Dertil skal anføres mentor/vejleder og samlet beløb, der ansøges om.

Der skal indgås aftale med relevant samarbejdsafdeling forud for ansøgning. Ansøgningen skal falde inden for de ovenstående rammer.

Til ansøgningen anvendes ansøgningsskemaet jf. bilag 3

Fra og med 2021 bliver der to årlige ansøgningsrunder. En med deadline 1. marts og en med deadline 1.september. I særlige tilfælde kan der være mulighed for at behandle ansøgninger uden for de ordinære runder.


Evaluering

Evalueringen af fellowship-ordningen består at to dele:

Den enkelte fellow skal hver tredje måned under forløbet give status ift progression og indgreb. Dette sker ved udfyldes af evalueringsskema i samarbejde med mentor. Skemaet sendes til styregruppen.

De enkelte afdelinger skal efter hver endt fellowship skrive en udtalelse vedr. det afsluttede forløb. Denne sendes til styregruppen. Udtalelsen fra de første 6 måneder sendes endvidere til den efterfølgende afdeling, for at understøtte en god overgang.