Uddannelsesudvalgsmøde 18/2-2019 Odense, Plaza Hotel

Møde dato:
Mandag, 18. februar 2019 – 16:15

Tilstede: Nikolai Spjeldnæs, Maiken Bjerggaard, Margrathe Andersen, Andreas Thamsborg(referent)

Ikke tilstede: Mette Zoffmann, Thomas Peter Norus, Rikke Bølling Hansen

1)    Velkommen til nye medlemmer/MB

Mette Zoffmann afdelingslæge fra Vejle er nyt medlem af uddannelsesudvalget.

Andreas Thamsborg er nyt medlem af uddannelsesudvalget. Andreas repræsentant for yngre urologs bestyrrelse.

2)    Nyt fra regionerne/alle

Syd:

Hoveduddannelsesstillingerne er ikke blevet besat i denne runde.

Urologisk afdeling på Sønderborg har haft meget fremgang inden for uddannelse.

Nord:

Alle 5 hoveduddannelsesstillinger er blevet besat.

Holstebro og Viborg er nu fusioneret. Der kører på Viborg/Holstebro supervisionsambulatorior: 3 yngre kollegaer(intro.læger + læge i 1. del af hoveduddannelsen) til en supervisor(speciallæge). Der er kommet mere faglig deling ifa. mere undervisning.

Alle introduktionsstillinger bliver generelt besat i uddannelsesregion Nord.

Øst:

Der er hoveduddannelsessamtaler d. 1/3.

Der har været inspektorbesøg på Roskilde. Trods fusionering med Næstved er afdelingen i top når det gælder uddannelse. Særlig fremhæves middagskonferencen, særligt tillæg til superviserende læger og imponerende ledelsesmæssig opbakning til uddannelse.

 

3)    Nyt fra PKL

Intet nyt.

4)    Nyt fra hovedkursusleder – emner til KSF møde/Margrethe

Margrethe skal til Kirurgisk fællesråds møde d. 7/3. Mødet omhandler common trunk kurserne, hvor det er svært at finde undervisere. Det skal vurderes, om det stadig er relevant for specialerne. Det er foreslået, om specialerne skal lave en teoretisk dag og praktisk dag parret.

Andreas vil til næste ydu-bestyrrelsesmøde forlægge spørgsmålet om, hvad de yngre urologer gerne vil lære af de andre kirurgiske specialer.

Hoveduddannelseskurserne: Det er et problem med at finde undervisere.

Andreas vil forlægge ydu-bestyrrelsen, om der er foreslag til forbedring af hoveduddannelseskurserne.

Opfølgning på evt punkter fra sidste møde:

5)    Kommisorium for uddannelsesudvalget/opgaver/årshjul?/MB

Det besluttes, at der skal være en temadag omhandlende hoveduddannelseskurserne for medlemmerne af  uddannelsesudvalget, rep. fra YDU og måske delkursus-lederne.

Der er foreslået torsdag d. 5 september. Margrethe vil lave dagsorden, oplæg og se på evalueringerne af de speciale specifikke kurser.

6)    Hvilke muligheder er der for simulationstræning i landet?/alle

Nord: Simulationskursus i flexcystoskopi foregår ad hoc på NordSim/MidtSim (Aalborg/Aarhus), der er planlagt at kopiere kurserne fra CAMES.

Syd: Der er simulationsmuligheder i Esbjerg, men intet systematisk. I Odense er der et stort center for simulation, men intet systematiseret.

Øst: Simulationskursus i flexcystoskopi er en del af kurserne for KBU og introduktionslæger. Der er yderligere mulighed for træning i transuretrale indgreb, og der er kurser med dette på Roskilde og Herlev. Der er yderligere opstart af simulationsforskning i robotkirurgi på CAMES.

7)    Revision af målbeskrivelse – fastlæggelse af dato(er)

DUS har indvilliget i et 2 dags målbeskrivelsesarrangement mhp. revision af målbeskrivelsen.

Datoer valgt er d. 31/10-1/11.

8)    evt….

Der mangler senior-inspektorer i både region Øst og Syd. YDU vil forsøge at sikre at der er juniorinspektorer i alle tre uddannelsesregioner.

NÆSTE MØDE: 30/4