Uddannelsesudvalg Odense d 27. april 2015

Møde dato:
Mandag, 27. april 2015 – 18:00

Tilstede:
Nina Raa Rasmusen, nrho@regionsjaelland.dk
Malene Niebuhr, mhni@regionsjaelland.dk
Lars Lund, lars.lund@rsyd.dk
Nicolai Spjeldnæs, nicolai.spjeldnaes@auh.rm.dk
Karin Andersen,  karin.andersen@rsyd.dk
Thomas Norus (referent) tpno@regionsjaelland.dk

Ikke tilstede:
Margrethe Andersen, margrethe.andersen@rsyd.dk
Maiken Bjerggaard, maikbjer@rm.dk

1)Velkomst ved Nina Raa Rasmusen

Lars Lund udtrykker på vegne af bestyrelsen beklagelse over at man ikke var opmærksom på at en del medlemmer af uddannelsesudvalget skulle udskiftes

2)Referat fra seneste udvalgsmødes godkendes.

Der gøres dog opmærksom på at der skal stå Martin Mortensen og ikke Morten Mortensen. Dette er hermed rettet.

3)    Velkommen til nye medlemmer.
Der foretages præsentations runde:
Malene Niebuhr, 1. reservelæge, Urologisk Afdeling Næstved, yngre læge repræsentant.
Karin Andersen, afdelingslæge Urinvejkirurgisk Afdeling OUH, Videreuddannelsesregion Syd
Thomas Norus, overlæge Roskilde Sygehus, Videreuddannelsesregion Øst.
Maiken Bjerggaard Overlæge Urologisk Afdeling Holstebro, Videreuddannelsesregion Nord (ikke tilstede)

4)    Nyt fra regionerne:

Nord: (Nicolai Spjeldnæs)
Generel orientering om videreuddannelsesudvalget mandat /rolle.

Nicolai Spjeldnæs tilbyder at møde som PKL til fremtidige uddannelses udvalgsmøder. Dette er der stor tilslutning til.

Der er udkommet inspektorrapport fra Viborg Urologisk Afdeling som har medført en række tiltag, herunder flytning af hoveduddannelsesforløb. PKL er involveret i denne proces.

Lars Lund oplyser at bestyrelsen har medtaget denne inspektorrapport som selvstændigt punkt til næste bestyrelsesmøde.

Alle hoveduddannelsesforløb er besat.

Aktuelt er alle introduktionsforløb besat.

Syd: (Karin Andersen)

Alle hoveduddannelsesstillinger besat.
Man har brugt energi på at flytte to hoveduddannelsesforløb mellem to afdelinger.  Arbejdet pågår stadig.

Øst: (Nina Raa Rasmusen, Malene Niebuhr)
Alle hoveddannelsesforløb er besat.
Der mangler introduktionslæger. Dette gælder i hovedstaden samt i Næstved. Alle introduktionsstillinger er besat i Roskilde. Der mangler speciallæger i Næstved som reducerer muligheden for supervisering og rekruttering til specialet.. Der er rykket for genbesøg fra inspektorordningen

I Roskilde mangler man speciallæger. Herudover er en del på barsel, hvilket medfører en øget arbejdsbyrde. Der arbejdes på at frigive de yngre læger fra forundersøgelsesfunktionerne mhp at de yngre læger kan bruges på mere uddannelses givende opgaver.

5)    Målbeskrivelsen:

Er stort set færdig. Introduktionen mangler og er fortsat under udarbejdelse. Malene Niebuhr og Nicolai Spjeldnæs vil færdiggøre den til næste møde.

Der mangler, at blive udarbejdet spørgsmål til de uddannelsessøgende læger som led i evalueringen af læring på fokuserede ophold på de Klinisk Fysiologisk Afdelinger samt Billeddiagnostiske afdelinger. Margrethe Andersen har denne opgave.

Vedr. evaluering af A kurserne: Nina Raa Rasmusen har udarbejdet 5 spørgsmål til kursisterne efter A-kurserne som er prøvet af efter seneste mikrobiologiske A-kursus. Spørgsmålene skal tjene til at evaluere implementering af ny viden erhvervet på kurset i den kliniske hverdag.

    Det vælges at udsætte punktet til hovedkursuslederen er til stede.

    Lars Lund vil desuden medtage spørgsmålet til næste bestyrelsesmøde.

Det mangler fortsat at blive taget stilling til kompetence evalueringsskemaer i forbindelse med hoveduddannelsesforløbene. De forskellige skemaer vil blive sendt ud til medlemmerne i uddannelsesudvalget i forbindelse med indeværende referat. Disse vil blive diskuteret ved næste møde.

Der vil blive lavet en revideret rullemenu på hjemmesiden www. urologi.dk vedr. uddannelsesudvalget samt diverse materialer vedr. hoveduddannelsen. Lars Lund vil tage kontakt til web redaktøren Torben Brøchner mhp på dette.

6)     Danehoffet:
Nessn Azawi og Bjarne Kroman, Tommy Kjærgaard Nilsen har givet positivt tilsagn til at foretage live surgery

Jakob Kristian Jakobsen og Kasper Olsen har sagt ja til at undervise i penis cancer.

Moderator Lars Lund er på plads

Knud Pedersen har sagt ja til at undervise i den tekniske side vedr. UL af prostata.

Undervisere/instruktører i TRUS med biopsi er på plads

Man mangler afstemningsudstyret som tidligere har været stillet til rådighed via DIMS.

Der arbejdes på en løsning. Lars Lund vil rejse spørgsmålet over for bestyrelsen.

Nicolai Spjeldnæs vil stå for case fremlæggelsen og afstemningsopsættelsen.

Thomas Norus tilbyder at deltage i dette arbejde.

7)     Eventuelt

Vedr. konstituering anbefales det af Lars Lund at Nina Raa Rasmusen fortsætter som konsulent i uddannelsesudvalget året ud. Dette modtages af uddannelsesudvalget med glæde.

Nina Raa Rasmusen:

Vedr. PKL i videreuddannelses region Øst diskuteres den manglende besættelse. Der er enighed om vigtigheden i at denne stilling besættes på sigt.

Lars Lund:

Et landsdækkende specialespecifikt forskningskursus er fortsat under udvikling. Nicolai har tilbudt at deltage i arbejdet.

Malene Niebuhr:

Man har fra Yngre Danske Urologer udarbejdet en funktionsbeskrivelse af UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge) som er lagt på YDUs hjemmeside.

Det forespørges om der ikke kan laves en officiel funktionsbeskrivelse udgående fra uddannelsesudvalget.

Malene Niebuhr medbringer udkast til funktionsbeskrivelse for UKYL til næstemøde.

Der efterlyses desuden en liste over hvem der er UKYL på de urologiske afdelinger i landet.

Uddannelsesudvalget vil bede Susanne Holsøe indsamle hvem der aktuelt er UKYL på samtlige Urologiske afdelinger.

Der er enighed om, at de der efterfølgende bliver UKYL skal melde ind til Susanne Holsaae, som så vil holde listen over UKYLer opdateret. Listen vil herefter blive lagt på hjemmesiden.

Lars Lund:

Der arbejdes på et online spørgeskema som sendes til alle uddannelsessøgende

Uddannelsesansvarlige og UKYLer.

Dette skal afklare forholdende vedr. uddannelse i dansk urologi aktuelt.

Der bedes om forslag til spørgsmål. Dette uddelegeres til udvalgets medlemmer.

Spørgeskemaet skal. evt tjene som udgangspunkt for en artikel vedr. uddannelse i dansk urologi.

Næste møde: 31.08.2015 og 30.11.2015