Referat fra ordinær generalforsamling, Dansk Urologisk Selskab (DUS)

Møde dato:
Fredag, 15. november 2019 – 9:00

D. 15. november kl. 9.00 – 10.00, Hotel Hesselet i Nyborg

Referent: Diana Lyng Christensen

Deltagere: Der var tilmeldt 94 til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen blev åbnet ved formand Jens Sønksen, som bød velkommen til generalforsamlingen.

Claus Dahl blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabets love, og at der ikke var nogen indkommende forslag (dagsorden punkt 7) fra salen.

2. Formandsberetning ved Jens Sønksen for året 2018/9. Formand Jens Sønksen henviser til udførlig formandsberetning i DUS Årsbog.

Formanden orienterede om, at DUS vil fortsætte med et årligt 2 dages møde som foreslået ved den seneste ordinære generalforsamling og endelig vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling i februar i år. Samtidig er det vedtaget, at fremadrettet skal kun en fjerdedel af selskabets medlemmer være til stede for at vedtægtsændringer kan gennemføres (mod tidligere halvdelen).

Ovenstående er beskrevet i de opdaterede vedtægter.

Formanden kunne herudover berette, at man for første gang i DUS’ historie har afholdt YDU-symposiet i forbindelse med årsmødet og dette som et heldagssymposium med over 40 deltagere. YDU-symposiet har haft sin egen selvstændige økonomi takket være sponsorater. Disse sponsorater har betydet, at det har været muligt at invitere mere end 30 deltagere uden omkostninger. Formanden retter i denne forbindelse en stor tak til Pernille Kingo for indsatsen.

Formanden kunne desuden berette, at der i særdeleshed har været travlt indenfor cancer-området. Desværre har der også været negative aspekter i det forgangne år, og i bestyrelsen har vi igen brugt lang tid på PARP-sagen, hvor Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) har problematiseret urologers ret til at bedrive lægemiddelforskning indenfor urologiske kræftsygdomme. DSKO har desværre fået medhold af Sundhedsstyrelsen ad flere omgange, og DUS’ forsøg på at få sundhedsministeriet til at gå ind i sagen har ikke båret frugt. Det er således fortsat SST’s opfattelse, at specialeplanerne både bestemmer, hvor den kliniske behandling og lægemiddelafprøvning må foregå uanset opnået godkendelse fra 2

lægemiddelstyrelsen og etisk komité. Der arbejdes på afholdelse af et møde i Sundhedsstyrelsen med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra DUS’ bestyrelse i begyndelsen af 2020.

Formanden nævner i denne sammenhæng PARP- sagen. Status i denne sag er, at der i starten af 2020 vil blive afholdt et møde i Sundhedsstyrelsen med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra DUS’ bestyrelse.

Endeligt takker formanden udvalgene for deres store indsats.

Slutteligt takker formanden af og siger i den forbindelse tak til alle for et godt samarbejde i formandsperioden. Der var ingen spørgsmål/kommentarer til formandens beretning.

3. Kassererens beretning for året 2018

Regnskabet er godkendt af revisor. Kasserer Søren Madsen orienterede om, at regnskabet for 2018 er i 0 balance. Kassereren oplyser, at sponsorbidragene i forbindelse med afholdelsen af Danehoffet er nedadgående, hvilket skyldes, at industrien nu yder deltagerbetaling/kursusafgift i stedet, hvorfor denne indtægt er større. Men generelt opleves der en nedgang i sponsorbidrag.

Desuden forklarer kassereren, at grunden til, at der står 0 ved udgift til kontingent NUF er, at beløbet er i restance fra de sidste 3 år grundet manglende opkrævning af medlemsbetaling fra NUF. Dette beløb vil derfor figurere på indeværende års regnskab. Der har desuden været øgede udgifter til bestyrelsesmøder grundet flere møder og medlemmer.

4. Fastsættelse af kontingent For at konsolidere budgettet fremover forslår Bestyrelsen en stigning i medlemsbetaling på 100 kr. pr. år.

Forslaget er vedtaget.

5. Spørgsmål til de skriftlige beretninger Dirigent Claus Dahl listede navnene op på samtlige udvalg og gav de respektive udvalgsformænd mulighed for at uddybe deres skriftlige beretninger samt medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål. Skriftlige beretninger fra udvalgene fremgår af Dus Årsbog.

Uddannelsesudvalget v. Majken Bjerggaard orienterede om, at mødet omkring målbeskrivelsen er afholdt og at der er møde igen i januar. Der er høj aktivitet. Margrethe Andersen tilføjer at budgettet for 2020 ikke er lagt fast endnu, men at der er en forventning om, at de enkelte kurser kører. Datoerne for kurserne forventes offentliggjort i december/januar. 3

DaPeCa v. Jakob Kristian Jakobsen orienterede om, at DaPeCa har deltaget i følgegruppe omkring HPV-vaccination af HPV naive drenge, og at det nu er blevet en del af vaccinationsprogrammet i Danmark. Dette afføder naturligt nok ofte spørgsmålet fra patienter, kolleger og samarbejdspartnere, hvad så med voksne? hvad så med patienter der allerede har haft kondylom-sygdom eller PeIN eller peniscancer, skal de lade sig vaccinere?

1) de er ikke omfattet af vaccinationsprogrammet og vil selv skulle betale for vaccinen

2) der foreligger endnu ikke data på vaccinens effekt på heteroseksuelle mænd

3) der er data på højrisikopopulationer som i denne sammenhæng er mænd som har sex med mænd og HIV-positive mænd, hvor der er effekt af vaccination af patienter med tidligere kondylomsygdom – dog ikke terapeutisk effekt, men recidiv-begrænsende effekt

4) der er data som viser at drenge og mænd tåler vaccinen og rejser relevant immunrespons

5) hvis man skal anbefale HPV-vaccination af mænd som ikke er HPV-naive (hvilket for praktiske formål er stort set alle voksne danske mænd (i hvert fald 70 %)) forudsætter det derfor, at man tror på vaccination som koncept, tror på at data fra kvinder og mandlige højrisikopatienter kan ekstrapoleres til heteroseksuelle mænd og at manden selv skal betale

6. Valg Følgende tillidsposter, hvortil der kræves valg, var ledige:

Formand Jens Sønksen trådte af efter endt funktionstid, Lars Lund opstillede til posten

Lars Lund valgt som formand.

Næstformand Lars Lund trådte af efter endt funktionstid, Michael Borre opstillede til posten

Michael Borre valgt som næstformand.

Michael Borre trådte af efter endt funktionstid, Ulla Joensen opstillede

Ulla Joensen valgt.

Maiken Bjerggaard var på valg, Bestyrelsen foreslog genvalg

Maiken Bjerggaard genvalgt.

Mikkel Fode var på valg, Bestyrelsen foreslog genvalg 4

Mikkel Fode genvalgt.

Pernille Kingo trådte af, Andreas Thamsborg opstillede

Andreas Thamsborg valgt som formand for YDU.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne.

 

8. Udnævnelse af æresmedlem
Claus Dahl, ledende overlæge på Roskilde Sygehus blev udnævnt til Æresmedlem. Dansk Urologisk Selskab takker for mange års tro tjeneste og sætter stor pris på alt det Claus har udrettet inden for dansk urologi.

9. Eventuelt N/A