Referat fra ordinær generalforsamling, Dansk Urologisk Selskab (DUS) 9. november 2018, Munkebjerg Hotel, Vejle

Møde dato:
Fredag, 9. november 2018 – 9:00

Referenter: Mikkel Fode og Pernille Skjold Kingo. Deltagere: Der var tilmeldt 95 til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigentGeneralforsamlingen blev åbnet ved formand Jens Sønksen, som bød velkommen til generalforsamlingen.

  Peder Graversen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabets love, og at der ikke var nogen indkommende forslag (dagsorden punkt 7) fra salen.

 2. Formandsberetning v. Jens Sønksen for året 2017/18
  Formand Jens Sønksen gennemgik kort årets begivenheder. Specielt blev PARP-sagen og de problemer, der har været forbundet hermed beskrevet.Formanden fremhævede desuden de store danske bidrag til årets EAU kongres i København der blev den bedst evaluerede EAU kongres nogensinde. Desuden takkede han alle udvalgene for deres store arbejde gennem året. En særlig tak blev rettet til selskabets mangeårige sekretær, Susanne Holsaae, der har fået andre opgave i lægeforeningen. I samme ombæring blev sagt velkommen til selskabets nye sekretær Susanne Buur. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
 3. Kassererens beretning for året 2017
  Kasserer Søren Madsen orienterede om regnskabet og fremhævede og fremhævede, at de væsentligste ændringer skyldes ændringer i årsmøde strukturen, i det 2 årsmøder er blevet samlet til et møde over 2 dage.
 4. Fastsættelse af kontingentBestyrelsen indstillede til at det nuværende årlige kontingent på kr. 900 blev fastholdt.
  Dette blev godkendt af medlemmerne uden modforslag.
 5. Spørgsmål til de skriftlige beretningerDirigent Peder Gravesen remsede navnene op på samtlige udvalgsformænd så der var mulighed for at stille spørgsmål til disse. Der blev rettet spørgsmål til ”Arbejdsgruppen vedrørende Urologisk Diagnosekodning” omhandlende implementering af LPR3. Professor, Jørgen Bjerggaard svarede, at det formentlig kommer til 1. marts 2019 og vil kræve en ny opdatering af registreringsvejledningen
 6. Valg
  Følgende tillidsposter, hvortil der kræves valg, var ledige:

  1. Kasserer Søren Sørensen Madsen var på valg og bestyrelsen foreslog genvalg:
   Genvalgt
   Lægelig revisor Frank Schmidt var på valg bestyrelsen foreslog genvalg:
   Genvalgt
  2. Uddannelsesudvalget:
   Region Syd: Afdelingslæge Karin Andersen udtrådte. Bestyrelsen indstillede Overlæge Mette Zoffmann, Vejle: Valgt
   Yngre læge medlem: Afdelingslæge Malene Hartwig udtrådte. Bestyrelsen indstillede Andreas Thamsborg, Roskilde: Valgt
   Bestyrelsen takker Karin Andersen og Malene Hartwig for deres store arbejde i udvalget.
 7. Indkomne forslag:
  Bestyrelsens fremsendte forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt ved Mikkel Fode. I forhold til det fremsendte blev det diskuteret at regnskabet ikke vil blive fremsendt til medlemmerne i marts som tidligere foreslået. Derimod vil de blive fremlagt på generalforsamlingen som hidtil. Der var enighed om dette i salen. Ligeledes blev den nye paragraf 15 ikke vedtaget idet der var enighed om at generalforsamlingen godt kunne godkende at nuværende udvalgsmedlemmer fik deres mandat forlænget 1⁄2 år uden denne. Således blev følgende forslag sat til afstemning:

  1. Omlægning af mødestruktur til ét årligt 2-dages møde med generalforsamling.
   ​Begrundelsen for dette forslag var at det vil bedre mulighederne for faglige indslag og skabe en social ramme der gør det muligt at mødes på tværs af landet. Ændring i §10 samt justeringer i §2, §6.2 og §7, Ny §15 (kan streges senere) (alle poster forlænges med 1⁄2 år).
  2. Reducering i antallet af medlemmer der skal være til stede for at vedtage vedtægtsændringer fra 1⁄2 af selskabets medlemmer til 1⁄4 af selskabets medlemmer. Begrundelsen for dette forslag var at det ikke længere synes muligt at samle 1⁄2 af selskabets medlemmer og at man derfor i øjeblikket skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved ændringer. Omvendt er der ikke krav om antal deltagere her, hvorfor et mindretal af foreningens medlemmer i princippet kan vedtage ændringer. Ændring i §13.

  Samtlige fremmødte medlemmer stemte for de foreslåede ændringer. Da 1⁄2 af selskabets medlemmer ikke var til stede vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse.

 8. Udnævnelse af æresmedlemmer:
  Overlæge Peder Graversen, Hospitalsenheden Vest, Holstebro sygehus, Urinvejskirurgisk Afdeling og Overlæge, Professor Emeritus ved Rigshospitalet og Københavns Universitet Peter Iversen blev udpeget til æresmedlemmer. Dansk Urologisk Selskab takker for mange års tro tjeneste og sætter stor pris på alt det I har udrettet inden for dansk urologi.
 9. Uddeling af Medac legat
  Afdelingslæge og PhD-studerende Sarah Bube, Roskilde blev tildelt legatet for et særdeles brugbart og interessant projekt omhandlende simulationstræning.
 10. Eventuelt
  Ledende Overlæge Hans Rudolf Stimpel, Herlev og Gentofte Hospital, Præsenterede Forummet for ledende overlæger. Dette er et nyt forum hvor lederne på de danske urologiske afdelinger samles for at diskutere udfordringer og finde fælles fodslag i relevante sager. Forummet er oprettet som et led i strategien om et mere samlet udtryk for dansk urologi.