REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING, DANSK UROLOGISK SELSKAB (DUS)

Møde dato:
Lørdag, 28. november 2020 – 9:00

Møde dato: Lørdag, 28. november 2020 kl. 9:00. Online møde via Teams, bestyrelse og dirigent på Hotel Hesselet, Nyborg.

Referent: Ulla Nordström Joensen

Deltagere: Der var tilmeldt 43 til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen blev åbnet ved formand Lars Lund, som bød velkommen til generalforsamlingen.

Claus Dahl blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabets love, og at der var et enkelt indkommet forslag (dagsorden punkt 7).

2. Formandsberetning ved Lars Lund for året 2019/20.

Lars Lund beklager at årsmødet i år må foregå online, og håber at vi alle kan mødes som normalt i 2021.

Det oplyses at DUS vil benytte indflydelse via LVS i stigende grad, og aktuelt får DUS indflydelse via Vælg Klogt initiativet fra LVS samt fremadrettet i det nye behandlingsråd. YDU opfordres til at blive medlem af LVS, dette er i gang ifølge formand for YDU Andreas Thamsborg.

Lars omtalte kort det opdaterede notat fra STPS om notat om ikke-terapeutisk omskæring. Bestyrelsen har i høringssvar anbefalet at der skal være en læge kompetent i omskæring som enten udfører eller assisterer til operationen, og at vi støtter os op ad vores anæstesiologiske kollegaer i DSAIM hvad angår smertedækning.

Formanden takker IPSEN for muligheden for at uddele det nye forskningslegat og håber der bliver mulighed for at fortsætte med dette. Der har været særdeles stor interesse og mange gode ansøgninger. Derefter tak til MEDAC for fortsat at kunne tildele et legat til forskning i blærecancer.

Div. udvalg under DUS takkes for deres frivillige arbejde i det forgangne år, samt sekretær Eva Baadsgaard for uvurderlig hjælp.

Det oplyses at der var stor interesse fra sponsorer til årsmødet, og samarbejdspartnere fra industrien takkes.

Der var ingen spørgsmål/kommentarer til formandens beretning.

3. Kassererens beretning for året 2019

Regnskabet er godkendt af revisor. Kasserer Søren Madsen orienterede kort om, at regnskabet for 2019 er nogenlunde i 0 balance. Der var ikke spørgsmål til regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, der er ikke kommentarer til dette.

5. Spørgsmål til de skriftlige beretninger

Dirigent Claus Dahl listede navnene op på samtlige udvalg og gav de respektive udvalgsformænd mulighed for at uddybe deres skriftlige beretninger samt medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål. Skriftlige beretninger fra udvalgene fremgår af DUS årsbogen.

Under Danehoffet berettede Karin Andersen at der har været overvejelser om at flytte tidspunktet da der for nogle stadig er ferieafvikling i uge 34, men der er ikke fundet et mere egnet tidspunkt grundet andre aktiviteter i løbet af året. Man beslutter at fastholde uge 34.

6. Valg til bestyrelsen

Søren Sørensen Madsen afgår efter tur som kasserer og bestyrelsesmedlem. Stort tak til Søren for hans arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Ulla Joensen foreslås og vælges som ny kasserer.

Bestyrelsen foreslår overlæge Helle Handler Petersen, Aalborg Universitetshospital. Helle har takket ja, vælges uden kommentarer og bydes velkommen i bestyrelsen.

7. Indkomne forslag

Dato for Danehoffet, blev diskuteret under punkt 5.

8. Eventuelt:

Ingen kommentarer.