Referat fra Generalforsamling 2015

Møde dato:
Fredag, 13. marts 2015 – 9:30

Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
Ledende overlæge Claus Dahl, blev valgt til dirigent.

2. Formandsberetning
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3.Kassererens beretning
Beretning blev godkendt uden bemærkninger.
Hvis der er spørgsmål til beretningen, bedes medlemmerne kontakte Lars Lund direkte.

4.Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt på 750 kr. Men der blev varslet kontingentstigning i 2016.

5.Beretning fra Uddannelsesudvalget
Da både den afgående formand og kommende formand var fraværende blev punktet kun drøftet kort ved Claus Dahl.

Konklusion på drøftelsen blev, at urologi som speciale skal ophøjes og gøres interessant, og en af måderne er ved at sætte uddannelsen i fokus.

6.Spørgsmål til de skriftlige beretninger:

DaRenCa

Deltagerne i Generalforsamlingen vurderede, at beretningen var svag.

Claus Dahl undrer sig over beretningen er skrevet af nu afgået formand Frede Donskov, set i lyset af det seneste års uoverensstemmelser i gruppen.

Lars Lund svarer at urologerne i gruppen ikke har været involveret i den skriftlige beretning.

Bjarne Kromann, som er nyvalgt formand forklarer at gruppen ikke har brug for mere ballade og at der er behov for arbejdsro, så man kan se fremad.

Bestyrelsen er tilfreds med , at der er en urolog på formandsposten og håber, at udvalget bliver arbejdsdygtigt efter valget.

DaPeCa

Jakob K. Jakobsen gør opmærksom på, at vi ikke kan sætte vores lid til registerdata, da disse er mangelfulde.

Erik Højkjær synes det er bekymrende.

Michael Borre svarer, at man er opmærksom på problemet i DMCG.

DaProCa

Michael Borre beklager og oplyser, at det er en fejl, at der ikke er indsendt en skriftlig beretning. Han gav informationer om forskelligt fra DaProCa, bla.

at de er bagud med kliniske retningslinjer – anbefaler EAU-guidelines med nationale forbehold.

Databasen er startet på den ny platform, herved skulle dobbeltregistrering undgås.

Der kommer nye indikatorer, som er mere tidssvarende end de hidtidige. Datakomplethed mhp. kodning oprindeligt. Påmindelse om at kastrationsresistent prostatacancer skal kodes. En gruppe, som fylder mere og mere efter tilkomst af nye suppl. behandlinger.

Opfordrer til, at vi engagerer os noget mere i registrering, da der er kommet mange undergrupper.

Opfølgningsprogrammet for prostatacancer starter pr 1.6.15.

Regionspolitisk opfordring til at aflevere opgaver til onkologerne. Claus Dahl påpeger, at disse opgaver fortsat ligger under urologi i specialeplanen.

Oplyste desuden, at DMCG gruppen har 10 års jubilæum

Kodegruppe

Der udkommer ny kodebog næste år.

Jørgen Bjerggaard Jensen beder om rettelser og forslag til ændringer, før bogen trykkes

NUF

-NUF-residents: Mikkel Fode gør opmærksom på, at der mangler skriftlig beretning, men vil gerne reklamere for live surgery + oplæg ved prof. Jørgen Bjerggaard til Residents Day NUF 2015.

-NUF rekonstruktiv urologi: Lisbeth Salling opfordrer til, at interesserede melder sig til gruppen. NUF betaler deltagelse af 2 repræsentanter fra hvert land. Smart med korte møder.

Det Danske Råd for Prostatasygdomme

Prosbase: indberetninger til databasen er ophørt.

Lars Lund: vigtigt at data ikke går tabt.

Henning Olsen: data er sikret.

Forslag: skal DDRP nedlægges? 3 i mod – mange for.

Robot/Laparoskopiudvalget

Henning Olsen:  Urolap er ingen kvalitetsdatabase – ren forsknings database. Radikal prostatektomi er det førende robot-indgreb, der er nu registreret > 3000. Samlet set er der registreret mest data på nyrekirurgi. Primære komplikation er reoperation.

YDU

Pernille Kingo: reklamerer for YDU forårsmøde d. 22. Maj 2015, hvor emnet er uroradiologi.

7.Valg :

Bestyrelsen:

Morten Jønler ønskede ikke genvalg.

Michael Borre blev valgt ind som nyt menigt medlem.

Trine Møller Hansen blev genvalgt som yngre læge medlem.

Uddannelsesudvalg:

Nina Råe Rasmusen og Nicolai Spjeldnæs kunne ikke genvælges.

Thomas Norus og Maiken Bjerggaard blev valgt ind i udvalget.

Merethe B. Hansen afgik som yngre medlem og Malene Niebuhr blev valgt ind.

8. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag

9. Udnævnelse af æresmedlem

Professor Jens Christian Djurhuus, Skejby blev udnævnt til æresmedlem.

10. Eventuelt

Bestyrelsen havde valgt at uddele 2 legater finansieret af selskabet. Det ene gik til Jens Christian Djurhuus og det andet til Claus Dahl.

Jens Sønksen fremlagde resultat fra årets e-kursus: Fremtidens DUS – se bilag

Fremtidens DUS fra E-kursus 2015