Referat fra Generalforsamling 2014

Møde dato:

Fredag, 28. marts 2014 – 14:00

Ulla Geertsen, formand, DUS

Som anført i referatet fra bestyrelsesmødet i København den 24. juni 2014, har bestyrelsen ikke været opmærksom på, at der skulle udsendes referat fra GF. Der har i flere år ikke været udsendt referat fra GF (jvf Susanne Holsaa ikke siden 2008), da tidligere referater blot var en henvisning til beretningerne i hæftet til GF.

Imidlertid var der til den netop afholdte GF forslag fra et medlem, som gav anledning til drøftelse og afstemning, hvorfor der selvfølgelig skal udsendes referat vedr. dette.

Generalforsamlingen

Pkt 1:                       Valg af dirigent
Ledende overlæge Peder Graversen Hostebro, blev valgt til dirigent

Pkt 2:                       Formandsberetning
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger

Pkt 3:                      Kassererens beretning
Beretning blev godkendt uden bemærkninger.
Hvis der er spørgsmål til beretningen, bedes medlemmerne kontakte Frank Schmidt direkte

Pkt 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt på 750 kr.

Pkt 5a Drøftelse af revideret målbeskrivelse
Da både formanden for Uddannelsesudvalget og hovedkursuslederen var fraværende blev punktet kun drøftet sporadisk, og der blev ikke konkluderet efter punktet.

Pkt 6 Spørgsmål til de skriftlige beretninger
Der var ingen spørgsmål til de skriftlige beretninger

Pkt 7                      Valg til bestyrelsen
Professor, overlæge dr.med. Lars Lund, OUH blev valgt til ny kasserer

Pkt 8                      Indkomne forslag
De indkomne punkter fra overlæge dr.med. Lars Linnet vedr. omskæring af drengebørn og PSA screening gav anledning til heftig debat. Lars Linnet trak under diskussionen sit forslag vedr. PSA screening tilbage, men fastholdt, at han ønskede afstemning om, hvorvidt selskabets medlemmer kan foretage omskæring af drengebørn, hvis det ikke er på medicinsk indikation.

Forslaget kunne tolkes på flere måder og der blev afholdt 2 skriftlige afstemninger, hvor resultatet blev følgende.

Forslag 1: Generalforsamlingen henstiller til medlemmerne ikke at foretage circumcisio uden terapeutisk indikation, hvis ikke personen er myndig og har afgivet informeret samtykke.

Resultat af afstemning 1 (85 afgivne stemmer)

Ja: 7,

nej: 54

blank: 24

Forslag 2: Generalforsamlingen henstiller til medlemmerne ikke at foretage circumcisio uden terapeutisk indikation, hvis ikke personen er over 15 år og har afgivet informeret, skriftligt samtykke

Resultat af afstemning 2 (84 afgivne stemmer)

Ja 9,

nej: 49

blank: 26

Afstemningen foregik i en lidt hektisk atmosfære men med kollegial respekt og efterfølgende god stemning.

Blandt medlemmer af selskabet mente flere, at bestyrelsen skulle have forhindret, at emnerne blev fremlagt til afstemning. Jf. selskabets love § 10 kan ethvert medlem fremsætte forslag til GF og ønske afstemning herom, hvilket bestyrelsen respekterede uden at forholde sig til forslagene på forhånd.

Pkt 9                      Overrækkelse af Medac legatet
Medac legatet på 25.000 kr. blev tildelt læge Juan Luis Vásquez for hans forskning med elektrokemoterapi i forbindelse med behandling af blæretumorer.

Pkt 10                      Overrækkelse af Ibsens legat
Ibsens legat på 25.000 kr. blev tildelt professor, overlæge phd Palle Osther, Fredericia for hans mangeårige forskning bl.a. indenfor diagnostik og behandling af urinvejssten, i hvilken sammenhæng han både nationalt og internationalt har bragt dansk urologi på verdenskortet.

Pkt 11                      Eventuelt
Ledende overlæge Torben Dørflinger, Urologisk Afdeling Aalborg Sygehus orienterede kort om, at afdelingen fortsat tilbyder behandling for uretrastricturer selvom overlæge Erik Højkjær Larsen er rejst fra afdelingen. Man vil til efterårsmødet orientere yderligere om det set-up, afdelingen har etableret.