Referat fra bestyrelsesmøde 23. oktober 2019 kl. 11.00 – 14.00, Hotel Odeon, Odense

Møde dato:
Onsdag, 23. oktober 2019 – 11:00

Deltagere: Jens Sønksen, Maiken Bjerggaard, Søren Madsen, Lars Lund, Michael Borre, Pernille Kingo
Afbud: og Mikkel Fode
Referent: Diana Christensen

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  N/A
 2. Årsmøde november 2019
  Program:
  Endeligt program foreligger nu.
  Deltagere DUS-årsmøde:
  Det endelige deltagerantal kendes endnu ikke helt, men der regnes med omk. 90 deltagere.Deltagere fordeles på Hotel Hesselet og Hotel Nyborg Strand.
  Sponsorater/stande:
  Der deltager 22 udstillere på årsmødet. Der er modtaget sponsorater fra Ipsen, Astellas,
  Medac Denmark og Astra Zeneca.YDU-symposium:
  YDU-symposiet adskilles økonomisk fra Årsmødet. Der er ca. 50 deltagere inklusive sponsorer og foredragsholdere. YDU afholder udgift til overnatning d. 14-15.11 samt 1 mødepakke og middag torsdag.
  Andet:
  Drøftelse af evt. udnævnelse af æresmedlemmer.
  Aktion: Diana kontakter Susanne Buur ift. udarbejdelse af æresmedlemsbevis.
 3. Vedr. grænsefladen mellem urologisk og onkologisk forskning. Invitation til møde fra SST
  Bestyrelsen accepterer invitation til møde i Sundhedsstyrelsen. Agendaen vil omhandle
  en drøftelse af Specialeplanerne, herunder udformning, anvendelse og implementering samt ”snitflader” mellem specialer.
  Aktion: Mødedeltagerne aftaler nærmere på Årsmødet ift. at planlægge den endelige agenda samt komme med forslag til datoer for mødet til SST.
  Ansvarlig: Lars Lund /Jens Sønksen
 4. Høring ifm. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025
  I forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde med udarbejdelse af dimensioneringsplan 2021-2025 for antallet af speciallægeuddannelsesstillinger, ønsker Sundhedsstyrelsen input til vurdering af behovet for speciallæger i fremtiden.
  Punktet er dagsordensat til ledende overlægers møde d. 14/11 på Hotel Hesselet. Høringssvar skal sendes til Nanna Svejborg på nasv@sst.dk. Fristen er 3. februar 2020.
  Aktion: Punktet sættes på til genbehandling på næste bestyrelsesmødet d. 20.12. Ansvarlig: Majken Bjerggaard
 1. Sagkyndige til Styrelsen for Patientklager Styrelsen for Patientklager har indstillet læge Margrethe Andersen som sagkyndig. Styrelsen for Patientklager har bestyrelsens accept af dette.
 2. 3 ansøgninger til Medac-legat Bestyrelsen har modtaget 3 gode ansøgninger.
  – Karen Spanggaard: Blue Light Flex Cystoscopi (BLFC) som første kontrol efter Bacillus Calmette-Guerin behandling for CIS i blæren; Er den lige så sikker som photodynamic diagnosis (PDD) i generel anæstesi?
  – Linea Blichert-Refsgaard: Clinical and functional consequences of photodynamic diagnosis (PDD) and intravesical instillation therapy.
  – Maria Skydt Lindgren: Effekten af neoadjuverende blæreskyllebehandling med Mitomycin på recidiv af ikke-invasiv blæretumorsygdom.
  Beslutningen om hvem der modtager Medac legatet vil blive afsløret på Årsmødet.
  Aktion: Diana meddeler Medac og Susanne, hvem der er modtager af legatet.
 3. Indkomne abstracts Der er modtaget 18 gode abstracts. Bestyrelsen vælger at acceptere dem alle.
  Action: Lars Lund sørger for opsætning af abstracts og koordinerer med Susanne og de

  respektive chairmen ift. tid til det enkelte abstract. Ansvarlig: Lars Lund

 4. Henvendelse om firmamedlemskab fra Rolf Billeskov, MSD Denmark ApS og Helle Lundum, Amgen Begge firmaer er godkendt.
  Aktion: Susanne kontakter firmaerne og byder dem velkommen.
 5. Kompetenceløft i kræftkirurgien orientering på Årsmødet Dette emne er sat på dagsordenen under Urologi 2025 ved Jørgen Bjerggard. Action: Jørgen Bjerggaard orienteres om dette.
  Ansvarlig: Majken Bjerggaard
 1. Diagnostisk prostata-MR og målrettede biopsier Michael Borre orienterer om at der er vedtaget nye kliniske retningslinjer for diagnostisk prostata MR og målrettede biopsier for erstatning for TRUS med standard biopsier. Retningslinjer er sendt til videre behandling ved DCCC.
  Action: De nye retningslinjer vil blive uddybet på DUS årsmøde
  Ansvarlig: Michael Borre
 2. Invitation til at tale om kliniske retningslinjer på LVS’ repræsentantskabsmøde 7. november Efter det ordinære program holdes der en tema-drøftelse omkring kliniske retningslinjer. I den forbindelse har DUS Bestyrelsen modtaget en forespørgsel på at stille med en person der kan give input til det videre arbejde med emnet.

  Aktion: Michael Borre deltager ved mødet som repræsentant for DUS

 3. Henvendelse fra Medicinrådet Idet Steffen Tiessen udtræder af fagudvalget i Medicinrådet bedes DUS bestyrelse udpege et nyt medlem af fagudvalget.
  Aktion: Det undersøges hvem der kunne være relevant at udpege som ny repræsentant.

  Ansvarlig: Michael Borre

 4. Udpegning af æresmedlemmer ved GF Se pkt. 2
 5. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde d. 20.12, kl. 10:00 -12:00.