Referat fra bestyrelsesmøde 18. februar 2019 kl. 11.00 – 13.30, Hotel Plaza i Odense med ekstraordinær generalforsamling kl. 13.30 – 14.00

Møde dato:
Mandag, 18. februar 2019 – 11:00

Deltagere: Jens Sønksen, Maiken Bjerggaard, Søren Madsen, Lars Lund, Pernille Skjold Kingo og Mikkel Fode (referent)
Afbud: Michael Borre

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmødeIntet at tilføje.
 2. Årsmøde med fastlæggelse af sted og dato
  Diskussion: Årsmødet vil igen i år blive et 2-dages møde. Da mødet de seneste år er faldet sammen med EMUC og det derfor har været svært at få internationale foredragsholdere ønsker bestyrelsen at skubbe mødet en uge i forhold til det normale, dvs. 15. – 16. november 2019. Jens Sønksen har allerede foretaget en tentativ bookning af Hesselet som konferencested. Planlægning af program vil blive påbegyndt ved næste bestyrelsesmøde. Desuden vil der være stor udskiftning i bestyrelsen og er behov for nye kandidater.
  Action: Hesselet bookes endeligt til 15. – 16. november 2019.
  Ansvarlig: Jens Sønksen
 3. Implantater i urologien / pkt. fra mødet i specialerådet (bilag)
  Diskussion: Ud fra de nuværende retningslinjer hos SST er definitionen af implantater ganske bred og inkluderer principielt suprapubiske katetre og nefrostomikatetre. Desuden er der ikke enighed om hvordan den tolkes. Dette vurderes uhensigtsmæssigt og det er bestyrelsens opfattelse at der bør være en ensartet praksis på landets urologiske afdelinger.
  Action: Bestyrelsen vil udarbejde et forslag til en liste over urologiske implantater. Ansvarlig: Søren Madsen
 4. Godkendelse af ny forfatter (bilag)
  Diskussion: Palle Jørn Sloth Osther stopper som forfatter omkring nyre- og uretersten på www.pro.medicin.dk. Han foreslår Helene Jung, Overlæge og Klinisk Lektor, Urinvejskirurgisk afd. Sygehus Lillebælt, Vejle som afløser.
  Action: Bestyrelsen finder at Helene Jung er kvalificeret til opgaven og indstilles fra DUS. Ansvarlig: Susanne Buur informerer Helene og folkene bag www.pro.medicin.dk.
 5. Udpegning til DaPeCas (bilag)
  Diskussion: Der er kommet henvendelse fra DaPeCas formand Jakob Kristian Jakobsen om at man ønsker at Kim Krarup, Overlæge, Rigshospitalet genindtræder i gruppen Action: Bestyrelsen finder at Kim Krarup er kvalificeret og vil kunne være en gevinst for gruppen hvorfor han udpeges.
  Ansvarlig: Pernille Skjold Kingo informerer.
 6. Udtrædelse af fagudvalget for urothelialcancer i Medicinrådet
  Diskussion: Professor Jørgen Bjerggaard træder tilbage som formand og medlem af fagudvalget for urothelialcancer i Medicinrådet.
  Action: Der rettes fra bestyrelsen en stor tak til Jørgen Bjerregaard for hans indsats i udvalget. Bestyrelsen vil afsøge mulige kandidater som afløser og emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen.
 7. Udsendelser for NUF (bilag)
  Diskussion: Professor Jens Thorup Andersen har rettet henvendelse til bestyrelsen om hvorvidt det er muligt at udsende nyheder fra NUF da bulletinen ikke udkommer længere. Bestyrelsens generelle holdning er, at relevante nyheder skal videresendes til medlemmerne hvilket allerede praktiseres. Vi har dog ikke modtaget nyheder fra NUF i lang tid og medlemmerne opfordres derfor til at holde sig orienteret på hjemmesiden www.nuf.nu samt via profilerne på facebook (https://www.facebook.com/groups/NRUro/) og twitter (@ScandUrol ). I forhold til Scandinavian Journal of Urology bemærkes i denne sammenhæng at der nu også findes profiler på både facebook (https://www.facebook.com/ScanJourUrol/) og twitter (@ScanJourUrol) som det er muligt for medlemmerne at følge.
  Action: Nyheder fra NUF vil blive videresendt så frem vi måtte modtage disse.
  Ansvarlig: Susanne Buur
 8. Forespørgsel på opdatering af national kliniske retningslinjer for urininkontinens hos kvinder
  Diskussion: DUS har modtaget en henvendelse fra SST omkring vores holdning til opdatering af de kliniske retningslinjer for urininkontinens hos kvinder.
  Action: Bestyrelsen vil rådføre sig med eksperter på området blandt vores medlemmer og svare på henvendelsen ud fra dette.
  Ansvarlig: Pernille Skjold Kingo.
 9. Henvendelse fra EAU omkring prostatacancerscreening
  Diskussion: EAU har henvendt sig omkring et europæisk initiativ omkring generaliseret screening for prostatacancer. DUS bedes om at tage dette videre på nationalt plan, eventuelt med kontakt til politikere.
  Action: I henhold til strukturen i dansk urologi er det bestyrelsens holdning, at DaProCa må tage stilling til de faglige aspekter i EAUs henvendelse. Den vil derfor blive sendt videre til udvalget og bestyrelsen vil tage stilling til en eventuel indstilling når de foreligger.
  Ansvarlig: Michael Borre
 10. Er der behov for et LUTS udvalg under DUS?
  Diskussion: Der er i øjeblikket ikke noget LUTS udvalg under DUS og vi har ikke nogen aktuelle retningslinjer. Bestyrelsen er overordnet positivt indstillet overfor oprettelsen af et LUTS udvalg. Dette vil gå fint i tråd med bestyrelsens ambition om at styrke den benigne urologi. I den sammenhæng kunne der desuden være værdi i et struktureret samarbejde mellem DUS’ grupper indenfor benign urologi.
  Action: Bestyrelsen vil afsøge mulige kandidater til et udvalg.
  Ansvarlig: Alle
 11. Styrelsen for Patientklager udbeder sig udtalelse vedr. ansættelse af sagkyndig
  Diskussion: Styrelsen for Patientklager har søgt sagkyndige i urologi. Baseret på ansøgningerne ønsker styrelsen at ansætte en navngiven dansk speciallæge i urologi og beder om DUS’ støtte til ansættelsen.Action: Bestyrelsen er enige om at ansættelsen kan støttes. Ansvarlig: Susanne Buur
 12. EventueltDer er kommet en henvendelse fra uddannelsesrådet i øst om hvorvidt DUS kan udpege en junior inspektor. YDU foreslår Andrea Krug hvilket støttes. I øvrigt diskuteres den fremtidige udpegning af junior inspektorer hvilket bør foregå i DUS regi.

  YDU spørger om det er muligt at DUS yder økonomisk støtte til et heldagsmøde for yngre urologer dagen før DUS efterårsmødet. Som tidligere meldt ud støtter DUS ideen med et møde. Bestyrelsen vil arbejde på samlede sponsorater for YDU-mødet og DUS efterårsmødet. YDU vil arbejde videre på programmet.

  Målbeskrivelsen for den urologiske hoveduddannelse skal revideres. Uddannelsesudvalget vurderer at der er behov for et internat for at starte arbejdet op. Bestyrelsen betragter dette som et helt afgørende stykke arbejde og foreningen vil derfor støtte et internat med en overnatning for uddannelsesudvalgets medlemmer økonomisk.

  Sundhedsstyrelsen er fremkommet med nye retningslinjer der – i modstrid med anbefalingerne fra de faglige grupper – fastholder at Ta low grade tumorer fortsat omfattes af kræftpakkeforløbene. Bestyrelsen er uenige i denne vurdering og vil sende indsigelse til SST. Dette er i tråd med holdningerne hos DMCG og forummet for ledende overlæger.