Referat for bestyrelsesmøde

Møde dato:
Onsdag, 13. december 2017 – 10:00

Referat for bestyrelsesmøde
13. december 2017, 10.00 – 12.00, København

Deltagere:    Jens Sønksen, Søren Madsen, Lars Lund, Michael Borre, Maiken Bjerggaard, Mikkel Fode

Afbud:           Pernille Skjold Kingo

 

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

 1. Inspektorbesøg:
  Diskussion:
  DUS har endnu ikke fået svar på vores henvendelse vedr. manglende inspektorbesøg.
  Action: Der vil blive rykket igen.
  Ansvarlig: Lars Lund og Maiken Bjerggaard
 2. Kursusmidler til de specialespecifikke kurser
  Diskussion: 
  Der mangler fortsat budget. Dette forventes snarrest.
  Ansvarlig: Maiken Bjerggaard
 3. Udpegning af kandidat til medicinrådets udvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  Diskussion:
  DUS bestyrelsen har peget på en kvalificeret kandidat der, noget overraskende, ikke er vurderet habil.
  Action: Der foreslås ny kandidat der vil blive kontaktet.
  Ansvarlig: Lars Lund tager kontakt.
 4. Samarbejde med industrien
  Diskussion:
  Jens Sønksen har haft kontakt til LVS. De synes ikke at have en klar fortolkning af reglerne.
  Action: Bestyrelsen ser problemstillingen omkring samarbejde med industrien som et kernepunkt for det næste år. Det vil blive diskuteret som selvstændigt punkt på dagens bestyrelsesmøde.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen

 

Evaluering af efterårsmøde 2017

Diskussion: DUS har udelukkende fået positive tilbagemeldinger efter mødet. Særligt er foredraget af Michael Borre og Peter Iversen blevet fremhævet som fremragende. Bestyrelsen er desuden meget tilfredse med balancen mellem malign og benign urologi. I forhold til det sociale var det generelt godt, men der var lidt utilfredshed med udskænkningen i forhold til at der var betalt for fri vin. Desuden var det ærgerligt at baren lå placeret så folk trak væk fra dansegulvet. Der er ikke kommet klager over valg af DJ frem for band.

Action: Bestyrelsen vil arbejde for at løsningen med ét årligt møde i form af et 2-dages arrangement om efteråret bliver permanent. Det vil altså betyde, at forårsmødet afskaffes. Ændringen vil naturligvis kræve en vedtægtsændring, der skal godkendes af medlemmerne på en generalforsamling. Se dog punkt 4 fra dagens dagsorden mht. flytning af generalforsamling for 2018.

Det næste 2-dages møde forventes at blive 9. – 10. november 2018. Set-up med program som i år vil som udgangspunkt blive fastholdt. Vi vil igen forsøge at få en foredragsholder fra EAU. Bestyrelsen vil desuden arbejde for et E-kursus den 8. november. Hvis de ledende overlæger måtte ønske det, kan der også lægges et møde i deres gruppe den 8. november.

Ansvarlig: Hele bestyrelsen. Konkrete opgaver tildeles senere.

Evaluering af mødet med de ledende urologiske overlæger 9. november 2017

Diskussion: Det er bestyrelsens opfattelse, at mødet gik særdeles godt og blev gennemført i en positiv stemning. Gruppen har etableret sig som et forum hvor vigtige problemstillinger i Dansk Urologi kan diskuteres åbent. Bestyrelsen ser det som et af de vigtigste formål med gruppen at man sikrer, at alle afdelinger er attraktive og har områder de kan profilere sig på og bruge til rekruttering.

Action: Gruppen af overlæger indkalder selv til møder og definerer det videre samarbejde. DUS vil støtte op om dette og vil stadig deltage i møderne i det omfang de ledende overlæger ønsker det. For nuværende er det aftalt at der bliver afholdt 2 årlige møder hvoraf DUS bestyrelsen er repræsenteret ved det ene.

Ansvarlige: Søren Madsen og Maiken Bjerggaard

 

Næste års generalforsamling

Diskussion: I foråret 2018 vil der, som bekendt, blive afholdt EAU kongres i København. Det vil medføre en del arbejde for bestyrelsens medlemmer og det forventes, at der vil være stor deltagelse fra de danske urologiske afdelinger. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt også at skulle afholde det normale forårsmøde med generalforsamling. Sammenholdt med beslutningen om at fastholde det 2-dages efterårsmøde foreslår bestyrelsen derfor at flytte generalforsamling for 2018 fra foråret til efteråret. Ifølge DUS’ love skal ”Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, ordentligvis i tilslutning til et fagligt møde i selskabet i forårsmånederne.” Det er bestyrelsens opfattelse at man således godt kan flytte generalforsamlingen til efteråret i 2018 da EAU repræsenterer en unik begivenhed til gavn for Dansk Urologi. Her vil man jf. punkt 2 fra dagens møde præsentere en vedtægtsændring for at etablere ét fast årligt 2-dages møde i fremtiden. Det bemærkes, at dette vil indebære at samtlige medlemmer af bestyrelsen og diverse udvalg vil få deres mandat forlænget med 6 måneder.

Action: For at sikre at der er tilslutning til beslutningen om flytning af generalforsamlingen i 2018, vil der blive sendt en mail til alle selskabets medlemmer til indsigelser senest 14. januar. Feedback fra medlemmerne vil blive diskuteret før der tages endelig beslutning.

Action: Susanne Holsaae vil udsende mail til medlemmerne.

Organisering af DUS i forhold til industrien

Diskussion: Med de nye og skiftende regler for lægers samarbejde med industrien er der behov for at gå nye veje. Bestyrelsen vurderer i den sammenhæng, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis DUS kan fungere som et lag mellem industrien og den enkelte læge.  Tanken er, at DUS varetager kontakt til industrien i forbindelse med møder og symposier. DUS kan i den sammenhæng sælge stande og symposier til samarbejdspartnere i industrien. Herefter kan udgifter til symposier – inkl. eventuelle honorarer til foredragsholdere – udbetales af DUS. Overskud påtænkes videregivet til selskabets medlemmer f.eks. i form af støtte til kongresdeltagelse eller anden uddannelse/videreuddannelse af ansatte på landets urologiske afdelinger.

Action: Bestyrelsen vil følge udviklingen i regler for samarbejde med industrien og arbejde videre med ovenstående tanker. Herunder vil bestyrelsen afklare juridiske og regnskabstekniske spørgsmål.

Ansvarlig: Hele bestyrelsen

Danehoffet

Diskussion: Med de ændrede regler for samarbejde mellem læger og industri er der ligeledes behov for at gentænke organisationen bag Danehoffet for at opretholde dette. Bestyrelsen har haft kontakt til Danehoffets styregruppe og man er enige om at samarbejde om kurset i fremtiden. Organisationen bliver som udgangspunkt, at DUS udbyder kurset og at pladser købes at industrien. Der forventes at blive udbudt 24 firmapladser mens deltagelse af uddannelseslæger og mentorer vil foregå efter samme principper som tidligere.

Action: Der vil blive afholdt møde mellem DUS (Jens Sønksen), Danehoffet (Karin Andersen) og industri den 4. januar 2018 med henblik på det konkrete videre forløb.

Ansvarlig: Jens Sønksen

 

DaBlaCa

Diskussion: Styregruppen i DaBlaCa-DMCG har på seneste møde besluttet, at de finder det relevant at få udpeget en urologisk repræsentant fra Region Sjælland m.h.p. at få konstruktiv arbejdskraft i gruppen og sikre repræsentation fra alle regioner. Formand Jørgen Bjerggaard Jensen og Claus Dahl beder bestyrelsen om at udpege overlæge Thomas Norus, Roskilde, til opgaven. Bestyrelsen finder det rimeligt med en repræsentant fra Region Sjælland og Thomas Norus vurderes at være kvalificeret til opagven.

Action: Thomas Norus vil blive kontaktet mhp. interesse jf. anbefalingen.

Ansvarlig: Mikkel Fode

 

Guidelines om urgeinkontinens

Diskussion: Dansk Gynækologisk og Obstetrisk selskab er ved at opdatere deres guideline om urgeinkontinens. Det efterspørges én eller to urologer til at bidrage til arbejdsgruppen. Første udkast forventes færdigt omkring juni

Bestyrelsen finder det relevant at DUS er repræsenteret i arbejdet.
Action: Der vil blive taget kontakt til landets urologiske afdelinger for at identificere kvalificerede/interesserede kandidater. Der kan herefter tages beslutning ved næste møde.

Ansvarlig: Maiken Bjerggaard undersøger muligheder i region nord og midt. Lars Lund undersøger mulighederne i Syddanmark. Mikkel Fode undersøger mht. Sjælland og Hovedstaden.

Udpegelse af ny forfatter til pro.medicin.dk

Diskussion: Bettina Nørby er stoppet som forfatter på pro.medicin.dk. Der er behov for en ny urolog til opgaven. DUS skal naturligvis bidrage her. Der foreslås mulige kandidater.

 • Bestyrelsen er enige om en mulig kandidat.

Ansvarlig: Maiken Bjerggaard vil tage kontakt m.h.p. udpegning.

 

Genudpegning/nyudpegning af en repræsentant/næstformand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen (bilag)

Diskussion: Jf. punkt 1c er DUS’ forslag blevet afvist.
Action: Der foreslås ny kandidat, som vil blive kontaktet.
Ansvarlig: Lars Lund vil tage kontakt m.h.p. Udpegning.

 

Holding til PAL (stabil c- prost pt)?

Udsættes til næste møde grundet manglende tid.

Udpegning til arbejdsgruppe vedr. radikal prostatektomi (bilag)

Diskussion: Trods allerede klare retningslinjer på området samt udbredt brug af MDT konferencer igangsætter SST i 2018 en proces omkring visitationsretningslinje for valg af radikal prostatektomi. DUS er blevet bedt om at udpege 2 medlemmer til en faglig arbejdsgruppe der skal bistå SST i arbejdet. Bestyrelsen er enig om, at udvælge kandidater baseret på deres faglige viden om prostatacancer samt at skele til hvilke regioner der repræsenteres via andre aktører.

Action: Bestyrelsen er enige om 2 mulige kandidater. Der vil blive taget kontakt til egnede kandidater.

Ansvarlig: Lars Lund og Jens Sønksen vil tage kontakt til de 2 kandidater.

 

SEB Hæderspris 2019

Udsættes til næste møde grundet manglende tid.

Anmodning om medlemskab

Sofie Staal Axelsen, KBU-læge fra Aalborg Universitetshospital, anmoder om medlemskab.

Diskussion/Action: Sofie Staal Axelsen ønskes velkommen i selskabet.

Ansvarlig: Susanne Holsaae.

Eventuelt

Selskabets æresmedlem Benedicte Egede Glahn er afgået ved døden. Bestyrelsen tager den triste besked til efterretning. Hendes store indsats for Dansk Urologi er højt værdsat.