Referat for bestyrelsesmøde 20. juni 2018

Møde dato:
Onsdag, 20. juni 2018 – 11:00
Referent:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

A. SPCG: Mads Hvid Poulsen Fra Odense Universitetshospital. foreslås som afløser for Jørn Skibsted. Desuden trækker Professor Michael Borre sig fra udvalget og Martin Mørck Mortensen fra Aarhus Universitetshospital. Action: Lars Lund og Michael Borre kontakter de 2 kandidater

B. FC prostata: Peter Østergren fra Herlev og Gentofte Hospital er indstillet som kontaktperson fra DUS. Desuden foreslår DUS at almen praksis involveres i arbejdet.

Action: Mikkel Fode
2. Planlægning af Efterårsmøde 2018

Diskussion: Der arbejdes videre på programmet. Dette forventes fortsat færdigt før sommerferien. Da der er tale om et 2-dages møde er der enighed om, at der ikke afholdes E-kursus i år. Bestyrelsen vil afsøge, om der er interesse for et forudgående møde for yngre urologer i fremtiden, når der afholdes 2-dages efterårsmøde.

Det besluttes, at abstract-bogen ikke længere skal produceres i papirform, da dette ikke vurderes som en hensigtsmæssig måde at bruge foreningens ressourcer. I fremtiden vil bogen udkomme elektronisk.

Lægeforeningens jurister har anbefalet, at DUS ikke per automatik udleverer deltagernavne til sponsorer. Bestyrelsen er enige i dette synspunkt. Dog er det et stort ønske fra industrien om at modtage disse navne og det er væsentligt at skabe værdi for vores sponsorer. Derfor er der enighed om, at man ved tilmelding til efterårsmødet skal tage stilling til, hvorvidt ens oplysninger må sendes videre til mødets sponsorer.

Action: Bestyrelsen arbejder videre på programmet per mail. Der vil blive udsendt spørgeskema til foreningens yngre læge medlemmer for at afklare, om der er interesse for et YDU heldagsmøde forud for fremtidige efterårsmøder.

Ansvarlig: Spørgeskema om E-kursus: Pernille Skjold Kingo.
3. Tidsplan – efterårsmøde

Diskussion: Bestyrelsen enes i henhold til gældende vedtægter om følgende tidsplan/deadlines:1. oktober Frist for indsendelse af udvalgsberetninger
1. oktober Frist for indsendelse af abstracts
4. oktober Meddelelse om GF og ledige poster mailes til medlemmer
10. oktober Frist for indsendelse af forslag og kandidater
26. oktober Endelig dagsorden. “Bogen” lægges på hjemmesiden og sendes elektronisk til medlemmerne.
8. november Møde med de ledende overlæger
9. – 10. november Efterårsmøde og Generalforsamling

Action: Tidsplanen udsendes til medlemmer og lægges på hjemmesiden.

Ansvarlig: Susanne Buur

 

4. Skift af hoveduddannelse

Diskussion: Ledende overlæge i Esbjerg, Søren Sørensen Madsen har henvendt sig om det principielle i at skifte ansættelsessted under uddannelsesforløbet. Bestyrelsen har undersøgt reglerne, der tilsiger, at Danske Regioner definerer regler på området. I praksis kan det kun lade sig gøre at skifte efter gensidig aftale mellem lægen og alle involverede afdelinger. Desuden er det meldt ud fra SST, at man ikke kan flytte, hvis man mangler mere end halvdelen af sit uddannelsesforløb. I så fald skal man søge HU på ny og kan først derefter søge merit. Her har Danske Regioner i marts 2017 meldt ud at ansøgere, der allerede er ansat i lignende HU forløb et andet sted skal prioriteres sidst.

Action: Det er tydeligt der er udfordringer på området, men det er ikke noget DUS kan regulere. DUS bestyrelsen foreslår at emnet tages op i gruppen af ledende overlæger. Ansvarlig: Søren Sørensen Madsen

5. DaPeCa gruppen

Diskussion: Formand Jakob Kristian Jakobsen har skrevet til bestyrelsen, idet Thomas Halphen ønsker at træde ud af gruppen. I stedet foreslås at overlæge Kasper Olsen, forbliver i gruppen.

Action: DUS tager Thomas Halphens udtræden til efterretning. Kasper Olsen genudpeges til DaPeCa.

Ansvarlig: Michael Borre kontakter DaPeCa og Kasper Olsen om ovenstående.
6. Anmodning om medlemskab Der er kommet en anmodning om medlemskab fra Christian Marker. Han ønskes velkommen i selskabet.

7. Eventuelt

A. DaRenCa har meddelt at overlæge Torben Dørflinger udtræder af gruppen. Overlæge Morten Jønler foreslås som afløser. Action: DUS takker Torben Dørflinger for den store indsats i gruppen. Morten Jønler udpeges til gruppen efter anbefaling fra DaRenCa. Ansvarlig: Lars Lund

B. Bestyrelsen er blevet bekendt med at en læge kollega (radiolog) fra Odense Universitetshospital har promoveret kryobehandling af nyretumorer i pressen. Der er fremkommet et ganske fortegnet billede hvor kryobehandling er fremstillet som overlegen i forhold til kirurgi. Dette er bekymrende, både i forhold til de patienter der tilbydes kryobehandling men også fordi det giver utryghed hos patienter i resten af landet. Det understreges at udtalelserne om kryobehandling ikke er udgået fra urologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Action: På vegne af DaRenCa har formand Lars Lund taget officiel kontakt fra DaRenCa til OUH´s direktion, som har talt med den pågældende radiolog for at sikre at man arbejder efter retningslinjerne. Desuden vil man være mere påpasselig med medie fremstød i fremtiden. Der vil blive udsendt orientering til alle medlemmer af DaRenCa.

Ansvarlig: Lars Lund