Referat for bestyrelsesmøde 20. december 2019, 10.00 – 12.00, København

Møde dato:
Fredag, 20. december 2019 – 10:00

Deltagere: Jens Sønksen, Søren Madsen, Lars Lund, Michael Borre, Maiken Bjerggaard, Ulla Joensen, Mikkel Fode

Afbud: Andreas Thamsborg

Referent: Mikkel Fode

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  1. a)  Invitation til møde med SST om grænsefladen mellem urologisk og onkologisk forskning:
   Mødet er sat til 17. januar med deltagelse af Lars Lund, Jens Sønksen, Michael Borre, Andreas Røder og Per Bagi fra dansk urologi samt 3 repræsentanter fra SST.
  2. b)  Udpegning til Medicinrådet for prostatacancer
   Marie Pank fra Aalborg Universitetshospital er udpeget.
 2. Opfølgning på årsmøde november 2019
  Diskussion: DUS har udelukkende fået positive tilbagemeldinger efter mødet. YDU-mødet har også fået gode tilbagemeldinger, men enkelte har syntes det var for lang tid med 3 dage. Det var dog kun få der tog hjem og samlet set er deltagelsen i DUS mødet steget med ca. 20% siden sidste år. Konceptet vurderes således holdbart og styrkende for dansk urologi. Desuden gennemgås regnskabet og godkendes af bestyrelsen. I forhold til planlægningen af fremtidige årsmøder vil bestyrelsen afsøge muligheder for konferenceplanlægningsfirmaer, da der har været udfordringer med det firma, der er brugt i år. Desuden aftales at der skal udarbejdes en skabelon for planlægningen af fremtidige møder samt at der vil blive indsamlet systematisk evaluering far både deltagere og sponsorer.
  Action: Udarbejdelsen af skabelon og afsøgning af konferenceplanlægningsfirmaer vil blive sat på som punkt til næste bestyrelsesmøde.
  Ansvarlig: Eva Baadsgaard.
 3. Kontingentsatser
  Diskussion: Der blev vedtaget kontingentstigning for 2020 på generalforsamlingen så ordinært medlemskab nu koster 1.000 kr. årligt (900 kr. i 2019) og firmamedlemskab koster 3.600 kr. årligt (3.500 kr. i 2019). Æresmedlemmer, pensionister, medlemmer over 70 år og udlandsbeskæftigede er fortsat gratis.
  Action: Implementeres via lægeforeningens opkrævning.
  Ansvarlige: Eva Baadsgaard.
 4. Fremtidige bestyrelsesmøder – hvor?
  Diskussion: Der er enighed om at fortsætte med møder i Odense fra 11.00 – 14.00. Møderne flyttes til Orion.
  Action: Fremtidige møder planlægges her når datoer foreligger.
  Action: Eva Baadsgaard.
 5. Udpegning til DaBlaCa-DMCG
  Diskussion: Thomas Norus fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde udtræder. Juan Vazques fra samme afdeling foreslås. Der er enighed om at støtte dette forslag. Action: DaBlaCA og Juan Vazques informers.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen (Mikkel Fode giver besked)
 6. Henvendelse fra Det Danske Konsulat i New York vedr. regenerativ medicin og væv til brug i erogent væv i forhud
  Diskussion: Et amerikansk firma er i gang med at udvikle regenerativt væv til forhudsgendannelse. De er aktuelt på stadiet med dyreforsøg og ønsker kontakt til relevante danske forskningspartnere. Bestyrelsen kan foreslå Regenerativt Center OUH som mulig samarbejdspartner.
  Action: Konsulatet kontaktes med ovenstående forslag. Ansvarlig: Lars Lund
 7. Forespørgsel til selskaberne vedr. godkendelse af databehandleraftaler i forbindelse med forskningsprojekter
  Diskussion: Bestyrelsen er blevet kontaktet af Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) omkring aktuelle problemer med behandling af dataanmeldelser og der er fremsendt et spørgeskema hvor kvaliteten af anmeldelsesprocessen bedes angivet. Der er usikkerhed om den måde opgaven er stillet på, men bestyrelsen finder det vigtigt at der svares fra DUS’ side idet der er oplagte problemer der bør adresseres.
  Action: Bestyrelsen vil udarbejde en besvarelse og svare LVS. Ansvarlig: Ulla Joensen.
 8. Junior-inspektor
  Diskussion: Der er mangel på junior-inspektorer og landet har været afsøgt for interesserede kandidater. HU læge Nina Klemann (Herlev og Gentofte Hospital) har henvendt sig og ønsker at blive inspektor. Der er enighed om at hun er kvalificeret til dette. Temaet afføder desuden diskussion i bestyrelsen om i hvilket forum inspektorer og andre tillidsposter udpeges. Idet der har været tvivl om dette er der ønske om at det bliver gjort klart præcis hvilke udpegninger der skal godkendes i bestyrelsen og i hvilke situationer bestyrelsen blot skal orienteres.
  Action: Nina Klemann udpeges som junior-inspektor. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde med henblik på stillingtagen til hvordan udpegninger til diverse poster skal foregå i fremtiden.
  Ansvarlig: Eva Baadsgaard.
 9. Forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen vedr. specialevejledning for neurokirurgi Diskussion:
  SST har henvendt sig til DUS idet Dansk Selskab for Neurokirurgi ønsker at ændre formuleringen omkring sakral nervemodulation i deres specialeplan på en måde der kan påvirke urologien. Det er dog uklart hvordan vi vil blive påvirket. For at få afklaret i hvilket omfang der foretages sakral nervemodulation er sendt forespørgsel til landets ledende overlæger så vi har et overblik der kan sendes til SST. Det er bestyrelsens klare holdning at sakral nervemodulation fortsat skal kunne foretages i urologisk regi. I den sammenhæng er der stor erfaring og gode resultater i vores speciale og flertallet af patienter har lidelser der både udredes og følges op i urologisk regi.
  Action: SST vil blive kontaktet med ovenstående svar. Desuden er det klart at urologien risikerer at miste en vigtig funktion til stor skade for patienterne, hvorfor der skal arbejdes på at sakral nervemodulation indføres i den urologiske specialeplan. I lyset af dette samt den nylige PARP-hæmmer-sag vil en ændring af den urologiske specialeplan blive sat på som punkt til næste bestyrelsesmøde.
  Ansvarlig: Lars Lund svarer SST. Eva Baadsgaard sætter punktet på næste møde.
 10. Forespørgsel fra EAU – udpegning af nationale kontaktpersoner til EAU Guidelines Office Diskussion:
  EAU har henvendt sig med et ønske om at DUS udpeger nationale kontaktpersoner der kan interagere med EAUs Guidelines Office med henblik på implementering af guidelines inklusiv forskning i om guidelines følges.
  Action: Michael Borre ønsker at deltage som repræsentant for DUS. EAU informeres om dette.
  Ansvarlig: Michael Borre.
 11. Brev til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. drengeomskæring
  Diskussion: STPS har modtaget brev fra Morten Frisch med kopi bla. til DUS omkring komplikationer til omskæringer i et projekt i Afrika. Bestyrelsen mener ikke at erfaringer fra omskæringer i omtalte projekt kan overføres direkte til danske forhold. Der er enighed om at bestyrelsen ikke har mandat til at tage stilling til de etiske aspekter i drengeomskæring men at foreningen henholder sig til lægeforeningens udtalelser.
 12. Høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen i urologi 2021-2025
  Diskussion: Forummet af ledende overlæger har udarbejdet et høringssvar på vegne af dansk urologi.
  Action: Bestyrelsen støtter det udarbejdede svar der vil blive fremsendt til SST. Ansvarlig: Maiken Bjerggaard.
 13. Eventuelt
  Der diskuteres datoer for fremtidige møder. Disse bliver 27/2/20 og 4/5/20. Planlægning af resterende møder for året samt efterårsmøde bliver punkt på næste bestyrelsesmøde. SST har sendt et høringsbrev vedr. den nationale kliniske retningslinje for urininkontinens hos kvinder. LL har skrevet til SST, at urologer ikke længere anlægger slynger operativt. Urologer er med i udredningsfasen omkring kvinder med inkontinens i et tværfagligt samarbejde. Urologer deltager i behandling af eventuelle komplikationer efter anlæggelse af slynger.