Referat DUS uddannelsesudvalgsmøde 10/10-18 1615 – 1900 Hotel Plaza /Odense

Møde dato:
Onsdag, 10. oktober 2018 – 16:15

Tilstede: Margrethe Andersen, Karin Andersen, Maiken Bjerggaard, Thomas Norus (referent)

1)Nyt fra regionerne

Region Øst:

Der har netop været ansættelsessamtaler. Alle stillinger besat.

Der er god søgning på introduktionsstillinger.

Der vil blive afholdt inspektorbesøg i Roskilde i december måned.

Der har ikke været møde i Uddannelsesrådet i urologi i uddannelsesregion Øst siden sidst.

Region Syd:

Der er nedsat et lokal uddannelsesudvalg på urologisk afdeling OUH som led i intern strategi vedr. prioritering af uddannelse på OUH generelt.

Der har været 8 ansøgere til en introstilling på OUH.

Ny uddannelsesansvarlige overlæge på Urologisk Afdeling OUH:

ovl. Mikhail Diatchikhine.

Uddannelsesansvarlig overlæge på Urologisk Afdeling Sygehus Lillebælt, Vejle: Mette Zoffman som også anbefales som nyt medlem af uddannelsesudvalget.

 

Region Nord:

Urologisk afdeling Holstebro og Urologisk afdeling Viborg planlægges fusioneret i april 2019. Det betyder at hoveduddannelsesforløbene, som indbefatter disse afdelinger skal ændres. Man planlægger at påbegynde dette arbejde snarest. Ligeledes forventes pågående uddannelsesforløb afklaret snarest.

Ny uddannelsesansvarlig overlæge på Urologisk Afdeling AAUH: ovl. Helle Handler

2)Nyt fra PKL

Maiken Bjerggaard er eneste PKL tilstede ved dagens møde.

Der er ikke holdt møde i uddannelsesrådet for urologi i uddannelsesregion Nord siden sidst.

3)Nyt fra hovedkursusleder

Der har været møde med alle hovedkursusledere og sundhedsstyrelsen. Der skal sættes fokus på evaluering og læringsmetoder.

Der er ansøgningsfrist d. 16. oktober for økonomiske midler til de specialspecifikke kurser. I denne forbindelse søges om ekstra kurser i 2019 mhp at afvikle kurser for en restgruppe af uddannelsessøgende.

Der er den samme økonomi til de specialespecifikke kurser i 2019, som der var i 2018.

 

4)Status på Danehoffet

11. Danehoffet er nu afholdt.

DUS er nu udbyder af kurset ”Danehoffet” og alle kursister – læger såvel som industrikursister – betalte for at deltage på kurset. Denne ændring fungerede rigtig godt.

Emnerne var i år var ”Hydronefrose – udredning og behandling”, ”LUTS – med fokus på infravesical obstruktion” og ”Børnekirurgi”.

Som de foregående år havde vi fuldt hus med aktive kursister og vejledere. Evalueringerne var alle positive.

Emnerne i 2019 vil være Nyre- og urinvejssten, Nyretumores og Uretrastrikturer. Forventer at live operationerne vil blive Robot ass. Nefrektomi og PNL/RIRS samt på forhånd optaget Uretraplastik med live-kommentator.

Der henvises i øvrigt til årsberetningen for Danehoffet.

 

5)Videre proces i forhold til revidering af HU målbeskrivelsen

Det foreslås, at uddannelsesudvalget tager på internat, således at arbejdet vedr. HU målbeskrivelsen bliver gjort færdigt på kortest muligt tid.

Dette må drøftes med de nye medlemmer som bliver valgt ind i uddannelsesudvalget i november samt foråret 2019.

Der er fremsendt mail fra YDUs formand med emner som man ønsker drøftet vedr. revision af målbeskrivelsen for HU.

Der sendes svar på henvendelsen, og uddannelsesudvalget ser frem til at arbejde sammen med den kommende repræsentanten fra YDU (som forventes valgt til generalforsamling i november) om revisionen af målbeskrivelsen.

6)     Eventuelt

Det foreslås at uddannelsesudvalget som en af de første opgaver, efter de nye medlemmer er valgt, bruger tid på at gennemgå uddannelsesudvalgets kommissorium. Dette mhp at planlægge, hvilke opgaver uddannelsesudvalget skal arbejde med fremadrettet.

Herudover skal der lægges en plan for de bundende opgaver der skal løses, evt. i form af et årshjul.

Det forslås, at det kortlægges, hvilket muligheder der foreligger i DK for simulationstræning i urologiske procedure mhp at lægge dette ind i HU målbeskrivelsen i form af ”kompetence-kort”.