Referat bestyrelsesmøde

Møde dato:
Tirsdag, 14. maj 2013 – 15:00

1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.Godkendelse af referat af møde den 21. marts 2013 (bilag)

Referatet godkendt

3.Uddannelsesudvalget

Næste møde i Odense den 27/5

4.Nyt fra formanden

– Kirurgisk Forum (bilag): Der er rejst en problematik omkring retningslinjer for tromboseprofylakse. Konflikt mellem vejledninger fra RADS og retningslinjer fra de Videnskabelige Selskaber. Dette debatteres i LVS.

Overleveringsforretningen på Liselund færdigplanlægges og alle bestyrelsesmedlemmer, nye og gamle, får besked.

Ulla overtager repræsentationen i Kirurgisk Forum og Kirurgiske Specialers Fælles-råd.

Claus fortsætter efter formandsperioden i Danehoffets styregruppe.

5.Meddelelser fra sekretæren

Der overvejes skift af revisor på grund af manglende overholdelse af aftalte tider.

6.NUF

Endelig dato for NUF i Danmark 2017 endnu ikke fastsat.

Hvis der er medlemmer, som endnu ikke har modtaget det nye nummer af Scandi-navian Journal of Urology bedes de give Susanne Holsaae besked og sikre at de er registreret med den rigtige privatadresse.

7.EAU

Ulla Geertsen deltager i EAU meets the National Societies

8.     Forårsmøde og generalforsamling 

Opfølgning og evaluering af forårsmøde, generalforsamlingen og E-kurset 2013

Færre udstillere og færre kvadratmeter per udstiller.

Omkring 90 deltagere i GF.

Godt møde, med lidt tidsnød til selve GF. Gode videnskabelige indlæg af høj kvali-tet i et alsidigt program.

Velbesøgt og fagligt godt E-kursus.

Jens Sønksen fik Astellas legatet og Niels Fristrup fik Medac legatet.

– databaser og forslag vedr. ProsBase (bilag)

ProsBase: Da Regionerne har trukket den økonomiske støtte til ProsBasen, er det blevet besluttet at ophøre med indrapportering og de facto nedlægge den. Samti-dig vil vi bede medlemmerne af prostatarådet se på hvor meget de kan trække ud af basen, med henblik på eventuel publikation.

Ulla Geertsen informerer Poul Bartels fra Regionerne.

Urolap: Bestyrelsen har igen diskuteret Urolap databasen og dens finansiering. Selskabet er ikke i stand til at påtage sig finansieringen af databasen. Laparoskopi Udvalget opfordres til at søge finansiering andet steds, evt søge tilsagn fra landets urologiske afdelinger. Ulla Geertsen forfatter et brev til Laparoskopi Udvalget.

9.Henvendelse fra børnelæge Anita Hansen (bilag)

Børnelæge Anita Hansen har henvendt sig med anmodning om, at der udbydes et halvdagskursus i ”Anvendt uroflowmetri og residualurinbestemmerlse hos børn”.

Selskabet kan ikke umiddelbart blåstemple kurser, som udbydes af andre. Frank forfatter svar til Anita Hansen.

10. Specialist i urologi søges til opdatering af den Nationale Rekommandationsliste

Der er kommet en henvendelse om, at IRF påtænker at opdatere de nationale re-kommandationer for urologiske spasmolytika, erektil dysfunktion og benign prostatahyperplasi i nærmeste fremtid (så snart specialistgruppen er etableret). Siden sidste opdatering i juni 2010 er der blandt andet godkendt en fast daglig be-handling af erektil dysfunktion og tadalafil er godkendt som behandling af benign prostatahypertrofi. Det ville det give mening at opdatere baggrundsnotaterne nu.

Der skal ske visse ændringer i specialistgruppens sammensætning, da ikke alle kan fortsætte, bland andet grundet pensionering. IRF vil derfor bede DUS udpege en specialist, der kan dække ovenstående områder eller nogle af dem. Der er særligt behov for ekspertise på området erektil dysfunktion. Arbejdet er lønnet. Det er en betingelse for arbejdet i specialistgruppen, at man kan honorere Sundhedsstyrel-sens krav til habilitet.

Interesserede urologer er velkomne til at kontakte Lisa Pedersen på IRF@dkma.dk.

Selskabet foreslår Frank Schmidt.

11.Henvendelse fra den amerikanske ambassade

Selskabet har modtaget denne henvendelse fra den amerikanske ambassade:

”Kære Dansk Urologisk Selskab

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke fremgangsmetoder samt værktø-jer/udstyr, der er mest anvendt til anlæggelse af suprapubisk kateter, og hvad der bliver anvendt til fjernelse af sten i blæren?

Jeg skriver på vegne af et amerikansk firma, Swan Valley Medical Inc.,som har ud-vilket et produkt, som skulle gøre produceren en del lettere samt mindre risikabel. Produktet er iøvrigt godkendt til anvendelse i Europe. Hvis muligt, kunne jeg så få lov til at besøge jeres Fællessekretariatet og stille nogle spørgsmål?

Med venlig hilsen Jasmin Garoussian (Jasmin.Garoussian@trade.gov) “

Frank genfremsender svar til Jasmin Garoussian.

12.Anmodning om medlemskab (bilag)

Astrid Helene Livbjerg, Tilde Carøe, Anne Kirsten Balle Larsen, Morten Ragn Jakob-sen, Tau Pelant, Margrethe Foss Hansen, Nina Modrad bydes velkommen.

Niels Einer-Jensen kan ikke optages som medlem, tilsendes begrundet svar forfat-tet af Kasper.

Odense den 14/5 2013

 

ReferentKasper Ørding Olsen