Referat bestyrelsesmøde Radisson Blu Royal Hotel, lokale: Myren Hammerichsgade 12, København

Møde dato:
Tirsdag, 24. juni 2014 – 15:15

1. Godkendelse af dagsorden uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat af møde den 6. maj 2014

3. Uddannelsesudvalget
Bestyrelsen vurderer, at et heldagsmøde synes af meget i forhold til oplægget fra Nina Råe. Vi kan foreslå et fyraftensmøde inkl. middag, som dækkes af selskabet. Bestyrelsen har ingen kompetence til at pålægge de enkelte afdelinger at betale transport og overnatning

4. Nyt fra formanden

Formanden orienterede om, at der er kommet henvendelser

  1. I forbindelse med specialeplansarbejdet

  2. Fra Aalborg vedr. konsulenten, der skal forestå uretrastricturer

5. Nyt fra sekretæren/kassereren
Vi er blevet færre medlemmer i DUS.

13 firmamedlemmer

290 ordinære medlemmer

31 medlemmer, som er over 70 år

8 æresmedlemmer

15 medlemmer, der ikke er erhvervsaktive

5 medlemmer er udenlandsaktive

Kasseren gør opmærksom på, at der er restancer for kontingentindbetaling på 41.500 kr. Susanne Holsaae vil kontakte Lægeforeningen, mhp om kontingentoverførslen mangler derfra, inden der sendes rykkere ud til medlemmer.

6. NUF

Intet nyt

7. EAU
Frank orienterede fra mødet:

  • EAU meets the national society. Holdningerne til samarbejdet indenfor EAU er delte i forhold til om urologerne kommer fra den nordlige eller sydøstlige del af Europa, hvilket også er erfaringen fra sidste år.

  • EAU Patient Information: bestyrelsen drøftede dette initiativ, men vurderer, at vi alle I forvejen har så mange informationsfoldere, som er tilpasset de lokale forhold, så det er ikke aktuelt for DK at indgå i dette arbejde på nuværende tidspunkt.

  • EAU har økonomisk mulighed for at tilbyde yngre urologer(under 40 år) udveksling til andre medlemslande. Informationen gives hermed videre til medlemmer af YDU, som bør tage det op i deres forum. Varighed af udveksling kan varierer fra en uge til ½ år.

8. Planlægning af bestyrelsesinternat i september
Bestyrelsen havde besøg af Nanna Kalinka Bjerke, kommunikationsrådgiver mhp inspiration forud for det kommende bestyrelsesinternat, som skal anvendes til udvikling af selskabet, som meddelt til sidste GF.

9. Samarbejde med industrien jvf henvendelse fra LVS

Selskabet har ikke indført regler, der regulerer selskabets bestyrelsesmedlemmers samarbejde med industrien. Selskabet har tænkt over emnet og har for et par år siden haft medlemmernes samarbejde med industrien som State of the art i forlængelse af en generalforsamling, men selskabet har endnu ikke taget stilling til emnet.

10. Vedr. kodebog

Bestyrelsen har ingen indvendinger mod reklamer i kodebogen, men vil da opfordre DRG gruppen til forinden at henvende sig til SST mhp. om de har finansieringsmuligheder, de kan anvise. Selskabet kan ikke tilbyde at finansiere udgivelsen af kodebogen eller udarbejdelsen af en app.

11. Fortsat tilknytning til og medlemskab af SIU (bilag)
Selskabet har ikke et kollektivt medlemskab af SIU. Det har hidtil drejet sig om individuelle medlemskaber, hvorfor bestyrelsen vurderer, at der ikke er behov for en dansk delegat.

12. Referat af generalforsamlingen (bilag)
Bestyrelsen har ikke været opmærksom på, at der skulle udsendes referat fra GF. Der har i flere år ikke været udsendt referat fra GF (jvf Susanne Holsaa ikke siden 2008), da tidligere referater blot var en henvisning til beretningerne i hæftet til GF.

Imidlertid var der til den netop afholdte GF forslag fra et medlem, som gav anledning til drøftelse og afstemning, hvorfor der selvfølgelig skal udsendes referat vedr dette. Bestyrelsen vil snarest få dette gjort.

13. Høringer fra Sundhedsstyrelsen (bilag)

– Høring vedr. udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede

– Udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis.

Bestyrelsen har ingen kommentarer til de fremsendte høringer og bekendtgørelsen. Bestyrelsen vil fremsende høringsudkast vedr transkønnede til Peter Sommer mhp om han har nogle kommentarer.

Bestyrelsen har været hørt til et møde i SST vedr bekendtgørelsen om tilsyn med private klinikker.

14. Anmodning om medlemskab (bilag)

Der er kommet seks anmodninger om medlemskab og alle bydes velkommen. Det drejer sig Christine Petersen, Peter Vedel, Helen Tesfalem, Peter Høyerup , Peter Riis Andersen og Louise Geertsen.

15. Eventuelt

Kommende møder: Visionsseminar/internat for bestyrelsen den 4. – 5. spt, bestyrelsesmøde den 27.10, Efterårsmøde på Comwell i Middelfart den 14.11.

Deadline for abstracts til efterårsmødet den 20.10.14.