Referat bestyrelsesmøde, Hindsgavl

Møde dato:

Torsdag, 4. september 2014 – 14:30

Deltagere:

Ulla Geertsen

Jens Sønksen

Lars Lund

Morten Jønler

Trine Møller Rulang

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt
 2. Godkendelse af referat af møde den 26. juni 2014
  Godkendt
 3. Uddannelsesudvalget

Målbeskrivelsen er færdig og vil blive indsendt til Sundhedsstyrelsen af Nicolai Spjeldnæs.

Der vil snarest blive meldt en dato ud for det specialespecifikke kursus nu da økonomien endelig er faldet på plads

 1. Nyt fra formanden

– Projekt logbog og håndbog til de specialespecifikke kursers hoved- og delkursusleder:

Begge dele modtaget og sendt videre til Nina Råe Rasmusen og Margrethe Andersen.

– Inspektorrapport Næstved Sygehus:

Vi har fået henvendelse fra SST med kommentar til inspektorrapport.

Bestyrelsen vil se på dette i samarbejde med inspektorerne.

– Samarbejde med industrien:

Selskabet har modtaget høringsmateriale vedr. samarbejde mellem læge og industri, punktet tages op på næste møde.

– DRG udvalget har henvendt sig da flere medlemmer er trådt ud af udvalget:

De ønsker forslag til nye medlemmer, bestyrelsen har rettet henvendelse til Torben Dørflinger og Erik Jakobsen, som har givet tilsagn.

 1. Nyt fra sekretæren/kassereren

Der har endnu ikke været overleveringsforretning. Dette er planlagt til d. 9/9.

 1. NUF

Intet nyt.

 1. EAU

– Endorsement of the EAU Guidelines:

Forespørgsel fra EAU vedr. Dansk Urologisk Selskabs tilslutning til EAU guidelines. Vi tager spørgsmålet op på næste generalforsamling.

 1. Planlægning af Efterårsmødet 2014

Centralisation of specialist urethral surgery: how should quality be measured”

Mr. Nick Watkin, Reader in Urology, University of London

 

Oplæg om uretral strictur behandling og det fremtidige set-up på Urologisk afd. Aalborg sygehus.

Færdiggørelse af program til Efterårsmødet vil finde sted på næste bestyrelsesmøde. Deadline for indsendelse af abstracts d. 20. oktober

 1. Henvendelse fra Anne Marsh

– Vi har fået en henvendelse vedr. gynækologer der foretager cystoskopi som led i udredning for hæmaturi:

Bestyrelsen vil se nærmere på sagen.

 1. Patient education atlas and App on Urology

Videreformidlet til uddannelsesudvalget

 1. Nye rekommandationer for thromboseprofylakse for parenkym kirurgiskepatienter pr. 1.7

På baggrund af en konkret henvendelse har bestyrelsen besluttet at rette henvendelse til RADS, da der synes at være uoverensstemmelse mellem RADS rekommandationer og alm. urologisk praksis ved mindre indgreb.

 1. Dialyseadgangskirurgi

Ej drøftet

 1. Ny referent til medicin.dk

Bestyrelsen har talt med Peder Graversen som formentlig vil indgå i arbejdet.

 1. De nye lægerollebetegnelser i målbeskrivelsen
 2. Medicinsk ekspert / lægefaglig
 3. Kommunikator
 4. Samarbejder
 5. Leder / administrator / organisator
 6. Sundhedsfremmer
 7. Akademiker / forsker og underviser
 8. Professionel

De nye lægerollebetegnelser tages til efterretning.

 1. Marie og August Krogh prisen

Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at indstille en kandidat.

 1. Anmodning om medlemskab

Sophia Liff Maibom har anmodet om medlemskab og bydes velkommen

 1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde d. 27/10 kl. 12 i Odense