Referat af møde i Dansk Urologisk Selskabs Uddannelses Udvalg

Møde dato:
Torsdag, 4. juni 2020 – 12:00

Afholdt som videomøde

Deltagere:

Maiken Bjerggaard.

Pernille Skjold Kingo

Nikolai Spjeldnæs

Rikke Bølling (deltog i sidste del af mødet)

Andreas Thamsborg (deltog I starten af mødet)

Thomas Norus (referent)

 

 1. Udarbejdelse af målbeskrivelse for hoveduddannelsen.
  Der foreligger nu et udkast.Nikolai Spjeldnæs vil lave et mindre tillæg til afsnittet ”læringsstrategier” hvor det anføres at det forventes at simulation på computerbaseret simulatorer bliver en integreret del af hoveduddannelsen. Dette sendes til Pernille Skjold KingoDer forestår fortsat at foretage gennemlæsning og korrektur. Pernille Skjold Kingo vil foretage dette.

  Målbeskrivelsen skal efterfølgende sendes til Maiken Bjerggaard som vil sende målbeskrivelsen til gennemlæsning hos Margrethe Andersen og udvalgte uddannelsesansvarlige overlæger og UKYL. Der er deadline for kommentar slut juli.

  Målbeskrivelsen skal så drøftes en sidste gang ved uddannelsesudvalgsmøde slut august forud for udsendelse i høring i september måned.

  Der sigtes imod at målbeskrivelsen kan godkendes til årsmødet i november måned.

 2. Specialespecifikke Kurser
  Der stilles forslag om, at man forholder sig til udviklingen i den robot assisteret laparoskopiske kirurgi i forhold til det specialespecifikke færdighedskursus i laparoskopi.
  Konkret stilles der forslag om, at kurset udvides til tre dage og den konventionelle laparoskopi kun skal fylde en dag, mens den robot assisteret kirurgi skal fylde to dage.
  Dette skal drøftes med Margrethe Andersen ved næste uddannelsesudvalgsmøde.I forbindelse med revisionen af målbeskrivelsen af hoveduddannelsen er der behov for revidering af beskrivelsen af de specialespecifikke kurser.
  Det foreslås at Margrethe Andersen beder delkursuslederne lave et udkast til beskrivelse af deres respektive specialespecifikke kurser, på baggrund af den udgave af målbeskrivelsen der sendes i høring. Udkastet må ifølge skabelonen fra SST kun fylde ½ A4 side.
  Udkastet skal efterfølgende drøftes i uddannelsesudvalget.
 3. Henvendelse fra Magnus Obinah vedr støtte erklæring til udvikling af elektronisk operationliste.
  Uddannelsesudvalget har modtagen en henvendelse fra Magnus Obinah, som i samarbejde med Dansk Telemedicin A/S er ved at udvikle en online database til registrering af operationslister for de uddannelsessøgende.
  Databasen giver mulighed og monitorering af den enkelte uddannelsessøgende operationsaktivitet og udvikling.
  Uddannelsesudvalget giver enstemmigt deres støtte til dette arbejde.
  Maiken Bjerggård vil fremlægge ovenstående projekt for bestyrelsen mhp om denne også kan støtte arbejdet.
  I er dette tilfældet kan støtte erklæring fremsende til Magnus Obinah ved Maiken Bjerggård
 4. Næste møde:
  Vil blive indkaldt af Maiken Bjerggård.
  Det er vigtigt at Margrethe Andersen kan deltage mhp revision af beskrivelsen af de specialespecifikke kurser.