Referat af Bestyrelsesmøde for DUS, Man 8. juni 2013 kl. 16.00

Møde dato:
Lørdag, 8. juni 2013 – 16:00

 

1.     Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden tilføjelser.

2.     Godkendelse af referat fra møde d. 14.05.2013.

Referatet godkendes. Peter Klarskov har meddelt at han sidder som repræsentant ved den Nationale Rekommandationsliste. Dette var bestyrelsen ikke bekendt med. Han fortsætter således, at det ikke er Frank Schmidt, der tiltræder, som det fremgår i sidste referat.

3.     Uddannelsesudvalg

Der er tvivl om, hvem der repræsenterer DUS i ansættelsesudvalgene. Dette skal bestyrelsen og uddannelsesudvalget have klarlagt i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

4.     Nyt fra formanden

Den nye formand tiltræder.

5.     Meddelelser fra sekretæren.

Intet nyt

6.        NUF

Der skal vælges nyt dansk medlem til valgkomiteen i NUF. Dette efter at Steen Walter er trådt tilbage. Mhp NUF’s øvrige delegerede vil formanden tage kontakt til Lisbeth Salling.

Er der nogen, der har tillidshverv i NUF vil bestyrelsen gerne vide dette.

7.        EAU

Formanden har deltaget i et EAU ”møder medlemslandene”. Det har vist sig, at EAU er langt mere end kongresser og guidelines. Der vil blive sendt et referat senere.

8.        Bestyrelsens arbejde

De forskellige opgaver fordeles i den nye bestyrelse

9.        Forberedelse af Efterårsmødet 2013

Efterårsmødet bliver den 8. november 2013 i Middelfart.  Abstrakts skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2013.

10.     Forslag fra Steen Walter om information om afhandlinger

Selskabet vil opfordre medlemmer at meddele til sekretariatet, når man forsvarer en afhandling. Det vil så blive lagt ud på hjemmesiden og titlen vedhæftet referaterne.

11.     DUS repræsentation i ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord

Se under punkt tre

12.     Diskussion af vedtægter om medlemskab

Vedtægterne skal på hjemmesiden, så de er tilgængelige.

Formuleringen af vedtægterne vil blive drøftet på de fremtidige bestyrelsesmøder.

13.     Anmodning om medlemskab

Anne Wentzer og Mie Gaedt Thorlund anmoder om medlemskab. Begge optages og bydes velkommen.

14.     Eventuelt

YDU forespørger om klarlæggelse af tilskud til styregruppens rejseudgifter.

Der kan max to gange om året udbetales tilskud. Det drejer sig om billigste offentlige transport. Hvis man kører flere i samme bil, kan chaufføren få kilometerpenge, mens ”medkørerne” ikke kan modtage nogen form for kompensation.

Ved offentligt transport SKAL original bilag fremsendes til DUS-kassereren.