Referat af bestyrelsesmøde for DUS, København 9. oktober 2013 kl. 15.00

Møde dato:
Onsdag, 9. oktober 2013 – 15:00

1.     Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden tilføjelser.

2.     Godkendelse af referat fra møde d. 26. august 2013.

Referatet godkendes uden anmærkninger.

3.   Uddannelsesudvalg

Frank Schmidt er bestyrelsens medlem i uddannelsesudvalget fremover.

Pga manglende midler fra Sundhedsstyrelsen har hovedkursuslederen været nødt til at aflyse to specialespecifikke kurser i december. I alt er der dermed aflyst tre urologiske kurser og to tværkirurgiske kurser i 2013.

4.   Nyt fra formanden

LVS har oplyst, at de er bedt om væsentlige input til STARS—Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata. Vi har drøftet problematikken omkring et sådant register, selskabet mener, at hele problematikken omkring registrering og relationerne mellem fagpersoner og industri ikke er helt gennemarbejdet og velovervejet på nuværende tidspunkt

Sundhedsstyrelsen afholder konference om Nationale Kliniske Retningslinjer den 28.10.2013. Desværre kan ingen fra bestyrelsen deltage.

Vi har diskuteret hvordan selskabet skal forholde sig til nationale og internationale (fx EAU) guidelines. DUS kan ikke lave nationale guidelines, men man må forholde sig til retningslinjer fra SST, fra grupper under DUS mm. Internationale guidelines skal vi som selskab ikke forholde sig til, men vores arbejdsgrupper under DUS bør forholde sig til disse.

Vedrørende ansøgere til Den Nationale Videnskabsetiske Komite. Hvis der er nogen interesserede kan de henvende sig til bestyrelsen.

Der er kommet to spørgsmål til bestyrelsen fra Lars Linnet. Formanden besvarer disse.

Der er kommet en forespørgsel fra Kirurgisk Forum om alle skærende specialer skal holde fælles årsmøde i Bellacentret, spørgsmålet fremsendt af Anæstesiologerne. Vi bibeholder vores to møder årligt i DUS regi.

5. Meddelelser fra sekretæren.

Intet nyt.

6.  NUF

Planlægningen af NUF 2017 i Odense er i fuld gang.

7.  EAU

EAU har igen fremsendt forskellige forslag til fælles retningslinjer og etiske overvejelser. Vi mener, at de forskellige landes kultur er så forskellige, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan tilslutte os disse.

8.  Forslag til nationalt samarbejde vedr. stenbehandling

Der er kommet et forslag om en endourologigruppe under DUS. Vi kan kun støtte op om dette, men det skal op på generalforsamlingen. Initiativgruppen opfordres til at foreslå medlemmer i en sådan gruppe.

9.  Indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen

Vi vil tænke over, hvem vi kan foreslå.

10.  Forberedelse af Efterårsmødet 2013

State of the art forelæsningen bliver ved Ovl. Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen. Emnet bliver om Sundhedsstyrelsens overvejelser og planer ifm. Revision af Specialeplanen.

Der bliver også en forelæsning ved Oluf Akre om de nye SPCG studier. Derudover bliver der to sessioner med frie foredrag.

11.  Anmodning om medlemskab

Der er indkommet tre kvalificerede ansøgninger. Vi kan derfor byde velkommen til Erik Hansen, Mariam Hult og Marie Louise Hounsgård.

12.  Eventuelt

Vi skal have ny webmaster til hjemmesiden. Er der nogen, der er interesseret?