Referat af bestyrelsesmøde for DUS, København 03.03.14 kl. 15.00

Møde dato:
Mandag, 3. marts 2014 – 15:00

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden tilføjelser.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 13.01.2014.

Referatet godkendes uden anmærkninger.

3. Uddannelsesudvalg

Ny målbeskrivelse for urologi: Uddannelsesudvalget har lagt et stort arbejde i den nye målbeskrivelse. Bestyrelsen har fået den lidt sent, så man har ikke haft lejlighed og tid til at læse den grundigt igennem. Derfor vil den komme på som punkt næste bestyrelsesmøde.

4. Nyt fra formanden

Der skal udpeges 3 urologer til RADS omkring Xofigo. Formanden kontakter tre urologer med interesse og erfaring inden for området.

Formanden har deltaget i forskellige møder i Kirurgisk Forum mm. Det er her drøftet, hvilke retningslinjer man skal overholde vedrørende implantater i ptt. Dette omfatter bl.a. JJ-katetre, proteser af forskellig art. Ortopæderne har i den sammenhæng lavet en politik. Det bør overvejes, om urologerne også skal dette. Man skal også overveje, om der inden for det urologiske område skal udarbejdes nationale retningslinjer, idet man kan få økonomisk støtte til dette. Derudover er det jo således, at verden omkring os udvikler sig, og man måske skulle overveje, om selskabet burde have en vision og mere langsigtede planer.

5. Meddelelser fra sekretæren.

Regnskabet ligger hos revisoren og forventes færdig i god tid før generalforsamlingen

6. NUF

Frank Schmidt træder ud af LUTD gruppen, og selskabet udpeger Charlotte Graugaard Jensen som nyt medlem.

7.  EAU/EBU

8. Invitation til temadag for de specialespecifikke kurser, 27. marts 2014.

Ikke relevant idet det ligger på dagen, hvor vi har E-kursus.

9. Henvendelse fra Kodegruppen

Der er kommet henvendelse om selskabet vil støtte gruppen, der sidder med ny redigering af kodebogen. Det vil vi gerne, inden for de rammer, som også var gældende ved sidste redigering.

10. Urology Residents Coorperation
En læge fra Mozambique vil gerne se danske hospitaler. Hvis der er nogen, som gerne vil vise sin afdeling frem, kan man kontakte Susanne Holsaae.

11. Ny referent til medicin.dk.

Torben Dørflinger holder som referent på medicin.dk. Er der nogen, som er interesseret?

12.  Forårsmøde og generalforsamling 2014

Vi håber at mange afdelinger sender mange deltagere.

Tidligere har alle grupper aflagt såvel skriftlig og mundtlig beretning til generalforsamlingen. I år vil vi kun bede om en skriftlig beretning. Der vil blive mulighed for at diskutere de skriftlige beretninger.

13.  PhD afhandlinger

Vi opfordrer alle til at få dato, resume og sted for Ph.D. og Disputats forelæsninger opslået på hjemmesiden. Hvis man gerne vil have dato mm vedhæftet referatet fra best.møder, kan man rette henvendelse til sekretæren.

14.  Ansøgninger til Medac Legatet

Der er indkommet flere ansøgere.

15. Anmodning om medlemskab

Der er kommet ansøgning fra Signe Barfod Moeslund Roos, Louise Møller og Marianne Brehmer. Alle tre bydes hjerteligt velkommen i selskabet.

16. Eventuelt

Intet under dette emne.