Referat af bestyrelsesmøde den 09.05.2023

Møde dato:
Tirsdag, 9. maj 2023 – 12:00

Restaurant Maven, København
Deltagere:
    Michael Borre, Helle Handler, Hans-Erik Wittendorff, Peter Østergren, Ulla Joensen, Karin Andersen, Sara Tolouee
Afbud:           Ingen
Referent:        Sara

  • Godkendelse af referat fra online bestyrelsesmøde d. 15. marts 2023

Action: Referat godkendt. Sendes til Torben mhp. at få det på hjemmesiden
Ansvarlig: Lene

  • Information fra formand

Lars Lund sidder som DUS udpeget repræsentant og ønsker at udtræde af Fellowship udvalget. DUS kontakter egnet kandidat.

Ansvarlig: Ulla

Forskningstrænings kursus: Det specialspecifikke forskningstrænings kursus er finansieret af konto under DUS. Bestyrelsen støtter afholdelse af kurset men mener der er behov for mere klarhed omkring økonomiske rammer samt evt. en omstrukturering af kurset. Uddannelsesudvalget og Professor gruppen ønskes inddraget ift. plan og indhold. Dette i samarbejde med kursusansvarlig Professor Lars Lund. Hertil afventes også evalueringer fra seneste kursus.

Ansvarlig: Ulla, Michael og Lene

Sarah Bube er udtrådt fra EBU udvalget. DUS takker for hendes indsats i de sidste par år. Alicia Martin Poulsen har takket ja til posten.

Ansvarlig: Karin

Der blev afholdt NUF grand meeting i København. Der er varslet ændringer i hvordan NUF-ledelsen er organiseret. Referatet kan findes på NUF hjemmeside. DUS følger udvikling og støtter en positiv forandring.

Ansvarlig: Michael

EAU afholder møde med de nationale foreninger i juni. DUS deltager.

Ansvarlig: Ulla og Michal

Uopfordret henvendelse/tilbud fra JS Denmark angående Interaktive brochurer. Brochurer kan evt. bruges til rekruttering. DUS vil undersøge andre foreningers erfaringer.

Ansvarlig: Sara

Henrik Jakobsen har trådt ud af DaProCa og DaProCa data. DUS takker Henrik for mange års kæmpestort arbejde. DUS finder egnet kandidater til begge poster.

Ansvarlig: Michael

Accord healthecare ønsker firmamedlemskab af DUS. De bydes velkommen som firmamedlem.

Ansvarlig: Michael

 

Henvendelse fra Jørgen Hoppe, der ønsker et udkast til en pjece om ’’forhuden, dens funktion og dens fravær’’ for praktiserende læger. Refereres til ovl. Yazan Rawashdeh.

Ansvarlig: Michael

 

SST ser meget gerne at der indstilles 2 inspektorer og 1 junior inspektor i videreuddannelse i urologi i region syd. Nina Råe Rasmussen ønsker at udtræde (øst). DUS takker for mange års stort arbejde.

Pedro Timane som blev udpeget som junior inspektorer fra region øst har takket ja.

Ansvarlig: Karin

  • Optegnelse over DUS repræsentanter i faglige udvalg

Action: Der sendes en mail til alle medlemmer mhp opdatering af ovenstående på hjemmesiden.

Ansvarlig: Sara og Lene

  • DUS udvalg – kommissorier – anvisninger

Action: DUS ønsker at alle udvalg under DUS har et klart kommissorium og en kort beskrivelse af det de laver. DUS vil lave et udkast til en skabelon som sendes til alle udvalg mhp. udfyldelse.

Ansvarlig: Ulla og Hans-Erik

  • Urologi 2024-2025

Action: Michael har rundsendt udkast til DUS strategi 2024-25. Input fra den øvrige bestyrelse sendes inden næste møde. På sigt ønskes også input fra cheflægerne, UAO samt professorer.
Ansvarlig: Michael og alle

  • Årsmødet 2023

 

Opdatering af årsmøde budget.

Ansvarlig: Ulla

Foreløbig program er klar. Mangler tilbagemelding fra enkelte sponsorer. Plan er lagt.

Ansvarlig: Alle

  • Ny hjemmeside

Action: Der er stor enighed om behov for ændring og opdatering af hjemmesiden. DUS afventer en endelig tilbud for den nye hjemmeside.

Ansvarlig: Hans-Erik

  • Nye medlemmer

Action: DUS byder velkommen til Morten Ravn og Bianca Mihai.
Ansvarlig: Lene

  • Evt.

DUS blev gjort opmærksomt via arbejdsgruppen vedrørende urologisk diagnosekodning at det koster ca. 20.000 kr for at opdatere diagnosekode appen. Der er nogle afdelinger der stadig bruger appen. Vi undersøger om APP funktionen kan komme på hjemmesiden i stedet.

Ansvarlig: Hans-Erik

UAOer holder møde d. 16. november kl. 14:30-20 i hotel Nyborg Strand dagen før DUS årsmøde. Der skal bookes et lokale og bestilles middag til dem.

Ansvarlig: Michael

  • Næste møde

Der holdes et kort online møde d. 19. juni kl. 19.00

Ansvarlig: Hans-Erik sender et link