Referat af bestyrelsesmøde den 31.08.2022

Møde dato:
Onsdag, 31. august 2022 – 13:00

Deltagere: Helle Handler Petersen, Michael Borre, Karin Andersen, Ulla Joensen, Peter Østergren, Sara Tolouee, Lars Lund
Sted: Online
Referent: Lars Lund

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23. august 2022

Action: Referatet blev godkendt. Musik til efterårsmøde er på plads. Overlæge Morten Jønler vil arrangere løbetur lørdag morgen.

Ansvarlig: LL

 1. Information fra formanden
  1. Forespørgsel fra SST vedr. efterårets vaccinationsindsats mod COVID-19. Bestyrelsen har ikke nogen bemærkninger eller ændringsforslag til dette, hvilket vi svarer SST.
  2. Dansk Urologisk Selskab har skrevet følgende kommentarer til LVS:
   1. ingen kommentarer til seponeringslisten.
   2. har ingen yderligere forslag til RKKP med hensyn til nye databaser, eller ændringer til dm som allerede eksisterer.
   3. ingen kommentarer til DKMA vedr. liste over kritiske lægemidler for primærsektoren.
  3. LL deltager med Styrelsen for Patientsikkerhed i udarbejdelse af oplysningsmateriale om ulovlig omskæring af drengebørn under 18 år.
  4. Orienterer om, at der er kommet en rapport vedr. inspektorbesøget i Aalborg april 2022, hvilket kan læses på SST’s hjemmeside.
  5. Cheflægerne og bestyrelsen mødes torsdag den 18. november uafhængig af hinanden og vil derefter afholde en times møde i slutningen af dagen. Desuden vil de urologiske professorer blive indbudt til møde samme dag.

  Action: Brev til SST om COVID-19

  Ansvarlig: Lene.

 2. Planlægning af efterårsmøde

a. Bestyrelsen gennemgik efterårsmødet, og der er kun enkelte udestående mhp.

invitation til foredragsholder vedr. to onkologiske emner. Umiddelbart er økonomien i orden, og der er lavet et deltaljeret budget, som er sendt til sponsorerne af symposiet. Programmet for efterårsmødet vil blive lagt på hjemmesiden snarest, og der vil blive udsendt invitation vedr. abstracts, grants, legater og bestyrelsen vil fremlægge ændringsforslag, hvilket medlemmerne vil blive orienteret om (se senere). Den sidste planlægning vedr. antallet af deltagere vil blive sendt til Scandic Kolding og Conex, når vi nærmer os november.

 

Action: Onkolog som foredragsholder Ansvarlig: Ulla og Peter

4. Urologi 2024-2025

Peter har lavet et udkast til spørgeskema, som har været rundsendt til bestyrelsen. Spørgeskemaet vil nu blive udsendt til cheflæger, uddannelsesansvarlige overlæger og OKYL på de urologiske afd. Det er meningen, at bestyrelsen vil lave en status på Urologi 2025.

Action: udsendelse af spørgeskema til ovennævnte Ansvarlig: Peter Østergren

5. Uddannelsesudvalget

Der har været et møde i Uddannelsesudvalget den 16. juni, og man har et ønske om at øge antallet af medlemmer, således at der er to for hver region. Dette betyder en ændring i vores love, idet der er i §12 står: 6 medlemmer, og nu ønskes der udvidelse til 11 sammensat på følgende måde: medlem fra bestyrelsen, hovedkursusleder, YL i HU, 6 speciallæger (2 fra hver region) og 2 PKL. Man vil derfor senere annoncere lovændringen som skal til afstemning på generalforsamlingen. Ligeledes skal det yngre medlem vælges på generalforsamlingen.

Action: forslag til ændring af love vedr. Uddannelsesudvalget Ansvarlig: Karin og LL

6. Region Nord repræsentanter til DAPROCA

Bestyrelsen vil gerne takke Marie Thue Pank for hendes store arbejde i DAPROCA. Marie har valgt at stoppe. Bestyrelsen har forespurgt afd. læge Anne B. Olsen, Aalborg Sygehus, Nord. Anne har sagt JA til at deltage.

Action: meddelelse om dette personskifte til DAPROCA. Ansvarlig: Michael Borre

Udpegning af medlem til Medicinrådets Fagudvalg:

Medicinrådet har anmodet om, at Dansk Urologisk Selskab udpeger et nyt medlem til at deltage i dette arbejde.

Action: Udpegning af nyt medlem af Dansk Urologisk Selskab, forslag til et medlem som kontaktes.
Ansvarlig: LL.

7. NUF

Der er kommet et spørgeskema fra præsident Beisland, NUF. Man er i gang med en større struktur ændring inden for Nordisk Urologisk Forening, og bestyrelsen vil besvare dette spørgeskema vedr. NUF’s fremtid. Desuden vil medlemmerne til efterårsmødet blive orienteret om dels spørgeskema, men også de planer, der for tiden er i gang vedr. re- organisering af NUF.

Action: besvarelse af spørgeskema. Ansvarlig: hele bestyrelsen.

8. Nye medlemmer

Bestyrelsen er glad for, at der fortsat er tilstrømning af nye medlemmer, som har fremsendt motiveret ansøgning og CV. Vi vil gerne byde følgende nye medlemmer velkommen til DUS:

Alexander Hillers
Louise Klug Gårdsvig Nielsen
Ninna Hoffmann
Signe Wang Bak
Yousef Mahroom
Rasmus Willer
Freja Fornander

Action: Ansvarlig: Lene

9. Evt.

 1. Karin orienterer bestyrelsen om det lige afviklede DANEHOF, som var en succes og fik en god evaluering. Bestyrelsen vil gerne takke styregruppen for Danahoffet, Afd. L, OUH for hjælp til logistik samt involverede firmaer og den store interesse, der har været fra alle de uddannelsesansvarlige overlæger og YL, som har deltaget.
 2. Bestyrelsen skal finde et medlem til Ankenævnet for Patienterstatning. Det nye medlem skal deltage i et møde om måneden undtagen juli af ca. 3-4 timers varighed til behandling af ca. 25 sager. Bestyrelsen prøver at finde en egnet kandidat.
 3. Formanden minder igen medlemmerne, at der er et legat fra IPSEN på kr. 150.000 samt MEDAC og henviser til DUS hjemmeside – opslag om, hvordan man søger midler.