Referat af bestyrelsesmøde den 07.02.2023

Møde dato:
Tirsdag, 7. februar 2023 – 8:15

 

 

Deltagere: Michael Borre, Helle Handler, Peter Østergren, Ulla Joensen, Karin Andersen, Sara Tolouee, Hans-Erik Wittendorff

 

Sted: Restaurant Maven

Afbud: Ingen
Referent: UJ. Næste gang PØ.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13. december 2022

Action: godkendt
Ansvarlig:

Information fra formand
LVS har udpeget Andreas Røder til screeningsudvalg.

DRG udvalg: MB har afklaret punkter med udvalget

Høringssvar om dimensioneringsplan

HNPCC screening giver udfordringer især i de radiologiske afdelinger, som mangler ressourcer til at udføre ekstraarbejdet. Der er behov for at vurdere gavn af især årlig ultralydsscanning.

MB har modtaget skrivelse fra SST om, at man vil monitorere visitationen til de højt specialiserede funktioner. Der foreligger ikke oplysninger om, hvilke data der monitoreres. SST har ligeledes meddelt at der bliver monitorering på, om de højt specialiserede afdelinger har produktion af relevant forskning, uden at dette er nærmere specificeret.

LVS beder om opfølgning på udfordringer med forskningsaktivitet i forhold til før COVID-19 pandemien.

Sarah Bube har meddelt at hun fratræder EBU udvalg.

KA er blevet bestyrelsesmedlem i DUGS, Dansk Urogynækologisk Selskab. KA tager kontakt til DUS, hvis der er noget overordnet som skal diskuteres.

Der bør udfærdiges en liste over udvalg og underudvalg, hvor der er udpeget folk, som repræsenterer DUS.

Action: Melde tilbage igen til prioriteringsudvalg, UJ og HEW har ikke hørt noget
Ansvarlig: MB

 

Action: korrespondere med HNPCC udvalg om UL scanningerne
Ansvarlig: UJ

 

Action: Adspørge SST om, hvordan der monitoreres forskningsaktivitet, hvad de har fundet, og hvad data skal bruges til.
Ansvarlig: MB

 

Action: spørgeskema fra SST om forskning
Ansvarlig: PØ

 

Action: Skrive til Mia Gebauer formand for EBU hvad opgaven omfatter, og om der evt. i uddannelsesudvalget er nogen, der har interesser.
Ansvarlig: KA

 

Action: Der bør udfærdiges en liste over udvalg og underudvalg, hvor der er udpeget folk, som repræsenterer DUS nationalt eller internationalt. Brev til DUS medlemmer om, at hvis man repræsenterer urologi i et selskab uden for DUS, som laver guidelines/retningslinjer vil vi bede de personer melde tilbage til DUS, i så fald vil vi bede om at eventuelle offentliggjorte retningslinjer til godkendelse i DUS, som vil bede relevante underudvalg vurdere retningslinjen. Vi vil bede de relevante personer melde tilbage hvordan de er udpeget eller valgt, samt angive links til relevante hjemmeside.  Dette i det bestyrelsen ønsker at få klarlagt DUS berøringsflader.

Ansvarlig: MB/bestyrelsen. ST laver liste over alle folk der sidder steder.

 

Urologi 2024-2025

Der diskuteres visioner og strategier for DUS i de kommende år. Uddannelse, forskning, retningslinjer, transparens i organisationen og samarbejdspartnere vil være hovedpunkterne.

Action: tages op løbende på bestyrelsesmøder
Ansvarlig: alle

 

Diskussion af rammer, arbejde og udgifter for udvalg under DUS v/Ulla

Der bliver gjort et stort stykke arbejde i de forskellige undergrupper i DUS, men der er behov for at arbejdet kommer medlemmerne yderligere til gode. Der er behov for en klarlægning af DUS undergruppers sammensætning og arbejde, og der bliver arbejdet på at der kommer et kommissorium for hver undergruppe samt for DUS bestyrelse, med beskrivelse af arbejde og rammer herfor. Der startes på diskussionen om DUS rolle i udvikling af landsdækkende kliniske retningslinjer, udover det maligne områder, som ligger i regi af DMCG’erne. Bestyrelsens ambition er, at der er undergrupper under DUS for de vigtigste benigne urologiske områder, med repræsentation for alle regioner, fortrinsvis med deltagelse af repræsentanter fra både urologiske afdelinger som varetager basisfunktioner samt højt specialerede afdelinger, i det omfang det er relevant. Det er målet at disse over de næste år udarbejder evidensbaserede retningslinjer som kan bruges landsdækkende, med angivelse af evidensniveau. Retningslinjernes form bør på sigt ensrettes, så de er let og hurtigt er tilgængelige, og de bør opdateres jævnligt. Dette så vi kommer nærmere en ensartet håndtering af sygdomme og tilstande nationalt, i stedet for instrukser som angiver forskellig håndtering på regions- og afdelingsniveau. DUS hjemmeside bør på lang sigt indeholde en samlet tilgang til retningslinjer for hele det urologiske område. En mulighed er korte danske vejledninger med udgangspunkt i EAU guidelines tilpasset danske forhold.

Det bliver formentlig nødvendigt med yderligere udvalg til de store urologiske sygdomme som f.eks. stensygdom.

 

Action: udkast til kommissorium og mail til udvalgene
Ansvarlig: UJ, hernæst, PØ, hernæst hele bestyrelsen

 

Action: opfølgning næste BM, sættes på dagsorden

Ansvarlig: Lene

 

Juniorinspektor i urologi fra Region Øst

Andrea Krug, som er blevet speciallæge, har tidligere været juniorinspektor, DUS foreslår Pedro Timane som ny juniorinspektor i Øst.

Action: Skrive til uddannelsesudvalget, om de har andre kandidater samt herefter til den valgte kandidat.
Ansvarlig: KA, ST

 

Ny målbeskrivelse I specialet Urologi er nu på uddannelseslæge.dk

Nyeste målbeskrivelse er nu tilgængelig online og gældende fra nu.

Action: Ingen
Årsmøde 2023 – tilbud

Nyborg Strand vælges for 2023, de har ikke plads til datoen for årsmøde 2024, men vi satser på 2025 her også. Sted for 2024 følger.

Action: Tale med Jan
Ansvarlig: MB, ST

 

Nye medlemmer

Action: Der bydes velkommen til Talha Waqas Saad og Troels Rydbjerg-Skou
Ansvarlig: Lene

 

Evt.

Det overvejes, om man kunne opgradere hjemmesiden. DKS hjemmeside som inspiration, er indbydende og fremstår professionel. Overvejelser, om man skal lægge nogle midler.

Der mangler fortsat et fælles online arkiv for DUS. Kir hjemmeside adprøges om deres løsning HEW

 

Action: Der skal skives en leder om specialets udfordringer.

Ansvarlig: MB, HEW

 

Action: Oprette nyt drev for bestyrelsen til ikke fortrolige dokumenter som ikke indeholder personfølsomme data.

Ansvarlig: UJ/HEW