Referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2021 kl. 17-20, Odense

Møde dato:
Tirsdag, 8. juni 2021 – 17:00

Referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2021 kl. 17-20, Odense
Deltagere:Lars Lund, Maiken Bjerggaard, Helle Handler Petersen og Michael Borre
Sted:Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C
Afbud:Mikkel Fode, Andreas Thamsborg og Ulla Joensen
Referent:Lars Lund

Dagsorden

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 13. april

Referat godkendt.
Bestyrelsen diskuterer omkring andrologisk udvalg, idet man gerne vil sikre en bred repræsentation i dette udvalg fra hele landet. Der er en yngre urolog fra Region Midt, som ønsker at deltage. Punktet vil komme på til næste bestyrelsesmøde med henblik på at diskutere dette med formanden for andrologisk råd.
Lars Lund

Information fra formanden

​A

Vedrørende børneonkologi: Repræsentant i rådgivende udvalg i Sundhedsstyrelsen har til mødet med SST fået at vide fra DUS at kirurgerne, OUH opererer Wilms tumor i samarbejde med urologerne, OUH i Vestdanmark, samt at sarkomer i abdomen mangler og bør tilføjes.

B

 

Der har været høringssvar fra LVS vedrørende:

  1.  informeret samtykke til mindre behandling af meget inhabile patienter,
  2. om ansvarsforhold ved brug af telemedicin
  3. vejledning vedrørende journalføring i Sundhedsvæsnet.

Dansk Urologisk Selskab har læst disse vejledninger igennem og har ikke haft nogen kommentarer.

C

LVS holder årsmøde møde den 30. juni. Umiddelbart er der ikke nogen fra bestyrelsen, som kan deltage i dette møde, men hvis der er nogen fra selskabet, kan man henvende sig til Eva Baadsgaard.

Emnet er ulighed i sundhedssystemet

D

Danehoffet har meddelt bestyrelsen, at de ikke afholder Danehoffet i 2021 grundet den usikre COVID-19-situation.

NUF-sekretariatet har meddelt, at man ikke opkræver kontingent for 2021 på grund af COVID-19-situationen.

Forespørgsel fra ledende overlæge Thomas Halphen vedrørende arbejde med online patientinformation og eventuel app-løsning. Man vil gerne lave video fra EAU patientinformation. EAU skriver, at omkostningerne og funding til et sådan arbejde skal betales af DUS. For nærværende mener vi ikke, at der er midler til dette, men det kan eventuelt drøftes på generalforsamlingen.

Årsmøde

Selve programmet for årsmødet bliver gennemgået og planlagt. Programmet vil næsten ligne sidste års program og vil blive annonceret på hjemmesiden inden sommerferien.

Vælg klogt

Formanden for LVS, Susanne Axelsen, er initiativtager til projektet ”Vælg klogt”. Hun vil gerne have input til nye unødvendige behandlinger, og hun vil derfor gerne opfordre medlemmerne til at tænke kreativt vedrørende dette og eventuelt melde tilbage til bestyrelsen, således at vi inden den 26. august kan foreslå dette til ”Vælg klogt”. Som inspiration kan man se: Don’t treat low-risk clinically localized prostate cancer (e.g., Gleason score is less than 7, PSA less than 10.0 ng/mL, and tumor stage T2 or less) without discussing active surveillance as part of the shared decision-making process.

Udpegning af repræsentanter fra DUS til projekt ny logbog og evaluer.dk

Bestyrelsen har to kandidater, som vil blive forespurgt med henblik på dette.

Emner til lærings- og kvalitetsteam Dansk Regioner

Invitation til indstilling af nye projekter til den nationalt lærings- og kvalitetsteam samt skabelon til indstilling. Som en del af det nationale kvalitetsprogram er det besluttet, at igangsætte en række lærings- og kvalitetsteams. Vedrørende dette henvises til bilag til dem, som kunne være interesseret i at lave et sådan projekt.

Plastikkirurger

Der er kommet en mail til Dansk Urologisk Selskab fra patient, som påpeger, at plastikkirurger på Rigshospitalet foretager operationer, som er forbeholdt det urologiske speciale. Dansk Urologisk Selskab har kigget specialeplanen igennem for plastikkirurgi og kan svare pågældende, at operationer, der foretages af Plastikkirurgisk Afdeling, er indeholdt i den pågældende specialeplan.

Evt.

1

Vi taler lidt om den kommende konstituering af bestyrelsen, idet to medlemmer udtræder til årsmødet.

2

Bestyrelsen vil sikre sig, at der er en proces i gang til specialeplanen vedrørende prostataembolisering, som skal være højtspecialiseret.

3

Vi drøfter agenda for næsten bestyrelsesmøde, som vil være efterårsmødet, specialeplan, Sundhedsstyrelsen og bestyrelsens konstituering.