Referat af bestyrelsesmøde 6. maj 2014 kl. 15.15 i Odense

Møde dato:
Tirsdag, 6. maj 2014 – 15:15

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat af møde den 3. marts 2014

Referat fra sidste møde godkendt

3. Uddannelsesudvalget

Henvendelse fra uddannelsesudvalget, som forespørger til de fremtidige

repræsentanter i udvalget.

I forbindelse med at Frank Schmidt udtræder af bestyrelsen, ophører han med  at være bestyrelsens repræsentant. Det vil i stedet fremover være Lars Lund fra OUH, selskabets nye kasserer.

Mht. Bettina Kønig, som er indstillet af Region Syd forventes det, at hun fortsætter i bestyrelsen og deltager i møderne fremover.

4. Nyt fra formanden

Formanden har fået en henvendelse fra Nyreforeningen, som ønsker samarbejde med en urolog med interesse for nyrestensdiagnostik og – behandling. Palle

Osther er kontaktet og vil påtage sig opgaven. Nyreforeningen har fået besked af formanden.

Det forstående møde, hvor EAU møder de nationale selskaber afholdes i Nijmegen i juni. Formanden og kasseren repræsenterer DUS. Det blev drøftet, hvad selskabets skal forvente af EAU fremover. I den forbindelse foretog bestyrelsen en lille intern evaluering af det netop afholdte EAU i Stockholm, hvor DK jo var pænt repræsenteret både med indlæg, posters og deltagere. JS’s vurdering er, at vi i DK kommer tættere på indercirklen i EAU.

5. Nyt fra sekretæren/kassereren

Se pkt. 8

6. NUF

Intet nyt siden sidst

7. EAU

Intet nyt siden sidst

8. Evaluering af forårsmødet og generalforsamlingen

Regnskabet for forårsmødet er gjort op. Udgifterne til afholdelse har været væsentligt højere end ditto på Herlev tidligere, så vi arbejder på at komme tilbage dertil næste forår. Festen var med flere deltagere end sædvanligt – ca. 90- og udgifterne til festen derfor også højere. Indtjeningen fra firmaerne har været på højde med de foregående år, men vi har fået negative tilbagemeldinger fra nogle angående spredningen af firmaernes placering, hvilket gjorde besøgene hos de enkelte stande meget varieret.

Bestyrelsen er i øvrigt meget tilfreds med Forårsmødet og GF. Specielt synes diskussionen af de fremlagte forslag vigtigt, da det viser, at vi har et levende selskab, og der er plads til diskussion og uenighed. At processen kunne have været lidt anderledes, er der enighed om i bestyrelsen, men det er vigtigt for selskabets fremtid, at medlemmerne har lyst og mod til at få afprøvet deres holdninger med debat.

Aht. evt diskussionslyst er det vigtigt, at vi får pointeret for firmaerne, at de ikke har adgang til GF.

9. Efterårsmøde 2014

Efterårsmødet bliver den 14.11.2014 på Comwell i Middelfart. Flere har gjort opmærksom på, at denne dag falder sammen med årsmøde i DKS og Dansk Anæstesiologisk Selskab. For nogle afdelinger vil det være en fordel, da aktiviteten kan være reduceret, når anæstesiologerne holder møde, så nedlukningsdage bliver udnyttet, men det kan være en ulempe i forhold til deltagelse fra firmaer. Det kommer an på en prøve, så bestyrelsen fastholder dagen, hvor lokaler er reserveret.

10. Henvendelse fra Lars Lund – e-kursus 2015, efterårsmøde 2014 samt DRG-værdi

Lars Lund havde foreslået bestyrelsen, at E-kursus næste år burde omhandle sexologi og at selskabet skulle invitere overlæge Astrid Højgaard til at holde en halv time som en af de state-of-art lectures til efterårsmødet. Emnet her skulle også være inden for det sexologisk område evt. klinisk sexologi kunne være et emne eller lignende.

Der er nu kommet en DRG-værdi for shock-bølge-behandling (ESWT) for ED hos mænd. Denne værdi er ca. 1.300 kr., hvilket er alt for lavt i forhold til de omkostninger, der reelt er ved behandling. Lars Lund mener, at DUS skal henvende sig til DRG-udvalget mhp. at få forhøjet denne takst.

Bestyrelsen vil overveje Lars Lunds forslag, men har allerede gjort sig nogle tanker i forbindelse med den justering/udvikling af selskabet, som bestyrelsen luftede i formandsberetningen. Nærmere herom i løbet af efteråret 2014 – foråret 2015. Mht. DRG taksten for ESWT vil afdelingen bringe det op i forbindelse med at taksterne for 2015 er i høring. Kontakt til DRG udvalget kan evt. blive aktuelt.

11. Choosing wisely

Punktet udsat

12. Henvendelse fra Jakob Klit fra Dansk Ortopædkirurgisk Selskab

Selskabet giver ortopæderne besked på, at vi ikke har en dansk specialisteksamen i urologi, og at selskabet ikke aktuelt arbejder for en sådan. De danske urologer, som ønsker deres uddannelsesforløb suppleret med en specialisteksamen, søger mod FEBU, hvilket synes at dække behovet pt.

13. Kodegruppen

Bestyrelsen kan bakke op om Kodegruppens forslag om udarbejdelse af app, og opfordrer gruppen til at lade sig supplere af Tilde Carøe fra Aalborg.

14. Årlig revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – Høring

Bestyrelsen ønsker ikke at kommentere på planen, men forventer, at der er kolleger ansat i væsenet i København, som kan have en interesse i at gøre det.

15. Deltager til følgegruppen til MTV’en omhandlende robot-assisteret kirurgi.

Jørgen Bjerggaard Jensen fra Skejby vil deltage.

16. LVS debatindlæg Altinget vedr. NKR

Bestyrelsen finder ikke, at vi kan udtale os om standarden af NKR, da der ikke foreligger nogle indenfor urologi.

17. Danske bestyrelsesmedlemmer i Scandinavian Prostate Cancer Group – SPCG

Der skal genvælges eller vælges nyt medlem til SPCG jvf bilag fra Peter Klarskov. Niels Svolgaard, som har mulighed for valg i endnu en periode, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen peger på overlæge Jørn Skibsted, Herlev, som har accepteret opfordringen.

18. Anmodning om medlemskab

Der er kommet fire anmodninger om medlemskab: Marianne Trier Bjerre, Maja Cramer, Omar Omar og Anad Wheib Ahmad. Alle fire bydes velkommen i selskabet

16. Eventuelt