Referat af bestyrelsesmøde 4. maj 2020 kl. 11-14, Odense

Møde dato:
Mandag, 4. maj 2020 – 11:00

Deltagere:    Lars Lund, Michael Borre, Andreas Thamsborg, Maiken Bjerggaard, Mikkel Fode

Afbud:          Søren Madsen, Ulla Joensen

Referent:      Mikkel Fode

 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

Sarah Bube, Roskilde er udpeget til Examination Committee, European Board of Urology

Diverse høringssvar er indsendt i henhold til sidste bestyrelsesreferat (se hjemmeside under nyheder)

Der er udarbejdet skabeloner til drejebog og programmer for fremtidige efterårsmøder. Kontrakter for afholdelsen er under udarbejdelse. Vi arbejder i øjeblikket videre i forventning om at mødet kan afholdes trods COVID-19 situationen. Der tages dog så vidt muligt forbehold i kontrakterne for risiko for aflysninger.

Orientering fra formanden

Formanden har deltaget i møde for Kirurgisk Forum den 5. marts 2020. Her har man blandt andet drøftet guidelines, inklusiv udarbejdelse og implementering af disse fra nationalt til regionalt og afdelingsniveau. Der vil blive arbejdet videre med dette og man vil – med inddragelse af LVS og regionerne – forsøge at etablere fælles platform og app, hvor guidelines kunne ligge. Desuden blev et koncept kaldet ”Surgical Week” drøftet. Dette ville indebære at hvert selskab skulle afholde deres eget årsmøde kombineret med fælles plenarsessioner feks. i Bella Centeret. Der vil blive lavet en enquete-undersøgelse til de forskellige i selskabet med henblik på dette.

Der er diskussion om, hvorvidt Danehoffet kan afholdes i år grundet COVID-19 situationen. Det vil blive afgjort indenfor de næste 10 dage hvorvidt det er muligt at afholde.

Endelig har formanden fremsendt svar på vegne af selskabet til ” Vælg Klogt-spørgeskemaet” må reducering af unødvendige undersøgelser i sundhedsvæsnet.
2. DUS-kommunikation v. formanden
Da vi som bestyrelse modtager en stor løbende informationsmængde, og der har på det seneste været misforståelser om afsenderforholdet under videreformidling til foreningens medlemmer. På den baggrund vil information i fremtiden som udgangspunkt blive lagt på DUS hjemmesiden frem for at blive udsendt direkte per mail. Bestyrelsen vil fortsat være aktiv, idet nyhederne regelmæssigt vil blive opdateret med fremsendelse af links til medlemmerne, når nyt lægges på hjemmesiden.

Aktion: Løbende opdatering af hjemmesiden
Ansvarlig: Hele bestyrelsen

 

3. Planlægning af efterårsmøde
Mødet diskuteres og der lægges tentativt program inkl. diskussion af dansk urologi samt videnskabeligt program.

Aktion: Foredragsholdere skal inviteres og firmaer kontaktes med   henblik på sponsorater. Der vil blive arbejdet  videre med programmet over mail.
Ansvarlig: Hele bestyrelsen

 

4. Udpegning af arbejdsgruppe til ny specialeplan
Vi afventer svar fra sundhedsstyrelsen før udpegning.

Aktion: Diskussion i bestyrelsen per mail når svaret foreligger.
Ansvarlig: Lars Lund

 

5. Eventuelt
Intet.

referat_af_dus_bestyrelsesmoede_04-05-2020.pdf