Referat af bestyrelsesmøde 24. august 2021

Møde dato:
Tirsdag, 24. august 2021 – 12:00

Deltagere:    Lars Lund, Michael Borre (online), Andreas Thamsborg, Helle Handler Petersen, Mikkel Fode, Ulla Joensen
Sted:             Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C
Afbud:          Maiken Howard
Referent:      Ulla Joensen
1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 8. juni 2021
Godkendt af bestyrelsen
Action: – dog skal tilføjes overlæge Mikhail Diatchikhine og læge Kristian Fog er udpeget til evaluer.dk.
Ansvarlig: LL og Eva
2.     Information fra formanden
Der er kommet en del korrespondance fra bl.a. LVS, formanden har besvaret forespørgsler fra LVS om høreapparater, graviditet og graviditetsmappe, seponeringsliste og veterinærforordning. Morten, Maiken Howard, Mikael, Lars er DUS repræsentanter i LVS.

DUS er orienteret om at klassifikationsbogen snart overgår fra ICD-10 til ICD-11 som bliver udelukkende elektronisk.
Medicin.dk: Ulla Nordström Joensen samt Jørgen Bjerggaard medansvarlige for afsnittet om blærecancer.
Styrelsen for Patientklager har foreslået 2 personer til ansættelse i styrelsen, DUS støtter de 2 kandidater som har ansøgt.
Action: Ingen

 

3.     Generalforsamling og valg til bestyrelsen
Maiken afgår efter tur. Mikkel afgår efter tur. Andreas Thamsborg stiller ikke op til genvalg. Der er snarligt møde i YDU, med henblik på hvem der stiller op til ny formand, som så kan vælges til YDU repræsentant i DUS.
Der skal vælges dirigent til GF samt ny lægelig revisor.
Rettidig indkaldelse til generalforsamling
Action: Eva og LL
Ansvarlig: LL, AT,Eva

4.     Planlægning af årsmødet
Udeståender er endelig fastlæggelse af pris. Sættes til 400 kroner per deltager, plus overnatning og middag, i forventning om at budgettet kommer til at gå op med den sponsorstøtte, der er indhentet og idet der i år ikke betales til NUF grundet corona.
Der mangler endelig udfærdigelse af program inkl. Urologi 2025 oplæg.
Action: Afklare endelig pris på mødepakke, middag, værelser.
Ansvarlig: LL
Action: Revision af program, koordinering af EAU peniscancer symposium, LUTS symposiet og Dansk urologi 2025. Koordinering af prostata cancer symposiet
Ansvarlig: MF, LL og MB
Action: Eva sender program rundt til medlemmer. Web ansvarlig på nettet. Eva sender udkast til slides og brev til afdelingerne.

5.     Specialeplanen, prostataembolisering
Der er ved at blive sendt skrivelse til Sundhedsstyrelsen fra Odense med henblik på at proceduren kan indføres i specialeplanen som højt specialiseret funktion i samarbejde med interventionsradiologer.
Action: Der skal skrives inden årets udgang til SST og minde om en gennemgribende revision af hele den urologiske specialeplan.
Ansvarlig: LL

6.     Ansættelsesudvalg – speciallægeuddannelsens hoveuddannelsesforløb
Action: Der skal udpeges 2 repræsentanter til ansættelsesudvalget.
Ansvarlig: AT. Melder tilbage til LL. Deadline: 10. sept

7.     Høring DRG-takster
DRG takster er i høring, der er en del ændringer angående de urologiske procedurer.
Action: Forslagene sendes til DRG udvalget til kommentering.
Ansvarlig: LL

 

8.     Evt.
Der er oprettet et Dansk Selskab for Dagkirurgi under LVS, der er i bestyrelsen enighed om at invitere dem til et bestyrelsesmøde og drøfte hvordan man kan få et samarbejde mellem det nye selskab og DUS.

YDUs endelige program skal på DUS hjemmeside.
Action: program er sendt til webmaster
Ansvarlig: AT

 

DUS foreslår Rie Seifert som nyt medlem i LUTS udvalget da Mikkel Fode beklageligvis udgår. Rie har sagt ja.
DUS foreslår Signe Harving som nyt medlem i Andrologisk Råd som udvides med den begrundelse at der er brug for flere hænder til at hjælpe med arbejdet med retningslinjer.

Action: Sende mail til Rie og Signe
Ansvarlig: LL

 

”På sundhed.dk står HCG behandling som mulighed til kryptorkisme, hvilket er omdiskuteret. Af samme grund var anbefalingen formuleret i henhold til daværende EAU Guidelines. Kapitlet er under revision på sundhed.dk og HCG behandling udelades.
Action/ansvarlig: MB

 

Det specialespecifikke kursus i urologi som alternativ til det generelle kursus modul 2 forskningstræning planlægges afholdt maj 2022. Hoveduddannelseslæger bedes være opmærksom på dette og give en forhåndstilkendegivelse om interesse. Kræver som udgangspunkt at man har gennemført modul 1, men der kan gøres undtagelser.

Næste bestyrelsesmøde: 12. oktober