Referat af bestyrelsesmøde 23. februar 2021

Møde dato:
Tirsdag, 23. februar 2021 – 11:30

Deltagere:    Lars Lund, Andreas Thamsborg, Helle Handler Petersen, Ulla Joensen

Sted:             Online

Afbud:           Michael Borre, Maiken Howard, Mikkel Fode

Referent:      Lars Lund
1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 13. januar 2021

Action: Ingen bemærkninger.
Ansvarlig:

2.     Information fra formanden

1.     Kassererposten er endnu ikke kommet på plads. LL har skrevet til Danske Bank igen, igen og har bedt om at få de nødvendige papirer, således at overdragelsen kan ske. Tidligere kasserer Søren Madsen har afleveret relevante bilag, etc. til kasserer Ulla Joensen.

Action: Ingen bemærkninger.

Ansvarlig: LL
2.     LVS ønsker at lave et panel af lægefaglige eksperter på deres hjemmeside. Bestyrelsen kommer på denne hjemmeside med navn og de ”ekspertområder”, som de nu tager sig af. Ansvarlig: Alle BM-medlemmer
Action: Bestyrelsen

3.     Sakral nervestimulation har været på dagsordenen i det rådgivende udvalg for specialeplanlægning. SNS er nu en højtspecialiseret funktion i den urologiske specialeplan.

Action: Ingen bemærkninger.

Ansvarlig: ikke relevant

4.     Der har været en forespørgsel fra Dansk Selskab for Medicinsk Genetik med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal se på genetisk disposition til prostatacancer. Action: Michael Borre er udpeget til at varetage denne opgave via DaProCa og DUS.

Ansvarlig MB

5.     Scandinavian Journal of Urology: LL har fået forespørgsel fra præsident ved NUF vedrørende DUS’ holdning til Scandinavian Journal of Urology. Der er nogle økonomiske udfordringer i forbindelse med bladet, idet overskuddet går til den svenske urologiske forening. Præsidenten vil på NUF’s vegne henvende sig til Scandinavian Journal of Urology og se, om man kunne finde en løsning på dette. Hvis man ikke kan det, henvender man sig til de forskellige repræsentative selskaber i Skandinavien med henblik på at vurdere fremtiden.

Action: Ingen bemærkninger.

Ansvarlig: ikke relevant

6.     Intact har forespurgt bestyrelsen om udtalelse vedrørende aktion.

Action: LL skriver til Intact og henviser til det officielle svar på hjemmesiden.

Ansvarlig: LL

3.     Høring vedr. grupperingslogikken for DRG2021 og DRG2022
Action: Der er to forslag, som er indsendt af DRG-gruppen under Dansk Urologisk Selskab. Der skrives et svar til LVS
Ansvarlig: LL.
4.     Sagkyndig i urologi til Styrelsen for Patientklager

Action: DUS har fået en henvendelse fra Styrelsen for Patientklager med henblik på udpegning af ny konsulent, Jacob Jacobsen.
Action: Bestyrelsen anbefaler JJ som konsulent

Ansvarlig: Eva skriver til Styrelsen for Patientklager samt Jacob Jacobsen.
5.     Henvendelse fra Belgian Association of Urology vedr. undersøgelse af Cryopreservation
Der er kommet en forespørgsel vedrørende udlevering af mailadresse på Dansk Urologisk Selskabs medlemmer med henblik på at svare på et spørgeskema. Vi har tidligere ikke udleveret mailadresser på vores medlemmer.

Action: Der skrives til forespørgeren, at man kan henvende sig til formanden for Dansk Andrologisk Råd med henblik på at få et svar.
Ansvarlig: EVA og MF

 

6.     Uddannelse i Region Syd

Action: Man drøfter uddannelse i Region Syd. Bestyrelsen er orienteret om, at der er taget hånd om det via forskellige kanaler, fx videreuddannelsessekretariatet, besøg af PUF lektor etc. Bestyrelsen tager dette ad notam.
Ansvarlig: ikke relevant
7.     Evt.

1.     Vi kan forvente at afholde et fysisk efterårsmøde. Der er booket lokaler på Hesselet.

2.     Den 13. april vil man til dette bestyrelsesmøde bruge energi på at planlægge program for efterårsmødet.