Referat af bestyrelsesmøde 13. december 2021

Møde dato:
Mandag, 13. december 2021 – 22:45

Deltagere:    Lars Lund, Michael Borre, Helle Handler Petersen, Sara Tolouee, Peter Østergren, Ulla Joensen
Sted:             Restaurant Maven, København K
Afbud:          Karin Andersen
Referent:      UJ

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. november 2021
Godkendes.
Action: Skal på hjemmesiden
Ansvarlig: LL/UJ/Torben webmaster

2.     Information fra formanden
DUS har fået tilknyttet ny sekretær i Lægeforeningen, Lene Nielsen, som er budt velkommen ved Lars Lund.

Det specialespecifikke forskningskursus bliver igen afholdt, denne gang i Odense.
Action: Melde dato ud snarest.
Ansvarlig: LL

Bestyrelsen vil anmode om et kort referat fra mødet med gruppen af ledende overlæger, så det også kan lægges på DUS hjemmesiden.
Action: DUS skriver til Hans Stimpel
Ansvarlig. LL

Mia Gebauer er blevet bekendt med at Sven Fuglsig er sluttet som inspektor, Mia vil gerne tiltræde som inspektor.
Action: Skrive til Mia og sst, at bestyrelsen peger på hende. Samt ringe og sige tak til Sven. Ansvarlig: LL

Ny person fra DUS skal udpeges til arbejdet med fellowship ordningen under kræftplan 4, i stedet for Maiken Howard. LL ønsker at indtræde, vil bl.a. gerne arbejde på at hver dansk afdeling får en tilknyttet afdeling i udlandet til fremtidigt samarbejde.
Action: Melde tilbage til formand for fellowship Jørgen Bjerggaard at bestyrelsen udpeger LL.
Ansvarlig: LL

3.     Evaluering og gennemgang af efterårsmøde
Der var god diskussion om afdelingernes oplæg. Der var blandede, men mest positive, tilbagemeldinger om lokaler i Hesselet. Sponsorer var generelt tilfredse. Der var dog, med så stort fremmøde, for lidt plads i foredragssalen. Det er ikke muligt at få Hesselet samme weekend næste år, hvorfor der ses på Kolding Comwell, som er præbooket til mødet 2022, så vi kan beholde de datoer hvor DSAIM også har årsmøde.
Action: Jan fra ConEx kører forbi og hører om Comwell kan matche tilbuddet fra Hesselet, LL samler op på dette.
Ansvarlig: LL
Action: Der er enighed om at ConEx skal stå for aftaler og regnskab med alle sponsorer næste år, da der er tiltagende mængde arbejde i at sende kvitteringer, bilag, etc.
Ansvarlig: LL

Der mangler der endelige regnskab for efterårsmødet.
Action: er klar til næste BM
Ansvarlig: UJ

Abstract præsentationer efterlod for lidt tid til diskussion.
Action: der udfærdiges standard slides til abstract presenters til næste årsmøde.
Ansvarlig: UJ og PØ, udkast til næste BM.
Det fungerede med et uvildigt udvalg til vurdering af legatansøgninger. Kriterier for bedømmelse af ansøgninger skal gøres tilgængelig på hjemmesiden.
Bestyrelsen kan fortsat gennemgå abstracts, og 2 fra DUS bestyrelse kan næste år uddele pris for bedste abstract indenfor benign og malign urologi.
Action: planlægges til næste årsmøde
Ansvarlige: alle

4.     Møderække for 2022
Møder er som udgangspunkt tirsdage kl. 11-14
Næste møde er i februar: hovedtræk til efterårsmøde planlægges. Feb møde skal indeholde et punkt der hedder urologi 2025.
Action: Dagsorden medsendes drejebogen til årsmødet
Ansvarlig: LL

Mødedatoer: 8/2, 26/4 (online), 14/6, 23/8 (online), 11/10, 17/11, 13/12
Årsmøde 2022: Formentlig 17.-19. november, hvor 17. november er YDU/ledende ovl.
Action: mødeinvitationer udsendes
Når dato for årsmøde ligger fast, sendes besked til alle medlemmer, samt ledende ovl
Ansvarlig UJ, LL

5.     Evt.
Vi skal tilstræbe at der til medlemmer udsendes besked om alle ph.d.-forsvar, disputatser, professortiltrædelser, etc.,
Action: Lene udsender mail, alle holder øje med begivenheder.
Ansvarlig: Alle