Referat af bestyrelsesmøde 13. april 2021

Møde dato:
Tirsdag, 13. april 2021 – 12:30

Deltagere:    Lars Lund, Helle Handler Petersen, Ulla Joensen

Sted:             Online (webex)

Afbud:           Michael Borre, Andreas Thamsborg, Maiken Howard, Mikkel Fode

Referent:      Ulla Joensen

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23. februar 2021

Referatet er godkendt. Ligger allerede på hjemmeside.

Action: ingen

2.     Information fra formanden.

Formanden er i korrespondance med NUF om økonomiske forhold vedrørende Scandinavian Journal of Urology.

Grundkursus i MR af prostata på vej som initiativ fra Herlev/Gentofte, DUS støtter initiativet og har derfor undtagelsesvist givet mailadresser til afdelingerne videre, så invitation kan komme alle til gode.

DUS har modtaget forespørgsel fra kollega i Slagelse vedrørende retningslinjer for håndtering af urinretention. Der foreligger ikke nationale retningslinjer for dette aktuelt, hvorfor der henvises til de lokale retningslinjer og instrukser i regionerne og på afdelingerne.
Action:  Sendes ovenstående som svar
Ansvarlig: LL

DUS har modtaget forespørgsel fra en patient vedrørende en national strategi for involvering af patienter i screening og behandling af prostatacancer, med henvisning til det patientinvolverende sundhedsfaglige og politiske arbejde som foregår i EAU regi. DUS henviser til Michael Borre som repræsentant for både DUS og DaProCa.
Action: LL videresender forespørgsel til MB.
Ansvarlig: MB

Der er kommet en del forespørgsler fra LVS, herunder resumeret:
Der er 2 ledige pladser i udvalget vedrørende onkologi og molekylærbiologi. DUS har ikke oplagte urologiske kandidater til dette.
Der er 4 pladser ledige i Danmarks frie forskningsfonds bestyrelse.
Action: Bestyrelsen finder egnede emner at adspørge og melder dette ind til LVS
Ansvarlig: LL

Vælg klogt webseminar er planlagt om bl.a. valg af nye indsatsområder, LL har meldt sig til webinaret.
Action: Resten af bestyrelsen opfordres til at melde sig til og komme med forsalg til indsatsområder.
Ansvarlig: bestyrelsen.

Høringer fra LVS:
Høring om tilsyn af offentlige og private behandlingssteder: Vi har med interesse læst høringssvar, LL har svaret.
Høring om udkast til gebyr for medicinsk udstyr: LL har svaret.
Høring om udredning og behandling af diabetisk fodsår: LL har svaret, DUS har ingen kommentarer.
Action: Ingen

Spørgeskema fra Sundhedsministeriet/Danske Regioner om behov og udfordringer på biobankområdet
Action: Udfyldes, frist 16. april
Ansvarlig: UJ

Forespørgsel om dimensionering af speciallægeuddannelse: Bestyrelse har svaret igen på forespørgsel, der er tidligere givet fyldestgørende svar ved MH og der er intet nyt at tilføje.
LL deltog i EAU webinar, hvor der taltes om at kræftbehandlinger tiltagende er forankret i onkologisk regi. LL har fremsat idé om at tænke i ansættelse af onkologer på urologiske afdelinger. Denne idé kan tages op til videre diskussion og udvikling evt. også som emne til efterårsmødet.
Action: sættes som punkt på næste BM
Ansvarlig : Eva
IMAGINE projektets første fase skal løftes i dansk regi. Vi ønsker indmeldinger fra alle danske prostatektomerende afdelinger.
Action: Indsamling af oplysninger fra de forskellige regioner. UJ, MB, LL, taler sammen om hvordan vi løser det. Der indkaldes til kort møde med opridsning af projekt og idé til praktisk gennemførelse.
Ansvarlig: UJ

3.     Udpegning til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære-og urotelialkræft

Action: Juan Luis Vásquez meldes ind til forsat at udfylde denne rolle.
Ansvarlig: LL udfylder skema og melder ind

4.     Program til efterårsmødet

Vi stiler efter fysisk konference på Hesselet 18.-20 november 2021. Vi beholder som udgangspunkt det gode program fra det møde som blev aflyst efterår 2020. LL har kontaktet Hesselet, konferencefirma, samt konferencefirma, som kontakter udstillere.

Action: Programmet fra 2020 rundsendes, så vi kan færdiggøre det per mail og begynde at invitere oplægsholdere inden næste møde. Næste BM møde flyttes til 22. juni, fysisk fremmøde i Odense 11-14 hvor detaljerne skal falde på plads. Efter næste BM skal legat opslag udsendes i god tid, LL vil høre om Medac og Ipsen stadig vil give legater (LL). Ekstern vurdering der skal nedsættes bedømmelsesudvalg til legatuddeling til næste gang.

Planlægning af YDUs del af årsmødet skal opstartes.

Ansvarlig: LL (DUS) og AT (YDU). Alle i bestyrelsen kommer med input til program.

5.     Pt. information (EAU)

Der kan være mulighed for at oversætte EAUs omfattende og frit tilgængelige materiale til dansk.
Action: Kontakt til formand for EAUs PI project med henblik på hvordan muligheden er for danske patientinformationer, under hensyntagen til danske forhold og guidelines. Sættes som punkt på næste BM.
Ansvarlig: LL

6.     Udvalg – Andrologisk gruppe og LUTS-arbejdsgruppe

Andrologisk gruppe og LUTS gruppen diskuteres, det er vigtigt for grupperne og DUS at landets regioner så vidt muligt er repræsenterede. Begge grupper er i gang med helt nye nationale anbefalinger, som kræver en del arbejde, men der er også hensyn til eventuelle mødeudgifter ved flere medlemmer af udvalgene. MF vil de næste måneder være bindeled mellem LUTS gruppe og DUS men kan ikke deltage i alle møder. Eventuelle nye medlemmer skal diskuteres med formand for LUTS udvalg. Bestyrelsen tager en beslutning på næste møde.
Action: Der spørges i Region Nord om eventuelle kandidater til andrologisk gruppe. Punktet sættes på dagsorden til næste BM.
Ansvarlig: HH og LL.

7.     National rekommandation for medicinsk behandling af mandlig LUTS

I rekommandationen fra SST står nu at ”Behandling med 5α-reduktasehæmmere reducerer ikke symptomer på vandladningsbesvær hos mænd i en grad, der er klinisk relevant, men er associeret med en øget risiko for såvel reduceret libido, erektil dysfunktion som gynækomasti.” Bestyrelsen mener at dette er problematisk idet der er dokumentation for at 5-alfareduktasehæmmere reducerer symptomer og som det eneste stof nedsætter risikoen for progression af LUTS

Action: Der svares til SST at vi mener det skal ændres, hvilket og også tidligere er påpeget.

Ansvarlig: MB

8.     Evt.

Kasserer posten er overdraget officielt. Alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet regnskabet for 2020.
Action: Undersøge om revisor har fået tilsendt underskrifter
Ansvarlig: LL
Ipsen har fået projektbeskrivelser til dokumentation af de 2 legatvindende projekter.
Action: Så snart midlerne fra Ipsen er på kontoen, betales til legatmodtagere Christian Fuglsang og Karin Andersen.
Ansvarlig: UJ