Generalforsamling og Dansk Urologi 2025 v/ bestyrelsen Store Auditorium, Herlev Hospital Fredag d. 10. marts 2017

Møde dato:
Fredag, 10. marts 2017 – 9:00

 

Generalforsamling 1) Valg af dirigent

Generalforsamlingen blev åbnet ved formand Jens Sønksen, som bød velkommen til generalforsamlingen.

Peder Graversen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabets love, og at der ikke var nogen indkommende forslag (dagsorden punkt 7) fra salen.

2) Formandsberetning for året 2016

Formand Jens Sønksen fremhævede følgende fra sin årsberetning:

Urologi 2025: Formålet er, at DUS skal være proaktiv i planlægning og implementering af fremtidens urologi i det danske sundhedsvæsen. Formanden fremhævede opbakning til dette arbejde ved de indledende møder med landets ledende – og uddannelsesansvarlige overlæger.

Fremtidige forårsmøder: Der er grundlag for at udvide de kommende forårsmøder til 2 dage (fredag-lørdag). Formanden fremhævede, at dette kræver opbakning fra de ledende overlæger ved at produktionen nedsættes på afdelingerne om fredagen.

International Urologi: Formanden glædede sig over, at det går godt for dansk urologi internationalt, og at EAU kommer til København i 2018.

Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle udvalgene for deres store arbejde. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

BESTYRELSEN
Formand: Jens Sønksen Næstformand: Lars Lund
Kasserer: Søren Sørensen Madsen Bestyrelsesmedlem: Michael Borre Bestyrelsesmedlem: Trine Møller

 

3) Kassererens beretning for året 2016

Regnskabet er godkendt af den lægelige revisor.

Kasserer Søren Madsen orienterede om, at regnskabet var blevet udsendt til medlemmerne, og fremhævede følgende fra sin beretning:

 • Der har været et fald i udgiften til afholdelse af bestyrelsesmøder i forhold til 2015. Dette skyldes at bestyrelsesmøderne afholdes i Odense, hvor priserne er billigere end i København.
 • Der har været en stigning i udgiften til kodevejledning i forhold til 2015.
 • Restance til NUF er blevet betalt. Fremover vil udgiften til NUF være 100 kr. per aktivt medlem.
  Der var ingen spørgsmål til kassererens beretning.Næstformand Lars Lund orienterede om, at Lægeforeningen har undersøgt, hvorvidt det var muligt, at selskabet kunne blive undtaget for betaling af moms. Dette er ikke muligt, derfor fremgår der en stor udgift til SKAT, da der er indbetalt moms for flere perioder.

4) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017, men varsler forhøjelse i 2018.

Varslingen af kontingent for 2018 skyldes fremtidig afholdelse af forårsmøde over 2 dage. Den forventede stigning udgør 100 kr. Stigningen træder kun i kraft, såfremt det ikke er muligt at fremskaffe flere eller større sponsorater til afholdelse af mødet.

Kommentar fra salen: Jørgen Bjerggaard forslog, at man kunne overveje at indgå samarbejde med nærliggende selskaber, f.eks. uro-radiologisk selskab, om afholdes af møde. Dette kunne tiltrække flere deltagere og sponsorater.

Formanden kommenterede, at dette var et relevant forslag, og at det kunne være en fremadrettet plan, men foreslog at man i først omgang afprøver den nye mødeform internt i selskabet, inden man indgår samarbejde med andre selskaber.

5) Spørgsmål til de skriftlige beretninger

Der var ingen spørgsmål til de skriftlige beretninger fra udvalgene.

Kommentar fra salen: Kim Hovgaard Andreasen orienterede om, at der ved en fejl ikke var kommet en beretning fra stengruppen. Kim Hovgaard Andreasen opsummerede kort gruppens arbejde.

Kommentar fra salen: Maiken Bjerggaard (uddannelsesudvalget) gjorde opmærksom på en mulig kommende problematik i forbindelse med sammenlægning af hospitaler i Region Nord. Sammenlægningen kommer til at betyde en fælles akutmodtagelse, hvor man skal levere yngre læger til vagtlaget. Udfordring bliver, at disse vagter med stor sandsynlighed ikke vil vedrøre urologiske problemstillinger, men have bredere kirurgiske problemstillinger, som kan udvande den urologiske uddannelse. Et forslag kunne være at der i målbeskrivelsen for urologisk uddannelse indskrives, hvor meget tid der f.eks. må anvendes på vagtarbejde samt indskrive dagvagt i urologisk regi.

Der var enighed i salen om, at det er en problematik, man skal være opmærksom på, men at erfaring med anden kirurgi også kan være udmærket en kommende urolog. Man kunne med fordel skelne mellem KBU-, I- og H-stillinger. F.eks. kunne man forestille sig, at der i målbeskrivelsen af KBU- og I-stillinger blev indskrevet, at der skal være en vis mænge urologi, mens at H-stillinger hovedsageligt skal være forankret i urologiske patienter. Det blev bemærket, at sammenlægningen også kunne betyde, at det urologiske optag vil blive så stort, at man vil få så travlt med at varetage urologiske opgaver, at man ikke vil kunne afgive tid til fælles akutvagt.

Jens Sønksen bemærkede, at man også skal være opmærksom på det politiske aspekt i denne problemstilling i forhold til at bevare urologien som et selvstændigt speciale i forhold til andre kirurgiske specialer. Med dette perspektiv for øje vil det være væsentligt at indskrive en bestemt mængde af urologi i målbeskrivelserne. Det er vigtigt, at det er Urologien, der definerer og beslutter, således at vigtige beslutninger i forhold til specialet ikke tages af andre.

Trine Rudlang bemærkede, at problematikken også er blevet adresseret i strategiarbejdet med uddannelse i Urologi 2025, hvor man også er opmærksom på forskellighederne afdelingerne imellem.

6) Valg

Følgende tillidsposter, hvortil der kræves valg, var ledige:

Bestyrelsen:

 •   Menigt medlem: Michael Borre var på valg, og bestyrelsen foreslog genvalg. Genvalgt
 •   Yngre læge medlem: Trine Møller Rudlang afgik og kunne ikke genvælges. Bestyrelsen indstillede Mikkel Fode
  Valgt

Derudover indstillede bestyrelsen – i relation til de ændrede vedtægter:
 Maiken Bjerggaard – Valgt

 Pernille Kingo (formand for YDU) Valgt

Uddannelsesudvalget:

 •   Region Nord: Maiken Bjerggaard var på valg og kunne genvælges Genvalgt
 •   Region Syd: Karin Andersen var på valg og kunne genvælges Genvalgt
 •   Region Øst: Thomas Norus var på valg og kunne genvælges Genvalgt
 •   Yngre læge medlem: Malene Niebuhr var på valg og kunne genvælges GenvalgtFormanden afsluttede dagsordenpunktet med en tak til Trine Rudlang for hendes store indsats og arbejde i bestyrelsen.

7) Indkommende forslag

Der var ingen indkommende forslag.

8) Udnævnelse af æresmedlem

Klaus Møller-Ernst Jensen blev udnævnt til æresmedlem.

Hans Jørgen Kirkeby modtog diplom på vegne af det nye æresmedlem, der var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

9) Uddeling af Medac legat

Der blev i året uddelt 2 Medac legater (der var modtaget 2 ansøgninger).

Årets modtagere af Medac legat:

 •   Ditte Drejer, Skejby
 •   Maria Schmidt Erikson, Herlev & Gentofte Hospital 10) EventueltGeneralforsamlingen er ændret til en time, og formanden spurgte salen om, hvorvidt dette var en passende tidsramme for generalforsamlingen, eller om der var brug for mere tid. Formålet med at korte tiden til generalforsamlingen er, at give tid til et aktuelt tema, som er relevant at adressere i selskabet – f.eks. Urologi 2025, som var på dagsorden til dette møde.

  Kommentar fra salen: Claus Dahl kommenterede, at det ikke burde være mindre end en time, da der skal være tid til tænkepauser – f.eks. mellem beretningerne fra udvalgene, så man har tid til spørgsmål/kommentarer.

  Dirigenten lukkede generalforsamlingen.

DANSK UROLOGI 2025 v/ bestyrelsen

Bestyrelsen fremlagde status vedr. strategiarbejdet Urologi 2025 på følgende områder:

Samarbejde mellem DUS og ledende overlæger Uddannelse
Forskning
Retningslinjer for kræftområdet
Hvad kommer til at ske fremadrettet?

Samarbejde mellem DUS og ledende overlæger v. Søren Madsen

Formålet med samarbejdet mellem DUS og landets ledende overlæger er bl.a. at bestemme en række fælles minimum krav til f.eks. afdelinger og uddannelse med henblik på at sikre et stærkt speciale, som er parat til møde de stigende krav fra Sundhedsstyrelsen, regioner og hospitalsledelser. Der skal udarbejdes et formelt dokument.

Der er blevet afholdt 2 møder mellem DUS og ledende overlæger (d. 10. november 2016 og d. 4. januar 2017). Til mødet i januar blev der nedsat et udvalg, der skal varetage det fortsatte arbejde. Udvalget består af:

Søren Madsen, Sydvestjysk Sygehus
Bettina Nørby, Sygehus Lillebælt
Hans Stimpel, Herlev og Gentofte Universitetshospital Per Bagi, Rigshospitalet
Torben Dørfinger, Aalborg Universitetshospital
Trine Rudlang, bestyrelsen

Uddannelse v. Trine Rudlang

Formålet er at have fokus på sikring af uddannelse på de urologiske afdelinger. Der skal arbejdes videre med uddannelsesbeskrivelser med henblik på at optimere KBU-, I- og H- stillinger.

Der er blevet afholdt møde med de ledende overlæger og skabt link mellem uddannelsesudvalget og uddannelsesansvarlige overlæger.

Forskning v. Lars Lund

Formålet et at få integreret forskningen i det daglige arbejde. Der skal tænkes i netværk, hvor de yngre læger kan møde hinanden, og samarbejde mellem de forskellige forskningsenheder med henblik at skabe større volumen.

Retningslinjer på kræftområdet v. Michael Borre

I forbindelse med implementering af Kræftplan IV er der afsat 4 mil. kr. årligt til opdatering og opkvalificering af de nationale kliniske retningslinjer på kræftområdet – herunder de 5 uroonkologiske. Der arbejdes aktuelt for, at man tager udgangspunkt i eksisterende validerede internationale guidelines – fx EAU. Det praktiske arbejde søges understøttet af et sekretariat i regi af de Regionernes Kliniske Kvalitets Program, RKKP, som er under reorganisering. Der søges derved at øge samarbejdet med den tilhørende kliniske kvalitetsdatabase og den evidens der herigennem kan skabes.

Hvad kommer til at ske fremadrettet? v. Jens Sønksen

 •   Etablering af kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på orientering om vores strategiarbejde Urologi 2025.
 •   Dokumentet vedr. Urologi 2025 skal færdiggøres og sendes til høring.
 •   Dokumentet fremlægges for Sundhedsstyrelsen med henblik på at opnå Sundhedsstyrelsen opbakning.
 •   Kontakt regionerne med Sundhedsstyrelsen opbakning