DUS uddannelsesudvalgsmøde 3/5-17 kl. 16.15-1900

Møde dato:
Onsdag, 3. maj 2017 – 16:15
Referent:

Tilstede:

Maiken Bjerggaard, Nina Råe Rasmusen, Rikke Bølling Hansen, Karin Andersen, Margrethe Andersen, Thomas Norus (referent)

1)  godkendelse af referat

seneste referat godkendt uden anmærkninger

2)  nyt fra bestyrelsen

Maiken Bjeggaard er nu bestyrelsens kontakt i uddannelsesudvalget.

Bestyrelsen har nu besluttet sig for at uddannelsesudvalget skal står for det faglige indhold i Danehoffet. Bestyrelsen vil stadig være ansvarlig for de økonomiske aspekter af Danehoffet.

Uddannelsesudvalget har ellers tidligere frabedt sig denne opgave, da planlægningen af Danehoffet tidligere har fyldt uforholdsvis meget i uddannelsesudvalgets arbejde i forhold til det generelle arbejde med den urologiske uddannelse.

Uddannelses udvalget er enige om at Karin Andersen som er gennemgående figur i styregruppen for Danehoffet og som tillige er medlem af uddannelsesudvalget, vil forestå uddannelsesudvalgets arbejde i Danehoffet. De øvrige medlemmer i Danehoffets styregruppe vil fungerer som associeret medlemmer af uddannelsesudvalget.

Karin Andersen forespørger hvordan bestyrelsen rent praktisk er ansvarlig for økonomien. Maiken Bjerggaard vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde.

SST har besluttet at øge andelen af KBU læger som skal i almen praksis. Dette vil få betydning for antallet af KBU forløb i urologien. Bestyrelsen har i denne forbindelse rettet henvendelse til LVS, hvor man problematiserer ovenstående. Uddannelsesudvalget bakker med bred enighed op om denne henvendelse omend en større betoning af betydningen for kvaliteten af den urologiske uddannelsen kunne være ønskelig.

 

3)  nyt fra regionerne

Uddannelses Region Nord:

Der er ikke umiddelbart noget nyt fra uddannelses Region Nord

PKL i Region Nord har været rundt på samtlige afdelinger i regionen mhp. at få en føling med uddannelsesmiljøet.

Alle hoveduddannelsesstillinger ved seneste ansættelsesrunde er besat.

Ikke alle introstillinger er besat.

 

Uddannelses Region Syd:

Der er udfordringer med uddannelsessøgende der går på barsel da dette medfører huller i vagtplanen.

I Sønderborg er der meget få speciallæger. Man rejser bekymring for uddannelsesmiljøet, men den uddannelsesansvarlige i afdelingen mener ikke der er noget uddannelsesmæssigt problem.

Der er to hoveduddannelses forløb hvor urologisk afdeling Esbjerg indgik som er ændret, således at mere tid flyttet til OUH.

Der er slået en hoveduddannelsesstilling op med ansættelses i Sønderborg.

Der er oprettet et simulations kursus i cystoskopi for medicinstuderende, KBU læger og læger i introstilling.

 

Uddannelses Region Øst:

Stort set alle introstillinger er besat.

Også i uddannelsesregion Øst er mange hoveduddannelsessøgende gået på barsel, hvilket giver huller i vagtplanerne.

Sundhedsplatformen fylder meget også i forhold til uddannelsen.

Der er en stor benign elektiv produktion i Næstved som er af stor uddannelsesmæssig værdi.

 

4)  målbeskrivelser – tilføjelse af begrænsninger i forhold til kirurgisk vagt??

De uddannelsessøgende i introduktionsstillinger skal på visse hospitaler indgå i fælles vagt med kirurgerne. Det frygtes at den øget vagtbelastning får betydning for uddannelsen.

Det diskuteres om man skal skrive en begrænsning for denne vagtbelastning ind i målbeskrivelsen.

Der er enighed om at det skal tilføjes i målbeskrivelsen, at såfremt den urologiske uddannelsessøgende i introduktionsstilling skal indgå i fællesvagt med gastrokirurgisk afdeling skal det sikres, at den urologiske uddannelsessøgende får en nærmere specificeret andel af arbejdstiden i urologisk dagfunktion.

MB vil undersøge hvilke erfaringer man har på andre afdelinger i forhold til, hvilken andel man anbefaler skal bruges i urologisk dagfunktion for at sikre en relevant uddannelse.

Ovenstående vil blive tilføjet under punkt 3.2

 

5)  Hovedkursusleder.

Nina Råe Rasmusen har valgt at trække sig som delkursusleder i mikrobiologi.

Man arbejder på at finde en ny delkursusleder i mikrobiologi.

Uddannelsesudvalget anbefaler at delkursuslederen findes blandt en urolog med generel profil og findes under hensyntagen til hvordan delkursuslederne fordeler sig geografisk. Gerne en yngre urolog.

 

6)  Eventuelt

Lars Lund har fremsendt e-mail korrespondance mellem Lars Lund og konstitueret uddannelseschef Thomas Hertel uddannelses Region Syd, hvor der rejses spørgsmål til om færdighedstræning på dyremodeller er en obligatorisk del af introduktionsuddannelsen.

Det fremgår af den revideret udgave af målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsens logbog under punkt 4.2.1 obligatoriske kurser, at den uddannelsessøgende skal på regionalt simulationskursus/færdighedstræning.

Uddannelsesudvalget finder ikke at et laparoskopisk færdighedskursus på dyremodeller skal være obligatorisk i introduktionsuddannelsen.

Der er dog enighed om at omformulere punktet fra: ” regionalt simulationskursus /færdighedstræning” til ”2 dage til Regionalt simulations- og færdighedstræningskursus.