Bestyrelsesmøde d. 5. september 2017

Møde dato:
Tirsdag, 5. september 2017 – 13:00
Fraværende:
  1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 13.06.2017.

a.Diskussion: Møder mellem ledende overlæger

Det primære formål har været at komme med oplæg til fremtidens urologiske afdelinger og disses bemanding. Dette med henblik på en konstruktiv dialog med Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og andre offentlige myndigheder og støtte til DUS i denne proces. Et sådant forum vil også kunne fremme information indenfor specialet, erfaringsudveksling og afgrænsning / samarbejde med andre specialer. Fremmødet ved de hidtidige møder har været noget vekslende, både hvad angår hvilke og hvor mange afdelinger, som har været repræsenteret. Det konkrete udbytte har derfor været begrænset, men der synes dog at være en fælles positiv holdning til et sådant forum. Da det er et ønske fra bestyrelsen i DUS at have en sådan sparring, og da man har erfaret, at et lignende forum indenfor onkologien har betydelig gennemslagskraft overfor SST, findes det vigtigt at fortsætte med opbygning af et forum for ledende overlæger. Næste møde afholdes den 9. november I Kolding i forbindelse med DUS efterårsmøde. Syv ledende overlæger har tilmeldt sig. Enkelte DUS medlemmer deltager (Maiken, Søren, Jens, Lars).

 

Action: Bestilling af mødelokale, frokost og overnatning (11. stk.). Tjekke op på hvor mange, der overnatter.

Ansvarlig: Susanne Holsaae

 

b.Diskussion: Fælles nationalt ansættelsesudvalg.

Action: Tages op ved senere lejlighed.

 

2.2-dages DUS efterårsmøde 2017

Diskussion: Sponsorer til symposier: ansøges.

Program: Er under udarbejdelse.

State-of-the-art lectures: EAU lecture Endourology, (potential speaker Oliver Traxer, Frankrig),

Infections post TRUSP (potential speaker Peter Thompson, UK)

Abstracts: Deadline 15. oktober

Tilmeldingsfrist og pris: Frist 11. oktober. Samlet pris pr person 1700,- kr. ekskl. værelse, bestyrelsen har besluttet at egenbetaling bliver 300,- kr. inkl. middag + værelse 905 kr.

 

Action: Potentielle speakers kontaktes.

Ansvarlig: Jens Sønksen og Lars Lund

 

Action: Sponsorer søges

Ansvarlig: Pernille S. Kingo og Lars Lund.

 

Action: Musik til festen, DJ.

Ansvarlig: Pernille S. Kingo.

 

Action: Alle penge inddrives via lægeforeningen

Ansvarlig: Susanne Holsaae, deadline 11. oktober

 

 

3.Hvem skal have Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2018

Diskussion: Frist for indstilling er 18. september 2017

Action: Der arbejdes på at indstille en dansk urolog, der er medlem af DUS

 

4.Marie og August Krogh Prisen
Diskussion: Marie og August Krogh Prisen uddeles en gang årligt af Novo Nordisk Fonden på LVS’ årsmøde – næste gang er fredag den 26. januar 2018.

Action: DUS arbejder på at finde en dansk urolog, der kan indstilles.

Deadline: Indstillinger samt CV for kandidaterne bedes indsendt senest den 16. oktober 2017.

 

5.Udpegning til IRF’s specialistgruppe for den Nationale Rekommandationsliste vedr. Mave-tarm

Action: DUS bestyrelsen retter henvendelse til urolog i Øst.

Ansvarlig: Lars Lund

Deadline: 11. september

 

  1. Inspektorbesøg
    Sundhedsstyrelsen har gennemgået inspektorbesøg rapporten inden for Urologi, der blev gennemført i perioden marts 2013 til december 2016 og på den baggrund udarbejdet en statusrapport. Formålet med
    rapporten er at give specialeselskabet mulighed for, at følge inspektorvurderingerne af den lægelige videreuddannelse. Herudover giver rapporten mulighed for at oplyse om kommende besøg samt vurdere, i hvilke videreuddannelsesregioner, der eventuelt skal udpeges inspektorer, for at kunne dække det fremtidige behov.  Rapporten udviser at dansk urologi samlet scorer under landsgennemsnittet.

Action: Rette henvendelse til SST om, at det kan undre at ikke alle afdelinger er besøgt igennem de sidste 3-4 år. Forslå til SST at besøge afdelingerne oftere (hvert 2. år).

Ansvarlig: Maiken Bjerggaard og Lars Lund

Deadline: Efterår 2017

 

 

  1. Anmodning om medlemskab

Vi byder hjertelig velkommen.

Action: Susanne Holsaae

 

  1. Eventuelt

a)Orientering: Certificering af kræftkirurger i Danmark. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra specialerne i urologi, gynækologi, gas.kirurgi. Urologerne skal lære af de andre to specialer, der allerede har etableret fellowship programmer. Michael Borre sidder i udvalget i kraft af han sidder i DMCG.

 

b)Diskussion: Kirurgiske specialers fællesråd og de lægevidenskabelige selskaber er blevet meddelt, at SST påtænker at skrue ned for kursus midlerne.

 

Action: Holdningen i DUS Bestyrelsen er, at der ikke skal skæres ned på kursusmidlerne, idet det går ud over uddannelsen.

Ansvar: Maiken Bjerggaard deltager i mødet.

 

9.Næste møde

Tirsdag den 23. oktober 2017 kl. 11-14, Hotel Plaza, Odense