Bestyrelsesmøde 27. februar 2020 kl. 11-14, Odense

Møde dato:
Torsdag, 27. februar 2020 – 11:00

Deltagere:    Lars Lund, Søren Madsen, Michael Borre, Andreas Thamsborg, Ulla Joensen

Afbud:           Maiken Bjerggaard, Mikkel Fode

Referent:      Ulla Joensen

 

Dagsorden

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.
  Referatet er godkendt og offentliggjort.
 2. Årsregnskab 2019 – bilag eftersendes
  Sundt regnskab. Der forventes øget indtægt fra kontingent næste år pga. kontingentstigning.
  Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.
  Aktion:
  Ingen.
 3. Konferenceplanlægningsfirmaer, skabelon for planlægning af fremtidige møder
  Bestyrelsen ønsker en skriftlig evaluering fra sponsorerne, både fra sidste årsmøde samt næste. Der påtænkes en drejebog for planlægning af fremtidige årsmøder, så opgaverne bliver skemalagt og lettere at gå til.
  Enighed om at Hesselet var et godt sted til årsmøde, hvis vi kan sikre tilstrækkelig plads til udstillere. Bestyrelsen ønsker at finde et andet firma til at håndtere konferenceplanlægningen end sidst.
  Aktion:
  Spørgeskema fra tidligere årsmøder fremskaffes fra afgået formand og rundsendes til sponsorer fra årsmøde 2019.
  Kontakt nyt konferencefirma med henblik på arrangement af efterårsmødet, samt se på de fysiske rammer for udstilling på Hesselet.
  Udkast til drejebog påbegyndes og rundsendes til bestyrelsen.
  Ansvarlig: 
  Lars Lund.
  Frist 1. april.
 4. Mødedatoer for bestyrelsesmøder og efterårsmøde
  Der planlægges følgende bestyrelsesmøder:
  4. maj 2020, Odense kl. 10-14 (en time tidligere en vanligt til opfølgning på punkt 8)
  16. juni Odense 11-1426. august Odense 11-14
  5. oktober Odense 11-14
  15. december kl. 10-12, KøbenhavnÅrsmøde fastlægges til
  27.-28. november på hotel Hesselet. Enighed om at opfordre YDU til igen at afholde møde dagen før.Aktion:
  Ledende overlæger får besked om dato for årsmøde mhp. planlægning af møde den 26. november.
  Hotel Hesselet kontaktes snarest mhp. reservationer.
  Ansvarlig:
  Lars Lund. Frist 1. april.

  Aktion:
  Orientere YDU om dato for årsmøde.
  Ansvarlig:
  Andreas Thamsborg. Frist 1. april.

  Aktion:
  Save the date notits om årsmøde.
  Ansvarlig:
  Ulla Joensen. Frist 1. april.

  Aktion:
  Datoer for årsmøde, save the date flyer på hjemmesiden.
  Ansvarlig:
  Eva Baadsgaard. Frist 1. april.

 5. Proces for udpegninger til diverse poster
  Det er bestyrelsens opfattelse at det fortsat er DUS, der sanktionerer udpegning af urologer til tillidsposter, efter indstilling fra div udvalg. Bestyrelsen ønsker at blive orienterede om udpegning til f.eks. inspektorer, og DUS bør have besked, når der mangler inspektorer. Vi ønsker at opfordre til at inspektorordningen bliver taget alvorligt, og at der bliver afsat ressourcer til at overholde de intervaller for inspektorbesøg, som er tiltænkt, aktuelt hver 3 år. Bestyrelsen ønsker at der bliver klarhed over hvilke muligheder DUS har for at agere på eventuelle problemer som tydeliggøres i inspektorrapporterne, da vi gerne vil støtte SST i arbejdet med at forbedre og ensrette uddannelsesstederne i Danmark.
  Aktion:
  Brev til Sundhedsstyrelsen om ovenstående overvejelser og ønsker angående inspektorordningen.
  Ansvarlig:
  Lars Lund. Frist 1. april.
 6. Omskæring af drenge – henvendelser fra hhv. FADL og Forfattergruppen/DASAIM, DACS og Intact Denmark – bilag
  Flere henvendelser til DUS med ønske om underskrift på skrivelser, som indeholder kritik af STPS’ notat vedr. omskæring af drenge.En fagligt velfunderet urolog er tidligere fra DUS udpeget, som deltager i udvalget angående dette emne i STPS. Det er bestyrelsens holdning, at omskæring af ikke-myndige personer bør foretages på medicinsk indikation og bør udføres af personer som har opnået de kirurgiske kompetencer hertil. Bestyrelsen støtter sig til DSAIMs faglige vurdering af smertehåndtering ved indgrebet jf. det tilsendte bilag.
  Aktion:
  Svare på henvendelser fra ovenstående med DUS bestyrelsens holdning
  Ansvarlig:
  Lars Lund. Frist 1. april
 7. SST – Udpegning – opdatering af den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft – bilag
  Der er foreslået ny litteratursøgning samt faglig gennemgang af de fleste punkter (PICO spørgsmål) i retningslinjen. Det er bestyrelsens vurdering, at der muligvis kan være grund til at se på PICO 7, som omhandler undersøgelse for knoglemineraltæthed kastrationsbehandling, men at der for de andre punkter ikke er væsentligt nyt, der kræver en revidering af retningslinjen. Det er bestyrelsens holdning, at den urologiske del af dette arbejde bedst funderes i DaProCa regi og ikke enkeltpersoner udpeget til arbejdet.
  Aktion:
  Bestyrelsens holdning forlægges DaProCa
  Ansvarlig:
  Michael Borre. Svarfrist 1. april. til
  NKRsekretariat@sst.dk
 8. Ændring af den urologiske specialeplan – bilag
  Revidering af specialeplanen med beskrivelse og afgrænsning af det urologiske speciale er en vigtig og presserende opgave for DUS, især hvor der er overlap og berøringsflader med andre specialer. Det er ønskeligt at der udpeges en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til nye formuleringer til specialeplanen. Dette skal diskuteres ved næste bestyrelsesmøde.
  For de urologiske cancere bør forslag til ændringer og tilføjelser i specialeplanen komme fra urologer i DUCG’erne, gerne i konsensus med de andre faggrupper. Gennemgang og forslag til reviderede formuleringer til specialeplan kunne evt. gøres i tilslutning til DUS årsmøde, sådan at specialet beskrives og afgrænses (omfatter ikke fastlæggelse af hvor de forskellige områder/funktioner varetages).
  Der er fra tidligere bestyrelsesmøder og ved sidste årsmøde enighed om at der er behov for nedsættelse af et overordnet udvalg til sikring af, at det samlede benigne urologiske område under DUS, inkl. nationale retningslinjer for benign urologi.
  Det er ønskeligt, at udvalget snarest nedsættes og at der udarbejdes et kommissorium for udvalget. Bestyrelsen har kontaktet overlæge Margrethe Andersen til at indkalde til et sådant udvalg bredt sammensat fra hele landet.
  Der er udfærdiget udkast til ordlyd for justering af specialeplan angående medicinsk behandling af prostatacancer samt sakral nervestimulation, som søges ændret i specialeplanen hurtigst muligt.Aktion:
  Punkt til dagsorden for næste bestyrelsesmøde med udpegning af arbejdsgruppe til ny specialeplan.
  Ansvarlig:
  Eva Baadsgaard.Aktion:
  Urologer i DaProCA høres ang. formuleringer til tilføjelse vedrørende medicinsk behandling af c. prost. og der meldes tilbage til SST Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.
  Ansvarlig:
  MB. Frist 3. maj.

  Aktion:
  Relevante fagpersoner høres om formuleringsændring angående sakral nervestimulation. og der meldes tilbage til SST.
  Ansvarlig:
  LL. Frist 3. maj.

  Aktion:
  Kontakte Margrethe Andersen mhp. nedsættelse af udvalget for benign urologi samt forslag til kommissorium.
  Ansvarlig:
  LL. frist 1. april.

   

 9. European Board of Urology – medlemmer til Examination Committee – bilag
  Der ønskes fra EBU medlemmer som er FEBU, under 40 år og med erfaring i uddannelsesområdet.
  Aktion:
  De nuværende medlemmer samt YDU kontaktes mhp. forslag til flere kandidater.
  Ansvarlig:
  Ulla Joensen og Andreas Thamsborg. Tilbagemelding inden 7. marts til w.gietman@ebu.com
 10. SUM – Høring vedr. Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – bilag
  Der er fra SUM ønsket en bedre sikring af tolkes sprogfærdigheder.
  Aktion: 
  Der svares tilbage at vi ikke har indvendinger eller tilføjelse
  Ansvarlig:
  Lars Lund, Frist 18. marts.
 11. Lars Lund orienterer om henvendelsen, som omfatter et politisk ønske om fokus på og midler til bl.a. tidlig opsporing. Der er tale om et brev stilet til Lars Lund personligt og ikke til DUS, hvorfor der ikke er påkrævet action angående dette.Henvendelse fra EAU vedr. ”early detection of prostate cancer” – bilag
 12. Til orientering – Danske Regioner – Høring vedr. behandlingsråd – bilag
  Formanden orienterer om henvendelsen.
 13. STPS – Høring vedr. informationsmateriale om osteonekrose i kæberne – bilag
  Materialet er gennemlæst og drøftet, og der er ingen tilføjelser.
  Aktion: 
  Svar til STPS
  Ansvarlig:
  Lars Lund, frist 19. marts til mlje@stps.dk
 14. Eventuelt
  Det er ikke alle punkter til dagsordenen, der kræver stillingtagen og diskussion.

  I fremtiden kommer et punkt på dagsordenen, som blot hedder orientering fra formanden.
  Ansvarlig:
  Eva BaadsgaardDer er indkaldt til møde med Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. varetagelse af urologi, specifikt specialeplan vedr. benign og malign nyrekirurgi, akut urologi og prostatakræft. Der er fra SST ønsket tilmeldt to repræsentanter fra Dansk Urologisk Selskab. Det bliver Lars Lund og Ulla Joensen, således at der i arbejdsgruppen er repræsentanter fra forskellige landsdele og hospitalsafdelinger. Bestyrelsen arbejder på at der afholdes et formøde mhp. internt at afstemme anbefalinger inden SST-mødet. Der vil arbejdes for at faglighed og robusthed skal tilgodeses for alle landets afdelinger. Første møde er den 28. april.Aktion:
  Sætte dato for formøde
  Ansvarlig:
  Lars Lund. Frist 10. marts

  Søren Madsen kommenterer at DUS bestyrelsesmedlemmer ved møder for de ledende overlæger kan sidde med en dobbeltrolle i forhold til diskussion af strategier i dansk urologi. Forslag om at DUS kan deltage i en del af mødet.
  Aktion:
  Henvendelse til Hans Stimpel om dette kunne foregå som en orientering gensidigt i slutningen af torsdagen dagen før DUS årsmødet.
  Ansvarlig:
  Lars Lund. Frist 1. april.

  Der er kommet henvendelse fra Bayer som har ønske om symposium til årsmødet 2020.
  Aktion:
  Positiv tilbagemelding
  Ansvarlig:
  Michael Borre. Frist 1. april.

  DUS ønsker fremover at blive orienteret om ændringer i DRG udvalget.
  Aktion:
  Kontakt til DRG
  Ansvarlig:
  Lars Lund. Frist 1. april.

  DUS ønsker at der i retningslinjerne fra DMCG’er er et afsnit til start om væsentlige ændringer siden sidste version, så man hurtigt kan orientere sig.
  Aktion:
  Kontakt til sekretariatet for kliniske retningslinjer i DMCG
  Ansvarlig:
  Michael Borre. Frist 1. april