Uddannelsesudvalget, Urologi

Møde dato:
Mandag, 31. august 2015 – 16:15

Dagsorden:

Tilstede:

Nina Raa Holm, Marlene Niebuhr, Maiken Bjerggaard, Thomas Norus, Karin Andersen, Lars Lund, Nicolai Spjeldnæs

Margrethe Andersen har forud for dagens møde gjort opmærksom på, at funktionsbeskrivelsen af
UKYL ikke ligger under uddannelses udvalgets opgaveområde.
Punktet tages derfor af dagsorden. Dagsordnen er i øvrigt godkendt.

Valg af referent: 

Thomas Norus

Godkendelse af referat: 

Godkendt uden kommentarer

Konstituering af Uddannelsesudvalget: 

Maiken bjerregaard vælges enstemmigt som formand. Der vælges ingen sekretær. Sekretær funktionen varetages på skift blandt udvalgets medlemmer. Nina Raa Rasmusen og Nicolai Spjeldnæs fortsætter i uddannelsesudvalget som konsulenter i første omgang indtil generelforsamlingen foråret 2016. I forbindelse med konstitueringen gennemgåes uddannelsesfeltets forskellige aktører og udvalg. Lars Lund vil via bestyrelsen tage initiativ til, at få lavet en oversigt inden for specialet urologi.

Runde fra regioner

Nord:

Der har ikke været møde i videreuddannelsesrådet i Region Syd. Ved sidste ansættelsesrunde  blev der kun besat en stilling ud af to. To uddannelsessøgende har fået flyttet deres forløb fra Viborg til Aalborg. En uddannelsessøgende har fået flyttet sit forløb fra Viborg til Skejby. Fortsat bekymring for uddannelsesmiljøet på Viborg, idet der er et misforhold imellem antallet af uddannelsessøgende og speciallæger.  Der er dog sket meget i Viborg. Man har opstartet brugen af elektroniske logbog i udannelsesregionen

Syd:

Der har ikke været møde i videreuddannelsesrådet i Region Syd.
Elektronisk logbog er taget i brug.

Øst:

Der har været opslået tre stillinger i hoved. Ansættelsessamtaler har endnu ikke fundet sted. Den første hoveduddannelsessøgende har taget den elektroniske logbog. Ved næste videreuddannelsesråd skal man diskutere ændring af hoveduddannelsesforløb for alle de uddannelsessøgende der har deres forløb på  Frederiksberg Hospital, da dette skal ligges under Herlev Hospital.

Der er fortsat ubesat PKL i videreuddannelsesregion øst. Nina Raa Rasmusen påtænker at stille op Marlene Niebuhr anfører en vis uro blandt de hoveduddannelsessøgende i slutningen af deres forløb, idet de er usikre på om der er stillinger nok når de er færdiguddannet. ikke mindst med seneste sammenlægning af Frederiksberg og Herlev.

Man glæder sig endvidere over ansættelse af en fast overlæge i Næstved som forventes at bedre uddannelsesmiljøet.

Opfølgning på Danehoffet 2015:

Seneste Danehoffet er forløbet tilfredstillende

Der er planlagt debriefing med AV teknikkerne.

Danehoffet er blevet henlagt til et Danehof udvalg under DUS bestyrelse. Der vil blive udarbejdet et kommisorium.

Målbeskrivelsen for Introdelen – status:

Der arbejdes fortsat på målbeskrivelsen. Det forventes, at der er lavet oplæg til næste uddannelsesudvalgsmøde.

Kompetencespørgsmål ifm fokuserede ophold (klin fys og BDA):

Udsættes til næste møde.

Evaluering af A-kurserne – spørgsmål

Udsættes til næste møde.

Kompetenceevalueringsskemaer

Der er medbragt de kompetenceevalueringsskemaer der er taget i brug henhold til målbeskrivelsen. Det drejer sig om mini-CEX, NOTSS, 360 graders evaluering, CBD, OSATS, Mini-OSATS.

Muligheden for egentlige kompetancekort på konkrete indgreb diskuteres versus brugen af generelle evalueringsskemaer som de ovennævnte. De medbragte skemaer vil blive lagt på DUS hjemmeside.

I Uddannelses Region Nord har man taget elektronisk 360 graders evaluering i brug. To specialer har taget systemet i brug på nationalt plan.

Eventuelt:

Kirurgiske Specialers Fællesråd har meldt ud at man ikke længere vil betale for forplejningen for de respektive specialers repræsentanter.

Relevansen af at sidde i dette råd diskuteres. Der er enighed om at det fortsat er relevant.

Der er møde næste gang d. 15.september.

Hovedkursuslederen, formanden for uddannelsesudvalget og formanden for bestyrelsen i DUS kan deltage i rådet.

Liste over Uddannelsesansvarlig overlæge og UKYL på de respektive afdelinger er under udarbejdelse. Det er dog svært at få afdelingerne til at melde tilbage.

Der vil blive arbejdet på at arrangerer et fællesmøde for de uddannelsesansvarlige overlæger og UKYLer for samtlige afdelinger. Temaet skal være kompetence evalueringsskemaer og elektronisk logbog. Der sigtes mod fredag d. 8 april 2016. Emnet vil blive drøftet ved næste uddannelsesudvalgsmøde. Man kunne overveje om ovenstående arrangement kunne støttes via DUS bestyrelses. Evt via kontakt til de ledende overlæger på de respektive afdelinger. Lars Lund vil tage dette med til bestyrelsen.

Progression i forbindelse med arbejdet med uddannelsesplaner diskuteres i de respektive uddannelsesregioner

Næste møde er d 30. november 2015

Der planlægges yderligere et møde d. 25. januar 2016.