Uddannelsesudvalget i urologi 30/11-15 kl 16.15 Hotel Plaza, Odense.

Møde dato:
Mandag, 30. november 2015 – 15:15

Tilstede:

Maiken Bjerggaard, Margrethe Andersen, Karin Andersen, Thomas Norus

Referent:

Thomas Norus

Dagsorden:

Godkendelse af referat:

Referatet godkendt

Runde fra regionerne:

Nord:

Situationen for de uddannelsessøgende aktuelt ansat i Viborg er stadig uafklaret og set fra det regionale videreuddannelsesudvalg bekymrende. Der arbejdes på at løse problemet i det regionale videreuddannelsesudvalg og man er opmærksom på problemstillingen i det specialespecifikke videreuddannelsesudvalg.  Der foreligger ikke referat fra seneste møde i specialespecifikke videreuddannelsesudvalg.

Det næste møde i det regionale videreuddannelsesudvalg er den 10/12-2015.

Der er planlagt re-inspektorbesøg d 27. april.

Alle uddannelsesstillinger i Hostebro er besat.

En ny finansieringsmodel vil i nærmeste fremtid træde i kræft, hvor den enkelte afdeling skal forestå en større del af lønsummen til uddannelsesforløbene.

 

Syd:

Der mangler referat fra seneste møde i det regionale uddannelsesudvalg.

Der er ikke så stor søgning til hoveduddannelsesstillingerne i de forløb der ligger den sydlige del af regionen. Ved næste ansættelsesrunde vil der blive slået et forløb op i Sønderborg samt et ekstra forløb i Esbjerg.

Der er en del uddannelsessøgende der gerne vil have flyttet rundt på deres hoveduddannelsesforløb inden for regionen, hvilke medfører nogen udfordringer.

Der er fortsat hoveduddannelsesforløb der kræver en ekstra indsats.

 

Øst:

Der er udarbejdet nye forløb for samtlige hoveduddannelsesforløb samt uddannelsesprogrammer som følge af store afdelingssammenlægninger.

Der er i en 5 årig periode 30 hoveduddannelsesforløb. 25 af disse skal igennem RH.

Der har i det regionale videreuddannelsesudvalg givet udtryk for at nogen kompetencer ikke var mulige at tilbyde de uddannelsessøgende.

Uddannelsesudvalget ytrer bekymring om, hvorvidt de uddannelsessøgende i region øst bliver tilbudt uddannelse i benign urologi, idet man har indtryk af, at meget udliciteres til behandling i privat regi. De nye uddannelsesprogrammer er ikke tilgængelige ved dagens møde.

Der skal være inspektorbesøg i Næstved d 11. januar.

 

Målbeskrivelsen for Introdelen – status v. Nicolai og Malene:

Der foreligger mail fra Nicolai der ikke deltager i dagens møde. Der resterer fortsat noget arbejde som vil blive færdiggjort til næste uddannelsesudvalgsmøde.

 

Kompetencespørgsmål ifm. fokuserede ophold (klin fys og BDA) v. Margrethe

Vil blive rundsendt til kommentering

 

Evaluering af A-kurserne -spørgsmål? V. Nina

De forelagte spørgsmål er diskuteret ved dagens møde og der er enighed om, at det må være op til den enkelte delkursusleder om man vil benytte spørgsmålene. (Se bilag)

 

Kompetenceevalueringsskemaer:

De fremsendte kompetenceevalueringsskemaer er gennemset og godkendt.

Karin vil sørge for at de sidste skema (CBD skema) vil blive lagt op på www.urologi.dk

 

Fælles møde med UAO og UKYL og udd. udvalget (fre 8/4-16…)

Der er foretaget brainstorm over mulige emner:

Overskrift: temperaturen på den urologiske hoveduddannelse.

Koordination/prioritering af uddannelse over for produktion. Tips og tricks. (Herunder vagtplanlægning, feedback fra øvrige speciallæger vedr. uddannelsessøgende, uddannelsesambulatorier).

Alle skal have et eksempel med uddannelsestiltag der er lykkedes i afdelingen.

 

Simulationstræning.

Uddannelse eller mangel på samme i benign urologi.

 

Det svære forløb.

Der skal tages kontakt til bestyrelsen for at koordinere emnet, så det giver mening i forhold til det møde som man planlægger fra bestyrelsens side.  Maiken vil stå for dette.

 

Eventuelt

Der er ud over mødet i januar og april planlagt nyt møde d 23. maj.