Referat uddannelsesudvalget Odense d. 20.juni 2018

Møde dato:
Onsdag, 20. juni 2018 – 16:15

Tilstede: Maiken Bjerggaard, Malene Niebuhr, Thomas Norus (referent).

Inviteret til dagens møde: Pernille Skjold Kingo (repræsentant og formand fra YDU)

Nyt fra regionerne:

Nord:

Der er slået 2 hoveduddannelses stillinger op. Der har ikke været nogen ansøgere.

Til efteråret bliver implementeret, 100% almen praksis i KBU fase II. Dette betyder, at der ikke kommer KBU læger i Aalborg. Der undersøges derfor p.t. om man kan få KBU læger i fase I.

Syd:

Der er slået 4 stillinger op. Der var 3 ansøgere. 2 stillinger blev besat.

Der er en hoveduddannelseslæge i Region Syd, der ønsker at overføre sit forløb til Region Øst.

Dette afføder en principiel diskussion om, hvad uddannelsesudvalget mener om overførsel af hoveduddannelsesforløb mellem uddannelsesregionerne.

Der er enighed om, at det har man principielt ikke nogen indvendinger imod, så længe det ikke påvirker uddannelsesmiljøet på de implicerede afdelinger.

Pr 1. september 2017 er der indført en regel, der betyder, at det ikke er muligt at få meritoverført sit uddannelsesforløb til nyt uddannelsesforløb, hvis det første forløb er opsagt. Desuden vil man blive prioriteret sidst i forhold til øvrige ansøgere ved ansøgning om nyt hoveduddannelsesforløb.

Øst:

Der er planlagt inspektor besøg på urologisk afdeling SUH, Roskilde/Næstved til gennemførsel i december 2018

Der er en del hoveduddannelsesforløb, der udsættes på grund af barsel.

YDU har indstillet Andrea Krug til junior inspektor i uddannelsesregion øst. Uddannelsesudvalget støtter op om dette. MB vil sørge for officiel indstilling af Andrea Krug til juniorinspektor.

Indstilling af nye medlemmer:

YDU indstiller Andreas Thamsborg som yngre læge i hoveduddannelse til uddannelsesudvalget.

Oplæg fra YDU vedr. revision af hoveduddannelsen:

I YDU har man drøftet, om man kunne indrette målbeskrivelsen, så den lever op til den virkelighed, man møder i klinikken under hoveduddannelsen. Således man får bedre mulighed for at opnå de kirurgiske kompetencer, der påkræves, uden at man skal gå på kompromis iht. en forringelse af uddannelsen.

På nuværende tidspunkt står målbeskrivelsens indhold ikke mål med varigheden af uddannelsen (5 år).

Man kunne derfor overveje, om det ville være relevant at reducere uddannelsestiden til 4 år.

Dette er man klar over kan være vanskeligt pga. bl.a. økonomiske årsager. Til gengæld, hvis man skal forsvare at uddannelsen skal være af 5 års varighed bør man gøre sig overvejelser om implementering af forbedringer i uddannelsen. Forslag hertil:

  • Implementering af besøg på fremmed afdeling (fellow-ship) i sidste del af uddannelsen
  • Indføre flere praktiske hands-on kurser i løbet af uddannelsen
  • Inddrage privathospitalerne i uddannelsen, således kompetencer i benign urologi opnås lettere

Desuden kunne de fokuserede opholds uddannelsesværdi forbedres. Forslag hertil:

  • Fokuserede ophold på relaterede afdelinger af min. 3 mdr. varighed med konkrete arbejdsopgaver, således reelle relevante kompetencer opnås under opholdet (evt skrive dem ind i målbeskrivelsen).

Ovenstående oplæg/forslag diskuteres og vil blive taget i betragtning i forhold til uddannelsesudvalget fremadrettet arbejde med revisionen af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i urologi.