Referat LUTS udvalgs møde 24/4 2022

Møde dato:
Søndag, 24. april 2022 – 10:00

Tilstede: Bettina Nørby (BN), Lotte Sander (LS), Charlotte Graugaard (CG), Rie Seiffert (RS), Tilde Carøe, Margrethe Andersen (MA, ref.)

  • Det blev drøftet og besluttet at arbejde videre med beslutningsstøtte værkstøj i forhold til BPH behandling.

Vi afsætter et hel dagsmøde til efteråret således det tidsmæssigt kan foreligges på DUS efterårsmøde. BN undersøger hvor meget af det materiale der foreligger fra Vejle, der er copyright og hvor meget vi må benytte som skabelon mm.

  • I forhold til temamøde for de urologisk afdelinger blev det besluttet at afvente til vi har færdiggjort beslutningsværktøj’et.
  • Forløbsbeskrivelser for LUTS i de forskellige regioner blev drøftet. Det synes som Midt er længst. Gentofte har netop færdiggjort flere forløbsbeskrivelser bl.a. for recidiverende UVI. Her anbefales eksempelvis at unge kvinder ikke skal cystoskoperes som led i udredning.

Gennem drøftelsen opstod der stor usikkerhed omkring anbefalinger omkring PSA måling og LUTS. Der viste sig betydelig diskrepans mellem de forskellige hjemmesider og CG tager fat i Michael Borre omkring processen vedr. ensretning af anbefalinger.

BN og MA erkendte et problem omkring forløbsbeskrivelser og region Syd, hvorfor det vil blive et fælles indsats område.

  • En oversigt over BPH behandlinger ligger nu på DUS hjemmeside. I den forbindelse blev det drøftet hvorledes vi får udbredt kendskab til dette. YDU er en mulighed, MA vil kontakte YDU formanden.
  • Ligeledes blev det drøftet omkring en stigning og bevågenhed omkring Freyers operation i DK. Lige nu er Gødstrup og Gentofte Fryer opererende henholdsvis robot ass. og åbent. RS kan oplyse at ventetiden er 13 mdr., der opereres 2 hver anden uge. LS vil kontakte Gødstup angående kapacitet. I den sammenhæng kunne MA referere fra møde omkring PAE i DK. RH og OUH har ventetid på 13 mdr. Skejby forventer at starte op fra september 2022. Vi har ensrettet vores kriterier til PAE bl.a. til 8o cc som minimum, medmindre særlige forhold taler for PAE. Der er opstået en gruppe af store prostata ,der ikke kan få PAE eksempelvis pga. dårlige kar forhold, disse og andre vil have brug for et alternativ tilbud f.eks. Freyer’s operation eller Ho-LeP som Vejle håber at kunne tilbyde en kapacitet på 40-50/år.
  • Endelig blev ”Vælg klogt” drøftet. Vejle skal som temamøde blandt speciallægerne drøfte hvilke opgaver der ikke skal løses eller kan løses på anden måde. Ingen urologisk afdelinger kan imødekomme den efterspurgte kapacitet på urologiske kompetancer.
  • Alle er bekymret omkring hvordan benign LUTS nu og i fremtiden skal varetages. Alt for få urologer og hvad med oplæring i de operative procedurer ?

Næste møde 24/10 2022 heldagsmøde: ”Udarbejdelse af beslutningsstøtte værktøj”

Ref. MA