Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde 18/6-2019 Odense, Plaza Hotel

Møde dato:
Tirsdag, 18. juni 2019 – 16:45

Tilstede: Thomas Norus, Andreas Thamsborg, Mette Zoffmann, Rikke Bølling Hansen (referent)

Fraværende: Nicolai Spjeldnæs, Maiken Bjerggaard, Margrethe Andersen

 

1) Nyt fra regionerne/alle

Alle HU forløb besat.

God deltagelse i FEBU skolen.

God stemning omkring de brede uddannelsesforløb som giver HU forløb på alle tre uddannelsessteder.

YDU sigter mod heldags symposium i relation til DUS.

Aktuelle uddannelsesforløb kører fint.

Ingen repræsentation.

Rekrutteringsproblemer til nogle af H-forløbene og introstillinger på de perifert beliggende afdelinger. Geografien er en udfordring for nogle afdelinger idet regionen er geografisk stor.

Aktuelle uddannelsesforløb kører fint.

FEBU skolen er godt besøgt og går godt.

2) Nyt fra hovedkursusleder /Margrethe

Ikke til stede

3) Nyt fra PKL/ Nicolai, Rikke

Rikke Region Øst:

PKL afdelingsbesøg har i år fokus på 1) Ansvar for egen læring samt 2) stresshåndtering.

I uddannelsesrådet har man talt en del om 12 tals pigerne som indimellem har det svært i deres KBU. Man vil forsøge at aktivere PKL-en for KBU herom og høre nærmere om eventuelle mulige indsatser.

Man har i uddannelsesrådet diskuteret overlevering af information afdelingerne imellem om de enkelte HU læger, mhp at den næste afdeling kan være opmærksom på eventuelle udfordringer / behov. Dette diskuteres videre på næste møde efter sommerferien.

Nicolai Region Nord: Ikke tilstede

4) opfølgning på pkt 4 fra sidste møde v Andreas

Sim Nord som er vært for og ansvarlig for det Teoretisk Fælleskirurgisk kursus er nu kommet med udkast til ny struktur (vedhæftet)

Fra urologernes side har man haft indvendinger imod at vores deltagelse i den nye struktur er skåret mærkbart ned. Denne indvending er også kommet fra de andre specialer. Samtidig var der dog også et stort behov for nytænkning af kurset.

Rikke vil vende det nye udkast med Margrethe og formentlig nikke til det nuværende udkast for at prøve det af. Underviserne fra urologien som aktuelt kommer fra RH, Herlev/Gentofte og fremover også Roskilde vil holde møde i august mhp at få udtænkt nye cases og eventuelle andre nye tiltag til undervisningen.

 

5) status på pkt 5 fra sidste møde – temadag 5 sept for kursusledere/Margrethe

Margrethe ikke til stede.

Alle deltagere i mødet noterer sig datoen.

Der foreslås oplægsholder med ny inspiration til delkursuslederne med nytænkning ift undervisning, materiale til forberedelse før kursus – (er det en god ide ?) mm

 

6) Junior inspektorer – status/øst og syd

Camilla Damkjær (afd læge Vejle) er junior inspektor fra Syd.

Uvist hvem der er i Nord og Øst.

Ifølge seneste referat mangler der senior inspektorer i Syd og Øst

Status om både junior og senior inspektorer må afklares ved næste møde.

 

7) Evt

Revision af målbeskrivelsen:

Der diskuteres overvejelser omkring revision af målbeskrivelsen.

Mulige deltagere til mødet omkring revision af målbeskrivelsen diskuteres:

– Hele uddannelsesudvalget

– En ekstra repræsentant fra YDU udover Andreas ?

– Evt flere uddannelsesansvarlige overlæger repræsenteret ?

– En leder (noget af tiden) for at få det perspektiv med ?

– Repræsentanter fra andre specialer som har lavet gode målbeskrivelser evt med indlæg ?

– repræsentanter fra videreuddannelsessekretariater evt med indlæg ?

– Flere repræsentanter fra DUS ?

Evaluering af hoveduddannelsesforløb:

Nogle yngre læger oplever det som et problem at HU lægernes evalueringer af uddannelsesstederne ikke reelt er anonyme evalueringer, som det hedder sig at de skulle være. Forslag om f.eks at samle evalueringerne til en gang årligt.

Har været diskuteret i YDU. Yngre Læger arbejder allerede med problematikken.

Næste møde:

Vi afventer input til dato fra formand Maiken Bjerggaard

Middagen blev serveret kl 18 inde i mødelokalet under selve mødet, hvilket fungerede meget fint. Deltagerne vil fremover gerne bede om hovedret og dessert i stedet for forret og hovedret 

Husk at notere :

D. 05.09.19: Temadag omhandlende hoveduddannelseskurserne

D 31.10- 01.11.19: Internat til revision af målbeskrivelsen

Referent: Rikke Bølling Hansen