Referat fra Generalforsamling 2016

Møde dato:
Fredag, 8. april 2016 – 9:00

Sted:             Herlev Hospital

Generalforsamlingen

1.                   Valg af dirigent
Ledende overlæge Peder Graversen, blev valgt til dirigent.

2.                   Formandsberetning
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Der blev holdt 1 min. stilhed for afdøde Flemming Lund og Helge Genster.

3.                   Kassererens beretning
Beretning blev godkendt uden bemærkninger.
Hvis der er spørgsmål til beretningen, bedes medlemmerne kontakte Lars Lund direkte.

4.                  Fastsættelse af kontingent
Der blev vedtaget kontingentstigning på 150 kr. Så kontingentet er fremadrettet på 900 kr./år.

5.                  Beretning fra Uddannelsesudvalget

Gennemgang ved Karin Andersen, da formanden ikke var tilstede.

Varsling af møde mellem uddannelsesudvalg, uddannelsesansvarlige overlæger fra hele landet og DUS bestyrelse.

Der bliver gjort opmærksom på problemer med uddannelse i basal/benign urologi, da dette efterhånden primært håndteres i privat regi.

Jakob K. Jakobsen foreslår afkortelse af HU med et år pga. ovenstående.

6.                  Spørgsmål til de skriftlige beretninger:

Der var ingen spørgsmål til : DaRenCa, DaPeCa, DaProCa, SPCG, Robot/Laparoskopiudvalget, YDU

Kodegruppe

Der er udkommet ny kodebog. Jørgen Bjerggaard gør opmærksom på ændringer og varsler om ny kode-app til smartphones, som er på trapperne. Har man ikke modtaget kodebogen på afdelingerne, kan der rettes henvendelse til bestyrelsen.

NUF afholdes i 2017 i Odense

DRG-udvalget

Formand Karsten Zieger foreslår afstemning om ensrettet kodning ved brug af robotkirurgi inden for nyre og prostata. Der er enighed blandt generalforsamlingens deltagere om, at det er et for omfattende spørgsmål til at træffe beslutning om på dagens generalforsamling og der opfordres i stedet til at emnet tages op på efterårsmødet, hvor der i så fald skal være afsat ordentlig tid til diskussion.

7.                   Valg :

Bestyrelsen:

Ulla Geertsen afgår som formand.

Jens Sønksen blev valgt som ny formand.

Lars Lund blev valgt som næstformand.

Søren Madsen blev valgt ind som kasserer.

8.                   Vedtægtsændringer:

Bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer:

  1. Ændring af bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen udvides med to medlemmer, hvoraf en skal være yngre læge (og en skal være medlem af uddannelsesudvalget?)
  2. Varighed for besættelse af formands- og næstformandspost. Ændres fra tre til to år.
  3. Den afgående formand associeres til bestyrelsen i et år efter aftrædelse.

Da der ikke var tilstrækkeligt antal deltagere ved generalforsamlingen til at gennemføre vedtægtsændringer drøftes forslagene i stedet. Der er umiddelbart opbakning til pkt. a og c, men flere ytrer bekymring over for forslaget om at afkorte formand- og næstformand

9.                   Indkomne forslag

10.                 Udnævnelse af Jens Thorup Andersen til nyt æresmedlem.

11.                 Uddeling af Medaclegat

Legatet gik til Sami Beji fra Herlev, som skal i gang med projekt vedr. sammenligning af konventionel cystoskopi med biopsi og konfokal laser endomikroskopi til diagnosticering af overfladisk blæreneoplasi.

12.                 Eventuelt

Ledende overlæge Hans Stimpel efterspørger ensrettethed ved ansættelsessamtalerne til hoveduddannelse i hele landet og foreslår, at der skal være to repræsentanter, der går igen i ansættelsesudvalgene i de tre ansættelsesregioner.