Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 1. februar 2016 i Odense

Møde dato:
Mandag, 1. februar 2016 – 17:30

Deltagere: Ulla Geertsen, Jens Sønksen, Lars Lund

Afbud: Michael Borre og Trine Møller Hansen

Referent: Ulla Geertsen

1. Referatet godkendt tidligere ved rundsending til bestyrelsen
2. Planlægning af forårsmødet:
Mødet finder sted i Herlev den 8.4.16, hvorfor ledige tillidsposter skal være udmeldt ca. 1.3 og vedtægtsændringer ca. 15.3. Dagsorden til GF skal foreligge senest 28.3.

Der var en drøftelse af de vedtægtsændringer, bestyrelsen finder relevante qua forandringsprocessen og udfordringer med at de kan godkendes, hvis ikke tilstrækkelig antal medlemmer deltager i Forårsmøde og Generalforsamling. Bestyrelsen er klar over, at en ekstraordinær generalforsamling kan blive nødvendig på et senere tidspunkt.

I forhold til bestyrelsens aktuelle sammensætning skal der vælges ny formand, næstformand og kasserer, og hvis vedtægtsændringer er mulig da yderligere to menige medlemmer.

Der var drøftelse af udfordringer med udstilling i forhold til visse firmaers interne regler om at kende detaljer i programmet allerede nu, hvilket ikke er muligt, da deadline for abstracts først er 1.3. Det er ikke muligt for bestyrelsen at gøre noget ved dette på nuværende tidspunkt.

Årets fest i DUS bliver i Domus Medica den 8.4 om aftenen.
3. E-Kursus:
Astellas har givet tilsagn om at sponsorere mødested og forplejning til kurset. Der planlægges med to emner: ½ dag med kræftpakkeforløb og ½ dag med fokus på nyretransplantationer.

Jørgen Bjerggaard fra Skejby sammensætter program for kræftpakkeforløb. Bestyrelsen arbejder på at få repræsentanter fra alle 3 nyretransplantationscentre til at komme med indlæg.

4. Drøftelse af rollen som formand/næstformand, taget under pkt. 2 i forbindelse med drøftelse af bestyrelsens sammensætning og medlemmernes funktioner. Yderligere informationer vil blive fremlagt til Generalforsamlingen.
5. Evt. vedtægtsændringer vedrører især bestyrelsens sammensætning og varigheden for deres deltagelse som bestyrelsesmedlemmer.
6. Evt. mødeplanlægning mellem bestyrelsen og andre nøglepersoner.

Bestyrelsen har tidligere afholdt et møde med de ledende overlæger fra de urologiske afdelinger og har varslet, at et tilsvarende møde ville blive planlagt sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger.

7.Forespørgsel fra DKS vedr. dansk co-editorer på Scandinavian Journal of Surgery. Bestyrelsen har vurderet, at det vil blive vanskeligt at finde en repræsentant, som vil kunne understøtte dette tidsskrift, hvilket er meddelt Jesper Durup fra DKS.
8.  Anmodning om medlemskab fra Christian Fuglesang Skjødt Jensen. Christian bydes velkommen som medlem af DUS

9.Eventuelt.

Der var atter en diskussion om, ”endorsement” af EAU guidelines.

I denne forbindelse er det vigtigt at slå fast, at DUS har egne retningslinjer og guidelines, som er udarbejdet af danske eksperter og tilpasset nationale forhold. De nationale guidelines er lex superior internationale retningslinjer og guidelines. Bestyrelsen ønsker blot, at der er mulighed for, at DUS’ nationale guidelines kan læne sig op af EAU’s, hvis det forekommer relevant, hvorfor vi anbefaler, at DUS tilslutter sig disse.

Efterårsmødet bliver den 11.11.16 på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Ulla Geertsen, 15.02.16