Referat fra bestyrelsesmøde 30. april 2019 kl. 11.00 – 14.00, Hotel Plaza i Odense

Møde dato:
Tirsdag, 30. april 2019 – 11:00

Deltagere: Jens Sønksen, Maiken Bjerggaard, Søren Madsen, Lars Lund og Mikkel Fode (referent)

Afbud: Michael Borre og Pernille Skjold Kingo

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  1. Implantater i urologien: Bestyrelsen foreslår at alle implantater, der kirurgisk implanteres i mennesker skal registreres i implantatregisteret. Undtaget er fremmedlegemer, der rutinemæssigt udskiftes. Det vil i praksis sige, at nefrostomi-, JJ-, suprapubiske- og urethrale blære-katetre skal undtages. Derudover foreslår bestyrelsen også at guldmarkører i forbindelse med strålebehandling er undtaget.
  2. Opdatering af national kliniske retningslinjer for urininkontinens: Baseret på de svar bestyrelsen har modtaget fra medlemmer er der sendt dokument til sundhedsstyrelsen med kommentarer.
 2. Økonomi for Dansk Urologisk Selskab
  Diskussion: Der foreligger nu udkast til foreningens regnskab for 2018. Dette diskuteres og godkendes af bestyrelsen i sin nuværende form.
  Action: Regnskabet skal sendes til godkendelse hos foreningens professionelle revisor og den lægelige revisor. Jf. foreningens vedtægter vil det endelige regnskab blive præsenteret for foreningens medlemmer på generalforsamlingen.
  Ansvarlig: Søren Madsen og Susanne Buur
 3. Årsmøde
  Diskussion: Planlægningen af næste årsmøde den 15. – 16. november 2019 fortsættes. Der udarbejdes tentativt overordnet program. Der er adskillige forslag til symposier og state-of-the-art foredrag.
  Action: Der tages kontakt til potentielle sponsorer og foredragsholdere.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen
 4. Tovholder for LUTS gruppe under DUS
  Diskussion: Som besluttet på seneste bestyrelsesmøde ønsker bestyrelsen at oprette et LUTS udvalg. Relevante formandskandidater er adspurgt og der er udtrykt interesse.
  Action: Der tages officielt kontakt fra DUS jvf. ovenstående og der vil blive arbejdet videre på sammensætning af gruppen.
  Ansvarlig: Susanne Buur.
 5. Styrelsen for patientklager – oversigt over specialer med tilhørende fagområder
  Diskussion: Styrelsen for patientklager er ved at udarbejde en oversigt over specialer med tilhørende fagområder. I den forbindelse er der rettet henvendelse til DUS for at beskrive hvad urologi består af.
  Action: Den urologiske specialeplan fremsendes til Styrelsen for patientklager. Ansvarlig: Susanne Buur.
 6. Informationsindsats om HPV-vaccination
  Diskussion: Sundhedsstyrelsen har siden 2017 kørt en informationsindsats om HPV- vaccination – til indsatsen er knyttet et netværk af organisationer og foreninger. I anledning af at drenge også får tilbud om HPV-vaccination er DUS blevet inviteret med i netværket.
  Action: Bestyrelsen er enige om at DUS’ logo kan benyttes i ovenstående sammenhæng. Bestyrelsen vil desuden rette henvendelse til de børneurologiske afdelinger samt DaPeCa for at undersøge om der er en person i Dansk Urologi med interesse i at deltage i netværket.
  Ansvarlig: Mikkel Fode
 7. Eftermiddagsmøde om vidensdeling af de nyeste forskningsresultater
  Diskussion: Danish Comprehensive Cancer Center (etableret i 2017, som en del af Kræftplan IV) ønsker at etablere et samarbejde om formidling af forskningsresultater med de videnskabelige selskaber. Som led i dette er DUS blevet inviteret til at deltage i et møde den 15. maj.
  Action: Det vurderes vigtigt at Dansk urologi er repræsenteret i samarbejdet.
  Ansvarlig: Michael Borre
 8. Kommissorium for nationalt behandlingsfællesskab for nyrekræft
  Diskussion: Danske Regioners bestyrelse har besluttet, at der skal etableres et mere forpligtende samarbejde mellem regionerne på kræftområdet hvor der etableres forpligtende, nationale behandlingsfællesskaber. På den baggrund har sundhedsdirektørkredsen besluttet, at der oprettes et nationalt behandlingsfællesskab inden for nyrekræft.
  Action: Bestyrelsen tager dette til efterretning. DUS er ikke inviteret med i arbejdet hverken via bestyrelsen eller de relevante DMCG grupper. Dog er dansk urologi repræsenteret i arbejdet via de ledende overlæger på landets afdelinger. Ansvarlig: Der er ikke nogen konkret opgave tilknyttet ovenstående.
 9. Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende blære- og urotelialkræft
  Diskussion: Bestyrelsen arbejder videre med at identificere en kvalificeret kandidat.
  Action: Der arbejdes fortsat på at identificere kandidater.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen.
 10. Invitation til at deltage i styregruppe om udbredelse af dagkirurgi i Danmark
  Diskussion: Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK) har i samarbejde med Danske Regioner og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram indledt et arbejde omkring dagkirurgi i Danmark. Det er besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af interessenter fra kirurgiske selskaber, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Danske Regioner, RKKP og DSDK. DUS er blevet inviteret til at stille med en repræsentant.
  Action: Bestyrelsen vil afsøge mulige urologiske kandidater til deltagelse i arbejdet. Ansvarlig: Hele bestyrelsen.
 11. Forespørgsel vedrørende de sagkyndige, der bruges af Styrelsen for Patientklager i forbindelse med klagesager
  Diskussion: De Lægevidenskabelige selskaber har fået en forespørgsel fra Lægeforeningen vedr. de sagkyndige, der bruges af Styrelsen for Patientklager. Der spørges til i hvilket omfang selskaberne er involveret i, hvem der bliver ansat som sagkyndige og om hvordan selskaberne oplever ordningen.
  Action: DUS bliver adspurgt før ansættelser af sagkyndige. Dette er dog overordnet og bestyrelsen har ikke kendskab til enkeltsager. Derfor er det vanskeligt at svare konkret på hvordan ordningen fungerer.
  Ansvarlig: LVS informeres om holdningen ved Susanne Buur.
 12. Eventuelt
  Per Bagi er udnævnt til rådgivende sagkyndig urolog i sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen ønsker tillykke og ser frem til samarbejdet.