Referat for bestyrelsesmøde 10. oktober 2018

Møde dato:
Onsdag, 10. oktober 2018 – 10:00

Referent: Mikkel Fode

 

Hotel Plaza, Odense, kl. 10.00 – 14.00

Deltagere: Jens Sønksen, Michael Borre, Lars Lund, Søren Madsen & Mikkel Fode Afbud: Maiken Bjerregaard & Pernille Skjold Kingo

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
  1. Spørgeskema til foreningens yngre læge medlemmer har været udsendt. Derer stemning for at man i fremtiden arrangerer heldagssymposier forud for DUS årsmødet som erstatning for E-kurset. DUS støtter denne ide og forventer at YDU arbejder videre på projektet og leverer en plan for 2019.
   Ansvarlig: Pernille Skjold Kingo
  2. Peder Graversen har takket ja til at indtræde i Ankenævnet for Patienterstatninger. Parterne er adviseret.
  3. Gitte Hvistendahl Møller, Aarhus Universitetshospital, indtræder som repræsentant for DUS i arbejdsgruppen vedrørende DSD.
  4. Det har ikke været muligt for reservelæge Kasper Berg at opnå økonomisk støtte andet sted. I henhold til beslutningen på sidste møde bevilliges derfor Kr. 5.534 DKK til flybillet i forbindelse med udvekslingsophold på University of Michigan. Bevillingen betinges af, at Kasper Berg hjælper med til udarbejdelsen af det fremtidige samarbejde mellem Dansk Urologi og University of Michigan. Bestyrelsen arbejder videre på et formaliseret samarbejde mellem Dansk Urologisk Selskab og University of Michigan.
 2. Færdigplanlægning af Efterårsmøde 2018
  Diskussion: Programmet gennemgås endnu engang. Det er lykkes at få 3 sponsorerede symposier og der er er fundet talere til de to state-of-the-art sessioner samt moderatorer til de to abstract sessioner. Det har desværre ikke været muligt at finde en EAU taler da vores årsmøde falder sammen med EMUC i Amsterdam.
  Diskussionen omkring Urologi 2025 vil foregå i grupper og som plenum-diskussion for at få input fra medlemmerne.
  Action: Programmet færdiggjort – se bilag 1.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen
 3. Endelig dagsorden til Generalforsamlingen
  Diskussion: Der foreligger skabelon for dagsorden. Enkelte spørgsmål afklares idet der diskuteres æresmedlemmer, de udsendte vedtægtsændringer og nye medlemmer til Uddannelsesudvalget. I forhold til sidstnævnte indstilles Andreas Thamsborg, Roskilde og Mette Zoffmann, Vejle. Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Action: Dagsorden udsendes. Denne samt detaljer vil blive præsenteret til generalforsamlingen.
Ansvarlig: Susanne Buur

 1. Udvælgelse af abstracts
  Diskussion: Der er indkommet 16 glimrende abstracts. De accepteres alle til præsentation.
  Action: De accepterede abstracts vil blive inddelt i ”benigne” og ”onkologiske”. Alle indsendere vil blive orienteret.
  Ansvarlig: Lars Lund inddeler abstracts og Susanne Buur informerer forfatterne.
 2. Medac-legatet
  Diskussion: Der er indkommet to ansøgninger til Medac-legatet. Disse drøftes i bestyrelsen og der er enighed om hvem der skal modtage legatet.
  Action: Medac orienteres og vinderen præsenteres på generalforsamlingen den 9/11/18. Ansvarlig: Susanne Buur sender meddelelse til Medac.
 3. Danehoffet
  Diskussion: Danehoffet har været en succes både fagligt og administrativt. Der rettes stor tak fra bestyrelsen til Karin Andersen, Claus Dahl og Nikolai Spjældnæs for deres store indsats og engagement. Bestyrelsen er enige om at fortsætte i den nuværende model med kursustilmeldinger for både læger og firmarepræsentanter. Dvs. DUS fortsat står som garant for Danehoffet. Det er bestyrelsens vurdering at dette er den bedste måde at sikre dette glimrende arrangement.
  Action: Lars Lund vil være repræsentant fra DUS i forhold til Danehoffet.
  Ansvarlig: Hele bestyrelsen
 4. Revidering af den obstetriske guideline “Nyresygdomme og graviditet” under DSOG’s regi.Diskussion: DSOG har spurgt til en repræsentant for DUS til sparing i forhold til opdatering af denne guideline. Overlæge, Allan Ryhammer, Aarhus Universitetshospital har tidligere været urologisk repræsentant. Der er enighed om at vi vil spørge Allan Ryhammer om han vil fortsætte dette arbejde.
  Action: Allan Ryhammer kontaktes omkring dette.
  Ansvarlig: Michael Borre.
 5. “PARP hæmmer”
  Diskussion: Siden sidste møde har DUS været i kontakt med diverse interessenter i PARP- sagen. Der har ikke været væsentlig udvikling. Strategien er uændret i forhold til seneste referat.
  Action: Der er planlagt møde mellem DUS og Sundhedsstyrelsen den 24/10/18. Bestyrelsen er enige om at allokere midler til fortsat advokatbistand i sagen.
  Ansvarlig: Jens Sønksen og Michael Borre
 6. Indmeldelsesprocedure

Diskussion: Den nuværende procedure hvor ansøgninger fra nye medlemmer skal læses igennem af samtlige bestyrelsesmedlemmer og diskuteres på et bestyrelsesmøde vurderes at være utidssvarende. Desuden har den – senest i forbindelse med EAU – vist sig noget ufleksibel mht. optagelse.

Action: Der er enighed om at man i fremtiden kan nøjes med at ansøgninger ses igennem af et enkelt bestyrelsesmedlem og at man kun i tvivlstilfælde skal diskutere dette i hele bestyrelsen. Det er bestyrelsens vurdering at dette kan tillades indenfor de nuværende vedtægter idet et enkelt medlem kan vurdere ansøgninger på bestyrelsens vegne. Ansvarlig: Mikkel Fode

10. Anmodning om medlemskab

Der er kommet anmodninger om medlemskab fra Julie Midtgarden, Mia Lund Madsen, Alexander Nolsøe og Frederik Jacobsen. Alle ønskes velkommen i foreningen.

11. Eventuelt

DUS har modtaget en ansøgning om 4.750 kr. fra den Aarhusianske studenterforening ”GO Aarhus” til et symposium om kliniske problemstillinger og forskning indenfor sexologi. Bestyrelsen finder at det er udenfor foreningens område at finansiere omtalte aktivitet.

Bestyrelsen ønsker at der fortsat afholdes et speciale-specifikt urologisk forskningskursus og der planlægges et i slutningen af foråret 2019. Det vil snart blive annonceret på hjemmesiden. Alternativet til det speciale-specifikke kursus ville være at kommende urologer skulle modtage forskningstræning sammen med kursister fra andre specialer.