Referat af bestyrelsesmøde – Odense 8. marts.

Møde dato:
Torsdag, 8. marts 2018 – 16:15

Tilstede: Maiken Bjerregaard, Margrethe Andersen, Karin Andersen, Malene Niebuhr, Nicolai Spjeldnæs, Thomas Norus (referent)

 

1) Godkendelse af referat

Seneste referat godkendt uden anmærkninger.

2) Regionerne rundt incl PKL

Region Syd:

Der har igen været slået et hoveduddannelsesforløb op, men der har desværre ikke været ansøgere.

Man afsøger muligheden for, hvordan man kan tilpasse uddannelsesblokkene, så man kan tiltrække ansøgere.

Der er række hoveduddannelsesforløb som går ud i phd forløb.

Der er et hoveduddannelsesforløb, der blev afbrudt i region syd. Vedkommende er nu opstartet et hoveduddannelsesforløb i region Nord.

Det er en udfordring, at der er så mange huller i uddannelsesforløbene, at man har set sig nødsaget til at ansætte medicinstuderende på afdelingen i OUH.

Der er givet afslag på, at man kan have KBU forløb på afdelingen i OUH.

Region Nord:

Der har været ansættelsessamtaler d 7/3-18 for genopslag af 2 stillinger. Der er i foråret i alt opslået 5 stillinger, hvoraf 4 blev besat.

Skejby har netop haft inspektorbesøg. Det var overordnet en meget positiv oplevelse, med kun få bemærkninger. Der er fremsendt rapport.

Alle hoveduddannelsesforløb med Skejby som højt specialiseret enhed er besat.

Der er fortsat vakante hoveduddannelsesstillinger med Aalborg som højt specialiseret enhed.

Der er besat et hoveduddannelsesforløb, hvor Viborg indgår. Der er besat en introduktionsstilling i Viborg.

Der er fortsat bekymring for uddannelsen i Viborg. Der pågår fortsat arbejde mhp. at optimere uddannelsesmiljøet i regionalt regi.

Alle uddannelsesstillinger i Holstebro er besat.

 

Region øst:

Der er ansættelsessamtaler d 9/3-2018.

Der er 10 ansøgere til 4 stillinger. En ekstra stilling er slået op fordi en uddannelsessøgende har opsagt sin stilling for at søge nye udfordringer uden for det offentlige sygehusvæsen.

Der er ingen problematiske uddannelsesforløb.

Vi er i region Øst ramt af mange barselsforløb som gør det svært at få hverdagen til at hænge sammen. Derudover er vi udsat for at mange i HU-forløb samtidig har en deltids-forskerstilling, som forlænger deres ansættelser og nedsætter antallet af læger i afdelingen.

Derfor er der nu truffet en principbeslutning at der ikke længere gives accept til disse stillinger. Hvis man takker ja til et HU-forløb skal det gennemføres som oprindelig planlagt på 5 år.

Per 1. maj kommer der nye visitationsregler i Region H, der betyder at alt akut urologi skal til Herlev Hospital.

 

3) status på hovedkurser/ v. Margrethe

Der er for 2018 søgt om 5 ekstra færdighedskurser, så der i alt udbydes 18 hoveduddannelses kurser i 2018 med vanligt 13.

Der er ansøgt om 1,295 mio. kr. Der er blevet tildelt 1,145 mio. kr. Således en reduktion på 15 % i forhold til det ansøgte. Budget synes dog at kunne hænge sammen trods dette.

4) status Danehoffet/ v. Karin

Dane Hoffet strukturen ændres. Fremover bliver det nu DUS der udbyder Dane hoffet til afdelinger og samarbejdspartnere.

DUS køber ydelser til sekretærbistand og ydelser fra afd. L OUH

Der vil fremover være og 24 lægepladser og 24 pladser til samarbejdspartnere.

De lægefaglige ansvarlige i Dane Hoffet er: Karin Andersen, Nicolai Spjeldnæs, Claus Dahl.

Emner for Dane Hoffet:

Hydronefrose, udredning og behandling.

Obstruktiv LUTS

Børne Urologi.

Live surgery: TRUS med biopsi. Laparoskopisk robot assisteret Pyeloplastik,                                       TUR-P, TUIP og sachses.

 

5) Nyt fra formanden.

Nina Raa Rasmusen ønsker at træde ud af uddannelsesudvalget som ad hoc medlem.

Der mangler junior inspektorer i Region Øst. Man ønsker forslag til kandidater.

Der mangler forslag til inspektorer i Region Øst. Man ønsker forslag til kandidater.

Mødet d. 25/4 2018 aflyses.

6) Fremtidens uddannelsesudvalg (hele udvalget skifter snart igen…)/ diskussionsoplæg v. Maiken

KA,TN,MN medlemskab af hoveduddannelsesudvalget udløber april 2019.

Det aftales at MN kontakter YDU mhp indstilling af læge i hoveduddannelse som kandidat til medlem af uddannelsesudvalget.

Vi overvejer at trække KA fra uddannelsesudvalget til GF i efteråret mhp at sikre kontinuiteten i udvalget. Man vil allerede nu se om efter kandidater.

 

7) opstart på revision af HU målbeskrivelse…   🙂   ….

Der skal indledes med et forarbejde mhp. selve formen for målbeskrivelsen. Dette vil blive vil man tage hul på ved næste uddannelsesudvalgsmøde.

Der er enighed om at selve udarbejdelsen af målbeskrivelsen bør gennemføres ved internat.