Referat af bestyrelsesmøde den 26.04.2022

Møde dato:
Tirsdag, 26. april 2022 – 13:00

Deltagere:    Lars Lund, Michael Borre, Helle Handler Petersen, Sara Tolouee, Peter Østergren, Karin Andersen, Ulla Joensen
Sted:             Online
Afbud:          Ingen
Referent:      UJ
1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2022
Godkendt af DUS bestyrelsen.
Action: Lægge på hjemmeside, sendes til Torben.
Ansvarlig: UJ
2.     Information fra formand
Det er vigtigt at vi opdaterer hjemmesiden, så medlemmer kan følge med.
Overlæge Mia Gebauer er udnævnt til ny inspektor. Bestyrelsen takker for at tage imod denne opgave.

Medicin tæt på er nyt tema for vælg klogt under LVS, UJ deltager i workshop om forbedring af mulighed for udleveringspligtig medicin fra hospitaler.

LL har været med de seneste år som bindeled til bestyrelsen i patientforeningen Nyreforeningen, og herunder deltaget i legatuddeling sammen med bl.a. nefrologer. HH har tilbudt at overtage den opgave, da LL har meddelt at det er sidste år han deltager i dette arbejde.

Udvalgte patientvideoer fra EAU er oversat med hjælp fra Aalborg og LL har godkendt den oversatte tekst. De skal på EAUs hjemmeside og DUSs. ST kan være bindeled, som medlem af Patientinformation projektet under EAU.

Kirurgisk forum: Der er lagt op til en beskrivelse af de langvarige godkendelsesforløb for udenlandske lægers arbejde i DK.

Der er kommet forespørgsel om behandlingsmuligheder for personer, der har mistet penis, og hvorvidt DUS kan stille behandlingsgaranti i sådanne situationer. Dette ligger udenfor DUSs opgaveområde.

SST har meddelt at de ikke kan afsætte ressourcer til gennemgribende revision af specialeplanen. Dette kan DUS kun beklage, da der er flere områder som trænger til revision. Området med rekonstruktion af urinveje trænger sig på i denne sammenhæng, og vi må arbejde videre med SST om de enkelte områder, der kan revideres.

Torben Kjær er udpeget af DUS og har accepteret at blive indstillet som DUS repræsentant i Medicinrådet indenfor prostatacancer.

Action: LL taler med Torben om opdatering af hjemmeside. LL meddeler nyreforeningen at HH overtager. LL sætter ST cc på korrespondance om oversatte patientinformationer. LL har opgaven med kirurgisk forum og siger til, når han har brug for sparring. LL svarer på forespørgsel om personer som har mistet penis. LL laver udkast til brev til SST om specialeplanen og sender udkastet rundt i DUS bestyrelse.
Ansvarlig: LL, ST, Torben

3.     Nyudpegning af et medlem til DUS repræsentant i Medicinrådets fagudvalg vedr. blære- og urotelialkræft

Action: LL adspørger egnede kandidater og melder tilbage.
Ansvarlig: LL

4.     Deltagelse i udvalgsarbejde – frihed til forberedelse
Bestyrelsen finder at det er nødvendigt at tænke lægers klinisk virke som mere bredt og ikke udelukkende mødet med patienter. Der er organisatorisk arbejde, forskning, og meget andet som skal varetages af klinisk arbejdende læger. Bestyrelsen finder, at det bør være sådan, at arbejde med f.eks. DUS møder eller i Medicinrådet er opgaver man påtager sig efter aftale med sin leder og så får fri til det arbejde. Bestyrelsen vil tage emnet op ved DUS årsmøde med ledende overlæger. MB kommer med til LVS årsmøde og vil ved præsentation om klinisk forskning også fokusere på balance mellem drift og andet arbejde. Der forlyder, at nogle regioner har afsat midler og tid til sådanne opgaver.

Action: Referat af møde med LVS skal være på dagsordenen til næste DUS møde.
Ansvarlig: LL

5.     Planlægning af efterårsmøde
Scandic i Kolding er booket til 18.-19. november. Det foreløbige budget ser ud til at holde.  Der diskuteres emner til mødets symposier.

Action: Der skal mail ud til medlemmer om datoer for DUS samt abstract deadline. Emner og hovedspeakers til symposier skal være på plads inden udgangen af uge 19.
Ansvarlig: LL, øvrige BM medlemmer

 

6.     Urologi 2025
se ovenstående
Action: sende udkast ud til bestyrelse
Ansvarlig: LL og PØ

 

7.     Transperineale prostata biopsier

I regi af DaPRoCa udarbejdes der aktuelt klinisk retningslinje vedr. anbefaling af transperineale biopsier i stedet for transrektale. KA oplyser at der er planer om kursus på Danehoffet i år med dette som tema.

Action: DUS kan i samarbejde med Da ProCa se på mulighederne for afholdelse af kursus

Ansvarlig: MB og PØ

8.     Symposium ”overvægt som sygdom”/v. Helle

HH resumerer møde ved LVS som skulle munde ud i en fælles lægelig holdningserklæring om hvorvidt fedme skal betragtes som kronisk sygdom. Det mundende ud i en vigtig diskussion med inputs fra mange forskellige specialer og selskaber. Området berører os alle og vil gøres det i stigende grad. Usikkert hvad næste skridt bliver. MB nævner ObiCare som aktør.

Action: Ingen

Ansvarlig:

9.     Skal DUS betale udgifter til FEBU eksamen for medlemmer som tidligere/v. Ulla

Action: DUS finder det vigtigt at støtte videreuddannelse og certificering på højt internationalt niveau. DUSs holdning er, at FEBU certificering er i de enkelte afdelingers interesse og vi vil diskutere dette til mødet med de ledende overlæger.

Ansvarlig: bestyrelsen

 

10.  Diverse vedr. DUS hjemmeside/v. Ulla

Der er flere idéer til fornyelse og forbedring af hjemmesiden. Indtil videre holder vi det til opdateringer.

Action: Ingen

Ansvarlig:

 

11.  Oversættelser af EAUs patientmateriale/v. Ulla

Action: Se under punkt 2.

Ansvarlig: LL og ST

 

12.  Nye medlemmer

Ansøgninger fra 4 nye medlemmer, 1 har ikke lavet motiveret ansøgning med CV og opfordres til at genindsende efter inklusion efter formkravene.

Action: Dus byder velkommen til de 3 nye medlemmer:  Ahmed Salih Mahdi Al-Sabbagh; Emil Mieritz; Bjarke Søndergaard

Ansvarlig: LL

 

13.  Evt.

Uddannelsesudvalg ved KA: der er behov for opsupplering akut fra samtlige regioner og DUS bestyrelse godkender hermed at uddannelsesudvalget konfigurerer sig på ny uden at dette kan nå at komme til afstemning på generalforsamlingen. Målbeskrivelsen bliver lagt på DUSs hjemmesiden så snart den er klar. Der er en ny faglig profil efter introduktionen som er godkendt af alle regioner og afdelinger. Der er separate kompetencekort som kan justeres årligt ud fra hver region. Det er ønsket fra alle selskaber samlet at SST træder i karakter og laver en skabelon og vejledning på tværs af alle specialer.

Fellowships ved ST: YDU har diskuteret at dette er en fantastisk mulighed, men at fokus på fellows presser uddannelseslæger.

Kassen ved UJ: kassereren skal vide hvad det er for udvalgsmøder, der søges om refusion for, inden det kan godkendes betalt af DUS.

LL oplyser at der er planer om et temanummer i UFL om urologi.

SST møde om omskæring er udsat. LL og Yazan deltager.

 

Action: Målbeskrivelsen bliver lagt på DUSs hjemmesiden så snart den er klar (KA).

LL kan afsøge muligheder for at imødegå bekymringer om fellowships og uddannelse i udvalget.

UJ skriver til udvalgene under DUS.
Ansvarlig: KA, LL