Referat af bestyrelsesmøde den 14.06.2022

Møde dato:
Tirsdag, 14. juni 2022 – 13:00

Sted:Hotel Knudsens Gaard MB
Deltagere: LL, PØ, KA, ST, UJ, HH
Afbud: MB
Referent: UJ

Dansk Urologisk Selskab

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26. april 2022 Action: Godkendt af alle
 2. Information fra formand Peder Graversen stopper i ankenævnet for patienterstatningen, vi takker for mange års arbejde her. DUS eftersøger en ny kandidat.
  Lisbeth Salling stopper i rekonstruktionsgruppen i NUF, Henning Olsen har ligeledes trukket sig. Vi takker begge for mange års utrætteligt arbejde. DUS foreslår Helene Jung og Alicia Martin Poulsen som nye medlemmer og begge har accepteret. DUS takker for dette.
  Ipsen legat uddeles igen til efteråret, 150.000 kr.
  Medac forhøjer legat til 25.000 kr. per år.

  Vi må opfordre til at alle afdelinger indsender til vores sekretær i lægeforeningen Lene Tilgreen Nielsen, ltn@DADL.DK, mht. information om hvem der er uddannelsesansvarlige og UKYL på afdelingerne, da denne information åbenbart er svært tilgængelig. På den måde er listerne altid opdateret.

  DUS opfordrer alle til at tjekke jævnligt på DUS hjemmeside www.urologi.dk om kurser, etc.

  DUS er bekendt med kapacitetsudfordringer indenfor nyrecancer i DK. Vi afventer stadig svar fra sundhedsstyrelsen om resultater fra processen om specialeplanen af nyrekirurgi samt prostatakirurgi i DK.

  Action: DUS rykker angående den proces som er i gang m sst, så vi kommer videre snarest. Ansvarlig: LL, UJ.
  Action: Legatmodtagere fra sidste år skal kontaktes mhp. oplæg til sidst i GF til november Ansvarlig: UJ

  Action: Spørge Torben om han har brug for hjælp til hjemmesiden. Ansvarlig: KA

 3. Planlægning af efterårsmøde Action: Overordnede symposier og temaer til efterårsmøde 2023 skal planlægges sammen med mulige sponsorer allerede til Nov-Dec 2022.
  Ansvarlige: alle
  Action: Ved mødet til august: der skal skrives ud med abstract deadline, invitation af speakers Ansvarlige: alle

  Action: Skrive til oplægsholder om nyre tx (UJ) samt evt. skrive om EAU symposium kan indeholde dette.
  Action: Der skal laves et standardbrev på engelsk og dansk med invitation af speakers, skal i drejebogen til efterårsmødet. Ansvarlig: UJ

 1. Urologi 2025 PØ sammenfatter slides fra sidste efterårsmøde, der sendes spørgeskema til alle afdelingsledelser og uddannelsesansvarlige.
  Action: PØ sender rundt til gennemsyn
  Ansvarlig: KA, ST (opdatering af uddannelsesansvarlige og UKYL i de forskellige afdelinger)
 2. DaBlaCa kursus TUR-B for yngre læger Er meldt ud til DUS medlemmer. Vi fortsætter som nuværende med at LL sorterer i hvilke kurser der meldes ud til medlemmer – typisk kun nationale danske kurser og NUF kurser. Action: ingen
 3. NUF DUS var repræsenteret på NUF kongressen 2022 i Helsinki, der er et arbejde i gang med modernisering af NUF. DUS arbejder med konstruktive forbedringsforslag til fremtidens NUF ”Make NUF great again”.

  Action: Informationsoplæg til efterårsmødet om NUFs udvikling. DUS ønsker og feedback til NUF skal på dagsorden til DUS BM til August.
  Ansvarlig: LL, Lene

 4. Udpegelse af medlem til medicinrådet (prostatakræft) Ulla Joensen er godkendt som DUS repræsentant til fagudvalget om urotelcancer. Der mangler stadig en til prostataudvalget – det er vanskeligt med de strenge habilitetskrav.
  Action: DUS forespørger ny kandidat om prostata
  Ansvarlig: LL
 5. Nye medlemmer Der er ansøgninger fra 2 nye medlemmer. Varmt velkommen til Julie Peitersen og Mikael Heering.
  Det viser sig at man på Lægeforeningens hjemmeside ikke kan se at ser skal sendes ansøgning og CV.
  Action: På LFs hjemmeside skal tilføjes at ansøgningsproces er via urologi.dk
  Ansvarlig: KA hjemmeside, LL byder velkommen til medlemmer
 6. Evt. KA orienterer. Der er stor tilslutning fra hele landet til Danehoffet. Sponsorater diskuteres. Danehoffet. Alle lægekursist- og vejlederpladser besat. 14 YL og 13 speciallæger. Industrikursister viser stor interesse, der deadline 23/6.

  Uddannelsesudvalg. KA orienterer. Næste møde med konstituering 16/6 Hotel Plaza i Odense: Alle regioner har fundet repræsentanter og suppleanter (hjemmesiden opdateres efter konstituering). Action: faktura skal sendes til sponsorer og deltagere Ansvarlig: KA, UJ, lægeforeningen