Referat af bestyrelsesmøde den 11.10.2022

Møde dato:
Tirsdag, 11. oktober 2022 – 13:00

Deltagere: Lars Lund, Michael Borre, Ulla Joensen, Peter Østergren, Sara Tolouee, Helle Handler
Sted: Hotel Odeon, Odeons Kvarter 11, 5000 Odense C
Afbud: Karin Andersen
Referent: Ulla Joensen

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 31. august 2022 Godkendt
  Action: Lægges på hjemmeside Ansvarlig: UJ, Torben
 2. Information fra formand Der orienteres om diverse forespørgsler fra LVS og besvarelser herpå.
  • Der er lavet en opdateret mail liste af de 4 DUS repræsentanter i LVS
  • Ingen ændringsønsker til grupperingslogikken for DRG2024
  • Holdningserklæring vedrørende overvægt
  • Vælg klogt: 1) medicin tæt på og 2) antibiotika til luftvejsinfektioner
  • Der kommer et temanummer om urologi i UFL. Der er inviterede artikler fra alleurologiske afdelinger.
  • Thor Knak Jensen, OUH har ønsket at udtræde af DaBlaCa. DUS har udpeget Lasse Bro,OUH. DUS takker Thor for sin store indsats.
  • Peter Thind, RH, udtræder af DaBlaCa data. DUS har udpeget Ulla Joensen, RH. DUStakker Peter for den store indsats i DaBlaCa data.
  • Grzegorz Fojecki er blevet adspurgt og har sagt ja til at deltage i Medicin Rådetsfagudvalg for prostatacancer.
  • Ankenævnet for Patienterstatningen mangler en sagkyndig i urologi, og har bedt DUSvære behjælpelig. Der søges fortsat.
  • Det undersøges, om Nyborg strand er en mulighed til DUS 2023, da der er størreudstillingsområde. DUS 2023 datoer bliver 17.-18. november.

   Action: Når artikler fra UFL udgives, skal der linkes til temanummeret fra DUS hjemmeside. Ansvarlig: LL

 3. Planlægning af efterårsmøde Der er ved Sara bestilt DJ, kl. 22 til 01.
  Der diskuteres mulighed for udnævnelse af æresmedlem.
  Professorer i urologi er inviterede til at mødes dagen før DUS tilsvarende cheflægemødet. Der skal bl.a. diskuteres uddannelse, undervisning og forskning samt hvordan man i dansk urologi bedst kan gøre fælles front og undgå polarisering.
  Udkast til DUS bog skal rundsendes og justeres.
  På mødet skal informeres om mødedato næste år.
  Action: Vi skal have rykket afdelingerne for indsendelse af abstracts, samt legatansøgninger. Ansvarlig: Alle i bestyrelsen rykker på egne afdelinger!
  Action: Tjekke om man automatisk meldes ud af DUS, hvis man melder sig ud af LF. Ansvarlig: LL, UJ, Lene
 1. Urologi 2024-2025 3 afdelinger har besvaret det udsendte spørgeskema.
  Action: Der skal sendes rykker til de andre afdelinger, og laves opsummering om drift, forskning, uddannelse, til oplæg til efterårsmødet. Man vil forevise sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2024.Der nedsættes et evt. panel til diskussionsdelen, alt efter hvor mange afd., der svarer.
  Ansvarlig: PØ
 2. NUF Besvarelse af spørgeskema Besvaret, vedlagt referat.
  Action: Besvarelse godkendes af alle og sendes tilbage til NUF Ansvarlig: UJ, LL
 3. Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2024-2028 urologi Vi har fået en dimensioneringsplan fra sst til kommentering, og bestyrelsen finder det vigtigt at reagere og lave et fyldestgørende svar. Nøgletal fra dimensioneringsplanen tages op på 2024- 25 oplægget til efterårsmødet.
  Action: Besvarelse skal tages op på december bestyrelsesmødet. Spørge om andre skærende specialer har samme udfordringer.

  Ansvarlig: LL, PØ (nøgletal)

 4. Børneurologisk udvalg Der er modtaget forespørgsel til et udvalg under DUS. Vi vil opfordre til at diskutere med faglige selskab for børneurologi. Bestyrelsen tager evt. initiativ til nyt udvalg.
  Action: Bestyrelsen tager evt. initiativ til nyt udvalg
  Ansvarlig: LL
 5. Fasthold budskaberne fra DUS årsmøde (og andre arrangementer) Nej tak til zoomdox tilbud om videoer, etc. fra møder, idet det er for dyrt i forhold til udbyttet. Action: Brev med svar om ovenstående.
  Ansvarlig: Lene
 6. Danske regioner om hjælp til leverancer Suturer til anastomoser, bl.a. v-loc 3-0 og stratafix til endoskopisk brug har ikke kunnet skaffes på RH. Trucut engangsapparat til biopsitagning ved TRUS er i restordre. I Odense har LL erfaret manglen på utensilier til afvaskning ved cystoskopi, engangstænger til laparoskopi og robot operationer.
  Action: tilbagemeldes til regionerne Ansvarlig: LL
 7. Nye medlemmer
  Action: Følgende har sendt CV og ansøgning og bydes velkommen og indmeldes:
  Hayder Mohsiin Ahmed Al-Dabbagh, Thordur Pall Palsson, Robert Skjøtt Larsen, Marie Mykløy Haslund, Rose Laursen, Elena Laura von Rohden, Sana Abdulsalam Al-Khafaji, Amanda Elin Maria Andersson, Marc Casper Meineche Andersen, Peter Hjort, Frederik Markussen, Ahmed Thaer Shareef Alghezi, Edo Koco
  Ansvarlig: LL
 8. Evt.
  DaProCa efterlyser et medlem fra Rigshospitalets urinvejskirurgiske afdeling. Action: bestyrelsen vil opfordre speciallæge til at søge.
  Ansvarlig: MB
  Hjemmesiden skal opdateres flere steder.
  Action: opdatering sendes til Torben efter efterårsmødet, med udvalgsmedlemmer, etc. Ansvarlig: LL/UJ/Torben
  HH orienterer om samarbejde med Nyreforeningens forskningsfond, de mødes et par gange om året. Nyreforeningen er interesserede bredt, også i stensygdomme.
  Vedtægtsændring klar til GF vedr. uddannelsesudvalget. Udarbejdet af KA og LL. Gennemlæst i uddannelsesudvalg.