Referat af bestyrelsesmøde 5. oktober 2020 kl. 10-12

Møde dato:
Mandag, 5. oktober 2020 – 10:00

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt

2. Orientering fra formanden

a. Det oplyses,at både det nye Ipsen legat og Medac legat uddeles,selvom DUS årsmøde bliver virtuelt i år. Der er oplysninger om ansøgning på hjemmesiden.

b. Der er kommet forespørgsel om samarbejde med DCCG (Danish Colorectal Cancer Group) angående guidelines for HNPCC. Overlæge, Ph-D Mia Gebauer Madsen er udpeget til arbejdsgruppen og har deltaget i første møde.

c. Opdatering fra formandens deltagelse i Kirurgisk Forum: Der blev diskuteret begrænsninger i fysisk deltagelse i årsmøder i de forskellige selskaber, samt geografiske forskelle indenfor selskaberne. Der er fra ortopædkirurgisk, kirurgisk og gynækologiske selskaber sendt en bekymringsskrivelse til Sundhedsstyrelsen og lægeforeningen angående dette i sommerferien. Kirurgisk Forum vil gå videre med ny skrivelse til Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen hvori det gøres opmærksom på at der er behov for centrale retningslinjer som tager hensyn til lægers behov for deltagelse i videreuddannelse og faglig opdatering.

d. Selskab for Dagkirurgi, som er initieret for flere år siden af bl.a. anæstesilæger og ortopædkirurger har været genstand for diskussion i Kirurgisk Forum. Målet for Selskab for Dagkirurgi er, nationalt og på tværs af de kirurgiske specialer, at opnå fælles standarder/vejledninger for hvilke operationer der egner sig til dagkirurgi. DUS vil gerne gå ind i dette arbejde og samarbejde med Dansk Selskab for Dagkirurgi om hvordan anbefalingerne kan indgå i vores vejledninger. Det ønskes klarlagt, om der er specielle koder som kan identificere hvilke operationer som er udført som dagkirurgi og dermed klarlægge mere systematisk forhold og variation i dansk urologi. Man er her klar over, at der gør sig forskellige forhold gældende på urologiske afdelinger, derfor kunne vejledninger f.eks. anbefale hvilke specifikke indgreb der egner sig til dagkirurgi, der hvor det er praktisk muligt.

e.  Der er kommet et spørgeskema fra Kirurgisk Forum, hvor man ønsker DUS´s holdning til specialisteksamen, anvendelse af CME point, erfaringer med fellowships samt holdning til et årligt et stormøde for alle skærende specialer.

Aktion:
a. Opfordring til medlemmer om at søge legater
b. Arbejdet i arbejdsgruppe angående HNPCC vejledning er i gang
c. Skrivelse i samarbejde med Kirurgisk Forum
d. Tilbagemelding til Kirurgisk Forum, jf. ovenstående
e. Der udarbejdes svar, som lægger sig op ad den kommende nye målbeskrivelse for speciallæger i urologi.

Ansvarlig:
a. Eva skriver reminder i indkaldelsen til generalforsamling
c. Lars Lund
d. Lars Lund
e. Ulla Joensen og Maiken Howard udfærdiger svar, Lars Lund sender endeligt svar inden 1. november

3. Planlægning af generalforsamling
Aktion: Der er booket lokaler til bestyrelsesmøde dagen inden generalforsamling og online årsmøde. Der skal udsendes link til afholdelse af GF og årsmøde på Zoom lørdag den 28.11, link sendes ud til alle i god tid. Der skaffes hjælp fra en Zoom-kyndig student fra OUH, som vil deltage lønnet i 3 timer til praktisk hjælp i forbindelse med online sessionerne.

Abstract session afholdes lørdag og afsluttes med prisuddeling (Ipsen og Medac legater). Chairmen inviteres til at deltage online og ikke fysisk grundet COVID restriktioner. Frist for abstract indsendelse forlænges til 30. oktober og der sendes reminder ud til medlemmer om at submitte. Man kan forvente svar allerede fredag 6. november, idet bestyrelsen vurderer abstracts inden torsdag den 5. november.

Der skal udsendes rettidig indkaldelse til GF og bedes om indkomne forslag til dagsorden. DUS bogen skal færdiggøres inkl. opdatering om hvem, der er på valg til bestyrelsen. Kasseren er på valg.

Ansvarlig:  Eva Baadsgaard og Lars Lund

4. SST – ændring af vejledning vedr. behandling af blæredysfunktion med sakral nervestimulation
SST har sendt brev vedrørende revision af specialeplaner for neurokirurgien og urologien, og de foreslår at indføre formuleringen ”Spinalt stimulationssystem/neuromodulation ved blæredysfunktion varetages i samarbejde med neurokirurgi.” i den urologiske specialeplan, og at det indføres som højt specialiseret funktion.

Aktion: Tilbagemelding at vi er enige i formulering, og at vi er bekendt med følgende afdelinger som udfører indgrebet: Aalborg, Odense, Herlev, Aarhus, Sønderborg.

Ansvarlig: LL

5.STPS – Høring over vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge
Der er kommet høring om revideret vejledning til ikke-terapeutisk omskæring fra STPS. Man har valgt ikke at efterkomme DSAIMs anbefalinger om sufficient smertedækning ved indgrebet, og DUS vil svare tilbage til STPS, at vi fra Dansk Urologisk Selskabs side ikke vil sætte spørgsmålstegn ved eller omgå DSAIMs faglige vurdering, og undrer os over, at den ikke efterkommes i den reviderede vejledning.

Aktion                UJ formulerer forslag til høringssvar og LL sender endeligt svar til STPS senest 22. oktober. Ansvarlig           UJ og LL

6. Udpegning af ny repræsentant til DaBlaCa-DMCG
Per Holt træder ud af DaBlaCa, som har foreslået overlæge Thor Knak Jensen.

Aktion: DUS indstiller Thor Knak Jensen til udvalget og takker Per Holt for hans store arbejde gennem årene. Dette meldes tilbage til DaBlaCa.

Ansvarlig: UJ

7. Udpegning af LVS-repræsentant
Aktion: Bestyrelse foreslår overlæge Morten Jønler.
Ansvarlig: LL

8. Lægelige efteruddannelse – spørgeskema fra LVS
Aktion: Spørgeskemaet er besvaret af Maiken i henhold til arbejdet med den nye målbeskrivelse, og LL har indsendt.

9. Indstilling af kandidater til hhv. Marie og August Krogh Prisen og Danica Hæderspris og Danica Uddannelsespris
Aktion: DUS bestyrelse har fundet en egnet kandidat til Krogh prisen, som vil blive indstillet.
Ansvarlig: Frist 15. oktober. LL

10. Eventuelt

a) Vælg Klogt projektet har med deltagelse fra overlæge Karin Andersen, en anbefaling om UVI i gang, der var møde i sidste uge. Næste projekt med urologisk deltagelse omhandler anvendelse af ”standard blodprøvepakker” til planlagte indgreb med lav risiko, bestyrelsen foreslår Ulla Joensen til dette arbejde.

b) Der skal arbejdes videre med IMAGINE projektet fra EAU, første delprojekt er et journalaudit.

c) Næste årsmøde planlægges som fysisk møde, der er enighed om at Hesselet var velfungerende.

Aktion:
a) Deltagelse i workshop i Vælg Klogt.
b) IMAGINE: Audit på journaler fra urologiske afdelinger planlægges UJ og MB
c) Hesselet bookes til 18, 19 0g 20 november 2021 med aflysningsklausul. Mødet vil foregå på fuldstændig samme vis som det i år planlagte.
Ansvarlig:
a) UJ
b) UJ/MB
c) LL

dus_-_referat_af_bestyrelsesmoede_5_oktober_2020.pdf